สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2)

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อเครื่องดูดความชื้น ขนาด 30 ลิตร และขนาด 40 ลิตร รายละเอียด ดังนี้

1 เครื่องดูดความชื้น ขนาด 30 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง

2เครื่องดูดความชื้น ขนาด 40 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง

งบประมาณ 229,000 (สองแสนสองหมื่นเก้าพันบาท)

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2560

รายละเอียด และ ข้อมูลเพิ่มเติม >>> รายละเอียดแนบ

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ
1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง
2. จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 จอ
3. กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จำนวน 3 เครื่อง
4. กล้องถ่ายภาพวีดีโอ จำนวน 1 ตัว

ซื้อเอกสารราคาชุดละ 300 บาท และยื่นเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 13 – 25 กรกฎาคม 2560 เปิดซองสอบราคาในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560

Download เอกสารแนบครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 4 รายการ

ประกาศประมูลจำหน่ายทรัพย์สินและทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์ชำรุด โดยวิธีการขายทอดตลาด

ประกาศประมูลจำหน่ายทรัพย์สินและทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์ชำรุด โดยวิธีการขายทอดตลาด จำนวน 2 รายการ
1. รถยนต์เทรลเลอร์
2. รถจักรยานยนต์
กำหนดรับซองประมูลระหว่าง วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม – วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 (ในวันเวลาราชการ)
กำหนดยื่นซองประมูลราคา ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 10.00 น. และเปิดซองประมูลราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

Download รายละเอียดเอกสารแนบประมูลจำหน่ายทรัพย์สิน

สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบ เพื่อปรับปรุงระบบน้ำในหมู่บ้านควาญช้าง

สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบเพื่อปรับปรุงระบบน้ำในหมู่บ้านควาญช้าง

>>>>>    รายละเอียดแนบ

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ
1. ตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 16 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้
2. ตู้แช่อาหาร ขนาดไม่น้อยกว่า 20 คิวบิกฟุต จำนวน 3 ตู้

ซื้อเอกสารราคาชุดละ 300 บาท และยื่นเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน – 16 กรกฎาคม 2560 เปิดซองสอบราคาในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560

รายละเอียดแนบครุภัณฑ์งานครัว 2 รายการ

สอบราคาจัดซื้อถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 5,000 ลิตร

สอบราคาจัดซื้อถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 5,000 ลิตร จำนวน 6 ใบ

ซื้อเอกสารราคาชุดละ 200 บาท และยื่นเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2560 เปิดซองสอบราคาในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560

เอกสารสอบราคา ถังน้ำไฟเบอร์กลาส 5,000 ลิตร

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ
1. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพไม่น้อยกว่า 1920 x 1080 พิกเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว จำนวน 40 เครื่อง
2. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพไม่น้อยกว่า 1920 x 1080 พิกเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 45 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง
เปิดซองสอบราคาในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

รายละเอียดแนบด้านล่างนี้

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษาและเผยแพร่จำนวน2รายการ

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ
1. เครื่องดูดความชื้น ขนาด 30 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง
2. เครื่องดูดความชื้น ขนาด 40 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง
ซื้อเอกสารราคาชุดละ 300 บาท และยื่นเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 19 – 29 มิถุนายน 2560
เปิดซองสอบราคาในวันที่ 30 มิถุนายน 2560
รายละเอียดแนบ

 

 

สอบราคาจ้างประกอบรถราง จำนวน 1 คัน

ประกาศสอบราคาจ้างประกอบรถราง จำนวน 1 คัน

ซื้อเอกสารราคาชุดละ 300 บาท และยื่นเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 16 – 26 มิถุนายน 2560

เปิดซองสอบราคาในวันที่ 27 มิถุนายน 2560

รายละเอียดแนบ