ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1. จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทาง website โดยวิธีเฉพาะเจาะจงการโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต 
2. จ้างผลิตโปสเตอร์และแผ่นพับเผยแพร่กิจกรรม 
3. จ้างจัดนิทรรศการหมุนเวียนกิจกรรมของสถาบันคชบาลแห่งชาติฯ

ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ

ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ

อ่านรายละเอียดตามไฟล์แนบ >>> ยกเลิกแผนการจัดซื้อฯ

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,231,200.00 บาท

อ่านรายละเอียดต่อ >>>>  ประกาศรักษาความปลอดภัย

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ทางการแพทย์และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ทางการแพทย์และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download เอกสารแนบประกวดราคาซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2)

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อเครื่องดูดความชื้น ขนาด 30 ลิตร และขนาด 40 ลิตร รายละเอียด ดังนี้

1 เครื่องดูดความชื้น ขนาด 30 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง

2เครื่องดูดความชื้น ขนาด 40 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง

งบประมาณ 229,000 (สองแสนสองหมื่นเก้าพันบาท)

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2560

รายละเอียด และ ข้อมูลเพิ่มเติม >>> รายละเอียดแนบ

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ
1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง
2. จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 จอ
3. กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จำนวน 3 เครื่อง
4. กล้องถ่ายภาพวีดีโอ จำนวน 1 ตัว

ซื้อเอกสารราคาชุดละ 300 บาท และยื่นเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 13 – 25 กรกฎาคม 2560 เปิดซองสอบราคาในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560

Download เอกสารแนบครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 4 รายการ

ประกาศประมูลจำหน่ายทรัพย์สินและทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์ชำรุด โดยวิธีการขายทอดตลาด

ประกาศประมูลจำหน่ายทรัพย์สินและทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์ชำรุด โดยวิธีการขายทอดตลาด จำนวน 2 รายการ
1. รถยนต์เทรลเลอร์
2. รถจักรยานยนต์
กำหนดรับซองประมูลระหว่าง วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม – วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 (ในวันเวลาราชการ)
กำหนดยื่นซองประมูลราคา ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 10.00 น. และเปิดซองประมูลราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

Download รายละเอียดเอกสารแนบประมูลจำหน่ายทรัพย์สิน

สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบ เพื่อปรับปรุงระบบน้ำในหมู่บ้านควาญช้าง

สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบเพื่อปรับปรุงระบบน้ำในหมู่บ้านควาญช้าง

>>>>>    รายละเอียดแนบ