สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ
1. เครื่องดูดความชื้น ขนาด 30 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง
2. เครื่องดูดความชื้น ขนาด 40 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง
ซื้อเอกสารราคาชุดละ 300 บาท และยื่นเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 19 – 29 มิถุนายน 2560
เปิดซองสอบราคาในวันที่ 30 มิถุนายน 2560
รายละเอียดแนบ

 

 

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | แสดงความเห็น

สอบราคาจ้างประกอบรถราง จำนวน 1 คัน

ประกาศสอบราคาจ้างประกอบรถราง จำนวน 1 คัน

ซื้อเอกสารราคาชุดละ 300 บาท และยื่นเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 16 – 26 มิถุนายน 2560

เปิดซองสอบราคาในวันที่ 27 มิถุนายน 2560

รายละเอียดแนบ

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | แสดงความเห็น

ประกาศสอบราคาจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลช้าง

ประกาศสอบราคาจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลช้าง

ซื้อเอกสารราคาชุดละ 200 บาท และยื่นเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 11 – 25 เมษายน 2560

เปิดซองสอบราคาในวันที่ 26 เมษายน 2560

ประกาศ

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | แสดงความเห็น

สอบราคาซื้อเต็นท์โดม จำนวน 26 หลัง

ประกาศสอบราคาซื้อเต็นท์โดม จำนวน 26 หลัง

จำหน่ายเอกสารชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ 17-30 มีนาคม 2560

เปิดซองเอกสารวันที่ 31 มีนาคม 2560

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศซื้อเต็นท์

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | แสดงความเห็น

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ

กำหนดซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 300.- บาท  และยื่นซองเอกสารสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 6-17 มีนาคม 2560

กำหนดเปิดซองสอบราคา วันที่ 20 มีนาคม 2560

กดดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ 

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | แสดงความเห็น

ประกาศสอบราคาจ้างผลิตโปสเตอร์แผ่นพับเผยแพร่กิจกรรม จำนวน 3 รายการ

กำหนดยื่นซองเอกสารตั้งแต่วันที่ 9 – 21 กุมภาพันธ์ 2560

กำหนดรับฟังคำชี้แจงในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่  

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | แสดงความเห็น

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | แสดงความเห็น

TORจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ

รายละเอียดจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาท จำนวน 1 คัน และ ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท จำนวน 5 คัน

เอกสารดาวน์โหลด

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | แสดงความเห็น

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวและครุภัณฑ์สำนักงาน

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวและครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ มีรายละเอียด ดังนี้

1 เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งแบบสะพาย จำนวน 8 เครื่อง ในวงเงิน 76,000.- บาท (เจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

2 เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จำนวน 2 เครื่อง ในวงเงิน 26,000.- บาท (สองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

3 ตู้เย็น ขนาด 16 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้ รวมเป็นเงิน 25,000.- บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

4 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน จำนวน 2 เครื่อง รวมเป็นเงิน 80,000.- บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)

รายละเอียดจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวและครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ ปรากฏตามเอกสารสอบราคาจัดซื้อเลขที่ 23/2559 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2559

เอกสารดาวน์โหลด

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | แสดงความเห็น

ประกาศจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ครั้งที่ 2

สถาบันคชบาลแห่งชาติ  ในพระอุปถัมภ์ฯ มีความประสงค์ออกประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ครั้งที่ 2  

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | แสดงความเห็น