ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ และครุภัณฑ์อื่นๆ จำนวน 3 รายการ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์สำหรับช้างป่วยของโรงพยาบาลช้าง จำนวน 16 รายการ

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์สำหรับช้างป่วยของโรงพยาบาลช้าง จำนวน 16 รายการ รายละเอียดตามเอกตามลิ้งค์แนบด้านล่าง

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

  • การจัดจ้างนิทรรศการหมุนเวียนกิจกรรมฯ ของสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส่วนอนุรักษ์ช้างกระบี่ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อยา dexmedetomidine hydrocloride และ atipamezole hydrocloride เพื่อใช้ในการควบคุมและรักษาช้างป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ งานบริการเพื่อการเรียนรู้ ส่วนการเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ 2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ว่าด้วยการจัดหาเพื่อการพาณิชย์ พ.ศ. 2561 ของงานบริการเพื่อการเรียนรู้ ส่วนการเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2563

ประกาศ ส.คช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อบ้านสำเร็จรูป จำนวน 5 หลัง โดยวิธีคัดเลือก

คำสั่ง ส.คช. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อบ้านสำเร็จรูป จำนวน 5 หลัง โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยารักษาโรค บำรุง เวชภัณฑ์ อุปกรณ์วัสดุทางการแพทย์ อุปกรณ์สารเคมี การตรวจวินิจฉัยในห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์ สารเคมีเพื่อตรวจคัดกรองโรคด้วยวิธี serology และตรวจยืนยันผลด้วยวิธี PCR ที่ใช้สำหรับชา้ง โดยวิธีการคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยารักษาโรค ยาบำรุง เวชภัณฑ์ อุปกรณ์วัสดุทางการแพทย์ อุปกรณ์สารเคมีการตรวจวินิจฉัยในห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์ สารเคมีเพื่อตรวจคัดกรองโรคด้วยวิธี serology และตรวจยืนยันผลด้วยวิธี PCR ที่ใช้สำหรับช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ส.คช. ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยารักษาโรค ยาบำรุง เวชภัณฑ์ อุปกรณ์วัสดุทางการแพทย์ อุปกรณ์สารเคมีการตรวจวินิจฉัยในห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์ สารเคมีเพื่อตรวจคัดกรองโรคด้วยวิธี serology และตรวจยืนยันผลด้วยวิธี PCR ที่ใช้สำหรับช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ร่าง) ประกาศ ส.คช. ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยารักษาโรค ยาบำรุง เวชภัณฑ์ อุปกรณ์วัสดุทางการแพทย์ อุปกรณ์สารเคมีการตรวจวินิจฉัยในห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์ สารเคมีเพื่อตรวจคัดกรองโรคด้วยวิธี serology และตรวจยืนยันผลด้วยวิธี PCR ที่ใช้สำหรับช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างจ้างเหมาผลิตและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกลิงค์ด้านล่างเพื่ออ่านรายละเอียด

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อนิตยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อนิตยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

(ร่าง)ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกเพื่อดูรายละเอียดตามลิงค์ด้านล่าง

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุยานพาหนะและขนส่ง

รับสมัครช้าง เข้าโครงการฝึกช้างและพัฒนาคุณภาพช้างเลี้ยง (5 เชือก) ประจำปีงบประมาณ 2562

คลิกลิงค์ด้านล่างเพื่ออ่านรายละเอียดโครงการฯ คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของช้างที่จะนำเข้าร่วมโครงการ

ประกาศรับสมัครช้างเข้าร่วมโครงการฝึกช้างและพัฒนาคุณภาพช้างเลี้ยง ประจำปี 2562