รับสมัครช้าง เข้าโครงการฝึกช้างและพัฒนาคุณภาพช้างเลี้ยง (5 เชือก) ประจำปีงบประมาณ 2564

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อฝึกสอนช้างทั้งของสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ และช้างเอกชน ช้างบริจาค ช้างของกลาง ช้างระหว่างคดี ช้างตกเป็นของแผ่นดิน ช้างเจ้าของฝากเลี้ยง และช้างที่ผ่านการฝึกมาแล้วแต่ฝึกเพิ่มความสามารถพิเศษ หรือช้างที่ผ่านการฝึกมาแล้วแต่ยังมีนิสัยดื้อ ดุร้าย ไม่เชื่อฟังควาญ ให้รู้คำสั่ง ชื่อฟังควาญช้าง นิสัยดี ไม่ดุร้ายรวมทั้งช้างที่ผ่านการฝึกมาแล้วได้มี  ความสามารถพิเศษ เพื่อใช้ในการท่องเที่ยวและเพื่อง่ายต่อการดูแลรักษาหากเกิดเจ็บป่วย

2.  ช่วยให้ช้างเลี้ยงของไทย มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถอยู่ร่วมกับสังคมไทยได้อย่างมีความสุข

3.  เพื่อสร้างบุคลากร คนดูแลช้างให้มีคุณภาพพร้อมทั้งความรู้ สติปัญญาและจิตใจ อนุรักษ์ช้าง

4.  เพื่อให้ควาญช้างได้เรียนรู้การฝึกสอนช้างอย่างถูกวิธี มีแบบแผน ไม่ทรมานทารุณช้าง

5.  เพื่อเป็นการรักษาและสืบทอดภูมิปัญญาการเลี้ยงช้างแบบผสมผสาน ในแบบวิถีไทยที่ตระหนักถึงสวัสดิภาพช้างเป็นสำคัญ

6. เพื่อเป็นแบบอย่างการเลี้ยงช้าง ที่เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน ให้กับสังคมคนเลี้ยงช้าง

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของช้างที่จะนำเข้าโครงการฯ

1. ช้างต้องมีอายุตั้งแต่ 3 ขวบ ขึ้นไป หรือนายสัตวแพทย์และคณะกรรมการคัดเลือกได้พิจารณาแล้ว           เห็นควรให้เข้าฝึกได้หากอายุไม่ครบ 3 ขวบ

2. ช้างต้องมีตั๋วรูปพรรณถูกต้องและดีเอ็นเอตรงกับช้าง (หากเป็นลูกช้างที่ยังไม่ได้ทำต้องนำตั๋วรูปพรรณของแม่ช้างมาประกอบและมีผู้นำท้องถิ่นหรือผู้ใหญ่บ้านรับรอง)

3. ช้างต้องอยู่ในราชอาณาจักรไทย

4. ช้างต้องมีควาญช้างมาอยู่ดูแลและฝึกสอนกับช้างตลอดหลักสูตร 60 วัน (ควาญช้างต้องต้องดูแลตนเอง ทางสถาบันฯ ไม่มีค่าอาหาร หรือเบี้ยเลี้ยงตอบแทนให้ มีเฉพาะที่พัก)

5. ช้างทุกเชือกที่จะเข้าโครงการฯต้องได้รับการตรวจสอบพิจารณาจากนายสัตวแพทย์และคณะกรรมการคัดเลือกก่อนนำเข้าฝึกทุกครั้ง หากขาดคุณสมบัติจะไม่พิจารณารับฝึก

6. เจ้าของช้างหรือผู้แทนต้องส่งใบคำร้องการเข้าร่วมโครงการฯ มายังสถาบันฯ ที่สำนักงานโรงเรียนฝึกควาญช้างและช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติ โดยคณะกรรมการพิจารณารับเข้าฝึกจากคุณสมบัติของช้าง ความพร้อมของควาญช้างเจ้าของช้าง และ วันที่ได้รับใบคำร้องโดยดูวันที่ลงทะเบียนรับเป็นสำคัญ

7. เริ่มรับใบคำร้องตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ตามวันเวลาราชการ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

หมายเหตุ การพิจารณาจะพิจารณาเรียงลำดับจากวันที่มาสมัครและความพร้อมของช้าง หากจำนวนช้างในโครงการฯ เกินเป้าหมายทางคณะกรรมการจะพิจารณาตามงบประมาณที่ได้รับ

เอกสารประกอบการสมัคร

1. สำเนาตั๋วรูปพรรณช้าง จำนวน 3 ชุด  (เจ้าของช้างรับรองสำเนาถูกต้อง)

2. สำเนาตั๋วรูปพรรณแม่ช้าง (หากลูกช้างยังไม่มีตั๋วรูปพรรณ) จำนวน 3 ชุด (เจ้าของช้างรับรองสำเนาถูกต้อง)

3. สำเนาใบตรวจดีเอ็นเอช้าง จำนวน 3 ชุด (เจ้าของช้างรับรองสำเนาถูกต้อง)

4. สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของช้าง จำนวน 3 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)

5. ใบรับรองจากผู้นำชุมชน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน เป็นต้นจำนวน 3 ชุด

6. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการผู้นำชุมชน จำนวน 3 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)

7. สำเนาทะเบียนบ้านผู้นำชุมชน จำนวน 3 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)

สมัครได้ที่

โรงเรียนฝึกควาญช้างและช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

272 หมู่ 6 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190

สอบถามได้ที่

โทร. 054- 829313  สำนักงานโรงเรียนฝึกควาญช้าง

มือถือ 061 – 6859627  นางสาวปุณณดา  จันทรสุข หัวหน้างานโรงเรียนฝึกควาญช้างและช้าง

อีเมล์ elephants.school@gmail.com , info@thailandelephant.org

หมายเหตุ โครงการฯ นี้เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณจากรัฐบาล ซึ่งไม่มีการเรียกเก็บเงินใดๆ จากเจ้าของช้าง/เจ้าของปางช้าง หรือควาญช้างทั้งสิ้น