ขอยกเลิกประกาศประมูลขายทรัพย์สินชำรุด จำนวน 29 รายการ โดยวิธีทอดตลาด

ยกเลิกประกาศประมูลขายทรัพย์สินชำรุด จำนวน 29 รายการ โดยวิธีทอดตลาด
รายละเอียด >>> ยกเลิกประกาศ

ประกาศ เรื่องห้ามนำกล่องโฟมบรรจุอาหารเข้ามาในพื้นที่สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

รายละเอียด >>> ห้ามนำกล่องโฟมบรรจุอาหารเข้ามาในพื้นที่สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ และขอความร่วมมือลดการใช้ถุงพลาสติก ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single Use Plastics)

แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างจัดจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ จ.กระบี่

คลิก >>> เอกสารและรายละเอียด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3

คลิก >>> เอกสารและรายละเอียด

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ…

>>> รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ โรงพยาบาลช้าง สาขาภาคใต้ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

ดาวน์โหลดไฟล์คลิ๊กที่นี่!!!!!

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน รพช.กระบี่ จำนวน 4 โครงการ

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ โรงพยาบาลช้างภาคใต้ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดไฟล์คลิ๊กที่นี่!!!!!

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ โรงพยาบาลช้างสาขาภาคใต้ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ โรงพยาบาลช้างสาขาภาคใต้ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง 4 โครงการ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) ครั้งที่ 2

รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ประกาศครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 4 รายการ

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

รายละเอียดตามเอกสารแนบ
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการประกวดราคา

(ฉบับแก้ไข) ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) ครั้งที่ 2

รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ประกาศครุภัณฑ์ 4 รายการ(ปรับปรุงล่าสุด)

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) ครั้งที่ 2

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายละเอียดตามไฟล์แนบ >>> เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1. จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทาง website โดยวิธีเฉพาะเจาะจงการโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต 
2. จ้างผลิตโปสเตอร์และแผ่นพับเผยแพร่กิจกรรม 
3. จ้างจัดนิทรรศการหมุนเวียนกิจกรรมของสถาบันคชบาลแห่งชาติฯ

ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ

ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ

อ่านรายละเอียดตามไฟล์แนบ >>> ยกเลิกแผนการจัดซื้อฯ

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,231,200.00 บาท

อ่านรายละเอียดต่อ >>>>  ประกาศรักษาความปลอดภัย

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ทางการแพทย์และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ทางการแพทย์และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download เอกสารแนบประกวดราคาซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2)

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อเครื่องดูดความชื้น ขนาด 30 ลิตร และขนาด 40 ลิตร รายละเอียด ดังนี้

1 เครื่องดูดความชื้น ขนาด 30 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง

2เครื่องดูดความชื้น ขนาด 40 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง

งบประมาณ 229,000 (สองแสนสองหมื่นเก้าพันบาท)

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2560

รายละเอียด และ ข้อมูลเพิ่มเติม >>> รายละเอียดแนบ

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ
1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง
2. จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 จอ
3. กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จำนวน 3 เครื่อง
4. กล้องถ่ายภาพวีดีโอ จำนวน 1 ตัว

ซื้อเอกสารราคาชุดละ 300 บาท และยื่นเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 13 – 25 กรกฎาคม 2560 เปิดซองสอบราคาในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560

Download เอกสารแนบครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 4 รายการ

ประกาศประมูลจำหน่ายทรัพย์สินและทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์ชำรุด โดยวิธีการขายทอดตลาด

ประกาศประมูลจำหน่ายทรัพย์สินและทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์ชำรุด โดยวิธีการขายทอดตลาด จำนวน 2 รายการ
1. รถยนต์เทรลเลอร์
2. รถจักรยานยนต์
กำหนดรับซองประมูลระหว่าง วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม – วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 (ในวันเวลาราชการ)
กำหนดยื่นซองประมูลราคา ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 10.00 น. และเปิดซองประมูลราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

Download รายละเอียดเอกสารแนบประมูลจำหน่ายทรัพย์สิน

สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบ เพื่อปรับปรุงระบบน้ำในหมู่บ้านควาญช้าง

สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบเพื่อปรับปรุงระบบน้ำในหมู่บ้านควาญช้าง

>>>>>    รายละเอียดแนบ

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ
1. ตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 16 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้
2. ตู้แช่อาหาร ขนาดไม่น้อยกว่า 20 คิวบิกฟุต จำนวน 3 ตู้

ซื้อเอกสารราคาชุดละ 300 บาท และยื่นเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน – 16 กรกฎาคม 2560 เปิดซองสอบราคาในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560

รายละเอียดแนบครุภัณฑ์งานครัว 2 รายการ

สอบราคาจัดซื้อถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 5,000 ลิตร

สอบราคาจัดซื้อถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 5,000 ลิตร จำนวน 6 ใบ

ซื้อเอกสารราคาชุดละ 200 บาท และยื่นเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2560 เปิดซองสอบราคาในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560

เอกสารสอบราคา ถังน้ำไฟเบอร์กลาส 5,000 ลิตร

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ
1. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพไม่น้อยกว่า 1920 x 1080 พิกเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว จำนวน 40 เครื่อง
2. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพไม่น้อยกว่า 1920 x 1080 พิกเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 45 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง
เปิดซองสอบราคาในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

รายละเอียดแนบด้านล่างนี้

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษาและเผยแพร่จำนวน2รายการ

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ
1. เครื่องดูดความชื้น ขนาด 30 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง
2. เครื่องดูดความชื้น ขนาด 40 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง
ซื้อเอกสารราคาชุดละ 300 บาท และยื่นเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 19 – 29 มิถุนายน 2560
เปิดซองสอบราคาในวันที่ 30 มิถุนายน 2560
รายละเอียดแนบ

 

 

สอบราคาจ้างประกอบรถราง จำนวน 1 คัน

ประกาศสอบราคาจ้างประกอบรถราง จำนวน 1 คัน

ซื้อเอกสารราคาชุดละ 300 บาท และยื่นเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 16 – 26 มิถุนายน 2560

เปิดซองสอบราคาในวันที่ 27 มิถุนายน 2560

รายละเอียดแนบ

ประกาศสอบราคาจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลช้าง

ประกาศสอบราคาจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลช้าง

ซื้อเอกสารราคาชุดละ 200 บาท และยื่นเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 11 – 25 เมษายน 2560

เปิดซองสอบราคาในวันที่ 26 เมษายน 2560

ประกาศ

สอบราคาซื้อเต็นท์โดม จำนวน 26 หลัง

ประกาศสอบราคาซื้อเต็นท์โดม จำนวน 26 หลัง

จำหน่ายเอกสารชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ 17-30 มีนาคม 2560

เปิดซองเอกสารวันที่ 31 มีนาคม 2560

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศซื้อเต็นท์

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ

กำหนดซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 300.- บาท  และยื่นซองเอกสารสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 6-17 มีนาคม 2560

กำหนดเปิดซองสอบราคา วันที่ 20 มีนาคม 2560

กดดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ 

ประกาศสอบราคาจ้างผลิตโปสเตอร์แผ่นพับเผยแพร่กิจกรรม จำนวน 3 รายการ

กำหนดยื่นซองเอกสารตั้งแต่วันที่ 9 – 21 กุมภาพันธ์ 2560

กำหนดรับฟังคำชี้แจงในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่  

TORจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ

รายละเอียดจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาท จำนวน 1 คัน และ ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท จำนวน 5 คัน

เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวและครุภัณฑ์สำนักงาน

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวและครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ มีรายละเอียด ดังนี้

1 เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งแบบสะพาย จำนวน 8 เครื่อง ในวงเงิน 76,000.- บาท (เจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

2 เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จำนวน 2 เครื่อง ในวงเงิน 26,000.- บาท (สองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

3 ตู้เย็น ขนาด 16 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้ รวมเป็นเงิน 25,000.- บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

4 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน จำนวน 2 เครื่อง รวมเป็นเงิน 80,000.- บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)

รายละเอียดจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวและครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ ปรากฏตามเอกสารสอบราคาจัดซื้อเลขที่ 23/2559 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2559

เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ครั้งที่ 2

สถาบันคชบาลแห่งชาติ  ในพระอุปถัมภ์ฯ มีความประสงค์ออกประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ครั้งที่ 2  

ประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างระบบกระจ่ายน้ำ ท่อส่งน้ำ ถังกักเก็บน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ท่อส่งน้ำ ถังกักเก็บน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดราคากลางของงานจัดจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 19,886,521.54 บาท (สิบเก้าล้านแปดแสนแปดหมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบสี่สตางค์) โดยมีแบบรูปและรายการละเอียดกำหนด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศประกวดราคาจัดจ้าง เลขที่ 20/2559 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2559

เอกสารดาวน์โหลด

ประกวดราคาจัดจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมและก่อสร้างฯ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

สถาบันคชบาลแห่งชาติ  ในพระอุปถัมภ์ฯ มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมและก่อสร้างฯ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดราคากลางของงานจัดจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ 4,131,834.08 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบสี่บาทแปดสตางค์) โดยมีแบบรูปและรายการละเอียดข้อกำหนด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศประกวดราคาจัดจ้าง เลชที่ 21/2559 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2559

เอกสารดาวน์โหลด

ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 120 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทาง

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด ๑๒0 แรงม้า จานวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศประกวดราคาซื้อ เลขที่ ๑๙ / ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙

เอกสารดาวน์โหลด1

เอกสารดาวน์โหลด2

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกเทรลเลอร์ ขนาด 12 ล้อ จำนวน 1 คัน

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถบรรทุกเทรลเลอร์ ขนาด 12 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศประกวดราคาซื้อ เลขที่ 18 / 2559 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559

เอกสารดาวน์โหลด1

เอกสารดาวน์โหลด2