ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกเทรลเลอร์ ขนาด 12 ล้อ จำนวน 1 คัน

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถบรรทุกเทรลเลอร์ ขนาด 12 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศประกวดราคาซื้อ เลขที่ 18 / 2559 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559

เอกสารดาวน์โหลด1

เอกสารดาวน์โหลด2

ประกาศสอบราคา

สถาบันคชบาลแหงชาติ  ในพระอุปถัมภฯ  มีความประสงคจะสอบราคาจางเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมีกําหนดระยะเวลา การจาง ๑๒ เดือน  นับตั้งแตวันที่ ๑ เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่  ๓๐  เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ วงเงินงบประมาณ ๑,๘๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งลานแปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถวน) รายละเอียดปรากฏ ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๗/๒๕๕๙  ลงวันที่ ๓ เดือนกันยายน  ๒๕๕๙

เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด ๑๒๐ แรงม้า ในการจัดการพื้นที่เลี้ยงช้างและสิ่งแวดล้อม

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีความประสงค์จะจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 120 แรง จ านวน 1 คัน ซึ่งพัสดุครุภัณฑ์ที่ จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมี คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก ำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางเล็กทรอนิกส์

เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารดาวน์โหลด2

ประกวดราคาซื้อยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกเทรลเลอร์ขนาด 12 ล้อ จำนวน 1 คัน

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สถาบันฯ” มีความประสงค์จะจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกเทรลเลอร์ขนาด 12 ล้อ จ านวน 1 คัน ซึ่งพัสดุครุภัณฑ์ที่ จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมี คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางเล็กทรอนิกส์

เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารดาวน์โหลดTOR

ประกาศจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

สถาบันคชบาลแห่งชาติ  ในพระอุปถัมภ์ฯ  ประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2560  อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย์ และอาคารที่พักศูนย์การเรียนรู้ด้านคชศาสตร์ จำนวน 2 หลัง  วงเงินงบประมาณ 1,236,000.00 บาท  (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

ประกาศสอบราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์และครุภัณฑ์วิทยาศาศตร์

สถาบันคชบาลแห่งชาติ  ในพระอุปถัมภ์๊ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ ปรากฎตามเอกสารสอบราคาจัดซื้อ เลชที่ 15/2559 ลงวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559

เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศจัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 3 คัน

ด้วยสถาบันคชบาลแห่งชาติ  ในพระอุปถัมภ์ฯ  มีความประสงค์จัดซื้อรถจักรยานยนต์   ขนาดไม่ต่ำกว่า 120 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา  จำนวน 3 คัน  งบประมาณ  153,000.00  บาท  (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

กำหนดซื้อเอกสารสอบราคาตั้งแต่วันที่ 6 – 16  กันยายน  2559

กำหนดเปิดซองเอกสารสอบราคาวันที่  19  กันยายน  2559

กดเพื่อดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

20160907124300646

 

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมโครงเหล็กค้ำยัน ของโครงการก่อสร้างต่อเติมโรงเรือนรักษาช้าง จำนวน ๑ แห่ง

สถาบันคชบาลแห่งชาติ  ในพระอุปถัมภ์ฯ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมโครงเหล็กค้ำยัน ของโครงการก่อสร้างต่อเติมโรงเรือนรักษาช้าง จำนวน ๑ แห่ง ณ โรงพยาบาลช้าง สาขาภาคใต้ หมู่ ๗  ตำบลเพหลา  อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่ และกำหนดราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๙,๙๗๔.๕๘ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาทห้าสิบแปดสตางค์)  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙

เอกสารดาวน์โหลด