Thai Elephant Conservation Center - Facilities
ศูนย์การเรียนรู้ด้านคชศาสตร์
ศูนย์การเรียนรู้ด้านคชศาสตร์ อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย์ แหล่งเรียนรู้ วิถีควาญ วิถีธรรมชาติ ตั้งอยู่ภายในบริเวณศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ก่อตั้งขึ้นโดยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่พระองค์มีพระเมตตาต่อช้างตลอดจนทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับสถาบันคชบาลแห่งชาติไว้ในพระอุปถัมภ์ เพื่อเป็นอาคารสำหรับให้ผู้เข้าชมหรือนักท่องเที่ยว ทั้งชาติไทยและชาวต่างประเทศได้เข้ารับฟังรับชมเรื่องราวเกี่ยวกับช้าง ภายในห้องจัดแสดงนิทรรศการเพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ช้าง และสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดความห่วงแหน และต้องการที่จะปกป้องรักษาช้างและสิ่งแวดล้อมไว้ตลอดไป ก่อนที่นักท่องเที่ยว จะได้ออกไปชมสถานที่จริงตามจุดต่างๆ นอกจากนี้ยังมีห้องบรรยายหรือห้องสรุปขนาด 300 ที่นั่ง 70 ที่นั่ง และ 30 ที่นั่ง สำหรับผู้ที่สนใจใช้เป็นห้องอบรมสัมมนาประชุมต่างๆดังนี้
  • ห้องไอยราศุภสร Aiyara Supphasorn ขนาด 300 ที่นั่ง
  • ห้องกุญชรศุภศรี Kunchon Supphasree ขนาด 70 ที่นั่ง
  • ห้องกิริณีศุภศิลป์ Kirinee Supphasin ขนาด 30 ที่นั่ง
  • ห้องหัสดินศุภสาร Hatsadin Supphasan ขนาด 30 ที่นั่ง
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-5482 9322
Email: io_elephant@hotmail.com