การอนุรักษ์ช้าง
ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเป็นหน่วยงานของรัฐบาลที่ได้ให้ความช่วยเหลือช้างมากกว่า 2,700 เชือก  ภายใต้โครงการต่างๆ  อาทิเช่น

โรงช้างต้น
ทำการดูแลช้างสำคัญของพระมหากษัตริย์จำนวน 6 ช้าง (สรรพนามช้างสำคัญเรียกเป็น "ช้าง")

สถาบันคชบาลแห่งชาติ
ทำหน้าที่สำคัญในการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ช้าง และเป็นแหล่งรวบรวมความรู้เกี่ยวกับช้างในประเทศไทย และทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับช้างให้แก่องค์กรต่าง ๆ ทั้งทางภาครัฐและเอกชน

องค์การอุตสาหกรรมป่่าไม้
เป็นองค์กรแม่ของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พศ. 2490 อ.อ.ป. มีพื้นทีสวนป่าที่กว้างใหญ่ และไม่ได้มีบทบาททางด้านการทำไม้เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีบทบาทในการป้องกันการซะล้างของผิวดินและป้องกันภาวะเรือนกระจกอีกด้วย

โรงพยาบาลช้าง
งาน ด้านการรักษาช้าง เป็นงานที่อยู่ในพื้นที่ของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ให้การดูแลช้างของทางศูนย์ฯ เองและช้างของเอกชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ นอกจากนั้นยังมีงานด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับช้างอีกด้วย

โครงการสัตวแพทย์สัญจร
งานด้านสัตวแพทย์สัญจรถือเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลช้างของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย มีบทบาทในการให้การดูแลรักษาช้างป่วยของเอกชนในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ


หน่วยช่วยชีวิตช้าง
มีทีมงานที่มีประสบการณ์ในการจัดการกับช้างที่อันตราย โดยทีมงานจะเดินทางไปให้การช่วยเหลือช้างโดยทันทีที่ได้รับการแจ้งจากเจ้า ของช้าง ซึ่งส่วนมากจะเป็นช้างตกมันและช้างที่อยู่เหนือการควบคุมของควาญช้าง

ศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหละ
เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้การดูแลช้างชรา และช้างพิการต่างๆ รวมถึงช้างอันตราย มากกว่า 32 เชีอกตั้ง อยู่ที่ บ้านปางหละ อ.งาว จ.ลำปาง โดยในอดีต บ้านปางหละ ได้มีบทบาทสำคัญในการดูแลลูกช้าง ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกลูกช้างขององค์การอุตสาหกรรม ป่าไม้

คู่มือการดูแลช้าง
เป็นคู่มือการดูแลช้างซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของโลกที่ได้มีการตีพิมพ์เป็นภาษาไทยเพื่อเป็นคู่มือในการดูแลช้างและการจัดการปางช้าง และได้มีการแปลเป็นภาษาอังกฤษ ลาว และ ภาษาญี่ปุ่น