Thai Elephant Conservation Center - Activities - Homestay

โปรแกรมการฝึกขี่ช้าง
เป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ และศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเป็นแห่งแรกในเมืองไทยที่นำนักท่องเที่ยวขึ้นขี่บนคอช้าง และสอนให้รู้จักทักษะเบื้องต้นในการขีช้าง เช่น เทคนิคการควบคุมช้าง และใช้ภาษาคำสั่งช้าง ซึ่งเป็นช้างที่มีความฉลาดและนิสัยดี และช้างเหล่านั้นเป็นช้างที่ทำงานเป็นช้างแสดงในการแสดงช้างของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

โดยแบ่งเป็นกิจกรรมดังนี้

โฮมสเตย์ 3 วัน 2 คืน ราคา 9,000.- บาท
โฮมสเตย์ 2 วัน 1 คืน ราคา 6,300.- บาท
โปรแกรมขี่ช้าง 1 วัน ราคา 4,000.- บาท
โปรแกรมฝึกช้าง 2 วัน ราคา 8,500.- บาท
โปรแกรมเรียนรู้วิถีควาญ 3 วัน 2 คืน ราคา 12,500.- บาท
โปรแกรมการฝึกควาญช้างระดับพื้นฐาน 6 วัน ราคา 20,500.- บาท
หลักสูตรการฝึกควาญช้างเบื้องต้น 10 วัน ราคา 35,500.- บาท
หลักสูตรการฝึกควาญช้างระดับก้าวหน้า 30 วัน ราคา 100,500.- บาท
ฝึกคอร์สเป็นควาญช้าง 3 วัน (VIP) ราคา 10,000.- บาท
ฝึกคอร์สเป็นควาญช้าง 2 วัน (VIP) ราคา 8,000.- บาท
การฝึกขี่ช้างอาบน้ำ 1 ครั้ง คน/เชือก ราคา 500.- บาท
ส่งช้างกลับบ้าน 1 ครั้ง คน/เชือก ราคา 1,000.- บาท
เล่นกับช้างในลานแสดง 1 ครั้ง คน/เชือก ราคา 2,000.- บาท

คุณสมบัติของนักท่องเที่ยวในกิจกรรมฝึกเป็นควาญช้างสมัครเล่น

1. เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบรูณ์ มีรูปร่างลักษณะไม่เป็นอุปสรรคตต่อการฝึก

2. ไม่มีความพิการทางแขน ขา และสายตา

3. น้ำหนักไม่เกิน 110 กิโลกรัม

4. ไม่เป็นโรคหัวใจ หรือ โรคพาร์กินสัน

5. มีอายุระหว่าง 6 – 65 ปี