งานด้านการดูแลรักษาช้างของโรงพยาบาลช้าง

โรงพยาบาลช้างของศูนอนุรักษ์ช้างไทยก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ.2543 เปิดทำการักษาช้างเจ็บป่วย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยมีทีมงานสัตวแพทย์และควาญช้างที่มีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกัน

ใน ปี พ.ศ.2548 - 2551 ทางโรงพยาบาลได้ทำการรักษาช้างป่วยจำนวน 283 เชือก แบ่งออกเป็น ช้าง 239 เชือก ที่หายจากอาการป่วย, ช้าง 17 เชือก ได้เสียชีวิตลง และมีอีกจำนวนหนึ่งอยู่ในระหว่างการรักษา เนื่องจากยังมีอาการป่วยที่ติดเชื้อ นอกจากนั้น สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ ได้มีการจัดการอบรมให้ความรู้ แก่ควาญช้างอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับช้าง และยังสอนเทคนิคเบื้องตนในการดูแลช้างอีกด้วย

โรงพยาบาลช้างยังมีหน่วยงานอีกสองหน่วยงานที่อยู่ภายใต้สังกัด ได้แก่ หน่วยงานแรก โครงการสัตวแพทย์สัญจร เป็นทีมงานสัตวแพทย์ที่ต้องเดินทางออกนอกพื้นที่ในการให้การรักษาช้างใน พื้นที่ห่างไกล และช้างป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลช้างนั้น ส่วนหนึ่งเป็นช้างป่วยที่มาจากโครงการสัตว์แพทย์สัญจรด้วย

หน่วยงานที่สอง ศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหละ มีหน้าที่ดูแลช้างชราให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยเป็นช้างที่เกษียณจากการทำงาน หรืออาจจะเป็นช้างพิการ ตาบอด, ช้างที่ได้รับสารเสพติดเนื่องมาจากใช้ทำไม้ และช้างอันตราย นอกจากนั้นโรงพยาบาลช้างยังทำการทดลองและวิจัยต่าง ๆ โดยเฉพาะการขยายพันธุ์ช้างและการวิจัยเกี่ยวกับโรคติดต่อของช้าง