สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2547 ภายใต้พระอุปภัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอกัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นหน่วยงานเดียวกับศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย  แต่สถาบันคชบาลแห่งชาติมุ่งเน้นในด้านการขยายความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ เกี่ยวกับช้างเพื่อสนับสนุนองค์กรของรัฐบาลและองค์กรส่วนบุคคลเพื่อให้การช่วยเหลือช้างในประเทศไทย

ปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับการรักษาคุณค่าขององค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการช้างที่ใช้ในอดีต
ซึ่งนับวันจะเลือนหายอย่างน่าตกใจ รวมถึงการกระจายทักษะและการจัดการเกี่ยวกับช้างสมัยใหม่ สถาบันคชบาลแห่งชาติจึงเป็นตัวแปรที่สำคัญสำหรับการแก้ปัญหาเหล่านั้น

งานบริการของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยต่อเจ้าของช้าง ได้แก่งานรักษาช้างของโรงพยาบาลช้าง งานสัตวแพทย์สัญจร และ หน่วยช่วยเหลือชีวิตช้างเป็นงานด้วยที่ีเกิดขึ้นด้วยไมตรีจิตระหว่างทีมงาน และชุมชนเลี้ยงช้าง ดังนั้นเราจึงมีความใกล้ชิดกับเจ้าของช้างระด้บต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปางช้างเล็กหรือใหญ่ หรือเจ้าของช้างเอกชน ทำให้เราเป็นองค์สาธารณะที่มีความใกล้ชิดกับองค์กรของรัฐ มหาวิทยาลัย และชุมชน เราเป็นองค์กรที่เชื่อมระหว่าง เจ้าของช้างและองค์กรต่างๆ

ด้วยภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือสถาบันคชบาลแห่งชาติได้ช่วยให้มีการร่างกฏหมายเกี่ยวกับการดูแลช้างของชาติ นอกจากนั้น พวกเราได้แบ่งปันความรู้เชิงปฏิบัติให้กับองค์ NGO รวมไปถึงมหาวิทยาลัยและองค์กรของรัฐต่าง