โครงการสัตวแพทย์สัญจร

ก่อตั้งในปี พศ. 2542 เพื่อให้การดูแลรักษาช้างป่วย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งครอบคลุมช้างจำนวน 95 % ในประเทศไทย และมีจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่ได้การรักษาที่ถูกต้องจากโครงการสัตวแพทย์สัญจร โครงการสัตวแพทย์สัญจรได้เดินทางออกนอกพื้นที่อย่างน้อยปีละ 70,000 กิโลเมตรเพื่อให้การรักษาช้างในพื้นที่ห่างไกล

โครงการ สัตวแพทย์สัญจรให้บริการทุกคนเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นปางช้างเล็กหรือใหญ่  โดยระหว่างปี พ.ศ. 2548 ถึง 2551 ได้ทำการรักษาช้างจำนวน 1,368 เชือก หรือประมาณ 40 % ของจำนวนช้างทั้งหมดในประเทศไทย

ช้าง ทั้งหมดได้รับการตรวจสภาพร่างกาย และได้รับยาป้องกัน เช่น การให้ยาเพื่อป้องกันพยาธิ และป้องกันเชื้อปรสิท ควาญช้างและปางช้างจะได้รับกล่องยาสามัญที่ใช้ในการรักษาเบื้องต้น

โครงการ สัตวแพทย์สัญจรมีโครงการด้านการให้ความรู้ โดยสัตวแพทย์จะสอนเทคนิคการให้การดูแลรักษาช้างแก่ควาญช้าง ซึ่งสัตวแพทย์จะแจกคู่มือการรักษาช้างแก่ควาญช้างและปางช้างต่างๆ คู่มือช้างนั้นได้จัดทำโดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยภายใต้ความเอื้ออำนวยของ องค์การอาหารและการเกษตร สหประชาชาติ

โครงการ สัตวแพทย์สัญจรได้รับการสนับสนุนโดยหลายๆ หน่วยงานของรัฐบาล ที่เห็นได้ชัดคือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการสัตวแพทย์สัญจรได้รับการสนับสนุนครั้งแรกโดย The Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals   ( ระหว่างปี 2542 - 2544 ) และหลังจากนั้นก็ได้รับการสนับสนุน World Society for the Prevention of Cruelty to Animals  และอีกห้าปีข้างหน้าก็จะได้รับการสนับสนุนจาก the Danish Animal Welfare Society