ในพระอุมปภัมภ์

หัวใจของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยคือการเข้าไปอยู่ภายใต้ของพระอุปภัมภ์ รวมถึงการได้รับเกียรติให้ดูแลช้างสำคัญของพระมหากษัตริย์ หรือช้างเผือก

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่รักของคนไทย และถือได้ว่าเป็นกษัตริย์ที่ครองราชย์นานที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยและเป็น ศูนย์รวมจิตใจของคนในประเทศ ท่านไม่เคยมาเยี่ยมศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย แต่ในปี พศ 2521 พระองค์ได้เสด็จเยี่ยมศูนย์ฝึกลูกช้างขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ในหมู่บ้านปางหละ ร่วมกับสมเด็จพระราชินีและพระราชธิดาสองพระองค์คือสมเด็จพระเทพและสมเด็จ จุฬาพร

สมเด็จ พระราชินีได้เสด็จเยี่ยมศูนย์ิอนุรักษ์ช้างไทยถึงสีครั้งคือในปี พศ 2540, 2541, 2542, 2543 และในปี พศ 2548 เพื่อทำการปล่อยช้างเข้าป่า และในปี 2548 สมเด็จพระราชินีท่านทรงชื้นชอบการเล่นดนตรี Orchestra ของช้างในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยด้วย

สมเด็จ พระเทพ ฯ ได้เสด็จเยี่ยนศูนย์ฝึกลูกช้างในปี 2532 และในปี พศ 2535 ได้เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยแบบเป็นทางการ ในปี 2544 สมเด็จพระเทพฯ ได้เสด็จเยียนศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยกับพระราชินีของประเทศเดนมาร์คและพระโอรส และในปี 2553 ได้เสด็จเยี่ยมพลายทองสุกซึ่งเป็นช้างสำคัญของในหลวงและได้เสด็จเยี่ยมพลาย บุญเลิศซึ่งเป็นช้างพิการที่ประชาชนชาวอุบลราชธานีถวายและได้เดินทางมาอยู่ ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยให้เป็นผู้ดูแลต่อ