การขยายพันธุ์ช้างไทย

ด้วยความพร้อมของบุคลากรและทรัพยากรที่มีอยู่ ได้แก่ นายสัตวแพทย์ทั้งห้า ช้างจำนวน 49 เชือก และควาญช้างที่มีประสบการณ์ ศูนย์อนุรักษ์ช้างจึงเป็นห้องทดลองเปิดที่มีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ช้าง เพราะเนื่องจากช้างในสวนสัตว์ตะวันตกช้างส่วนใหญ่ชรา น้ำหนักเกินหรือมีปัญหาทางด้านสุขภาพอันเป็นผลมากจากการอยู่ในที่แคบเกินไป

จึงไม่เป็นที่กังขาเลยงานต่างๆของโรงพยาบาลช้างศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ประสบผลสำเร็จด้วยดี และแน่นอนมันผลสำเร็จต่อสาธารณะ ได้แก่ลูกช้างที่คลอดจากการผสมเทียมซึ่งไม่รวมที่ีอยู่ในอเมริกาลและยุโรป ซึ่งได้กำเหนิดเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2550 โดยเกิดจากการใช้น้ำเชื่อสด เป็นลูกช้างเพศผู้่ที่มีสุขภาพแข็งแรง โดยมีชื่อว่า Ai ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นช้างแสดงอยู่ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานชื่ออย่างเ็ป็นทางการว่า พลายปฐมสมภพ
ความ สำเร็จทางประวัติศาสตร์เป็นความร่วมมือกันระหว่างคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการได้รับการสนับสนุนทางด้างการเงินของกองทุนรักษ์ช้าง

โรงพยาบาลช้างของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยได้เป็นศูนย์รวมการทดลองทางด้านวิทยา ศาสตร์เกี่ยวกับการขยายพันธุ์ช้าง อาิทิเช่น การแช่แข็งน้ำเชื้อช้าง และยังมีการทดลองที่เป็นเลิศเกี่ยวกับการวินิจฉัยการตั้งครรค์ของช้างและการ ตรวจการตกไข่ของช้างเพศเมียซึ่งมีความสำคัญต่อความสำเร็จของการผสมพันธุ์ ช้างทั้งสองแบบคือ การผสมเทียมและการผสมกันตามธรรมชาติ

โดย เฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นความสำเร็จของคณะสัตวแพทย์ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยคือได้ ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดเอาลูกช้างที่แ้ท้งออกจากแม่ช้างและถือว่าเป็น การผ่าตัดที่ยากมากเนื่องจากจะทำให้เกิดแผลขนาดใหญ่

โรงพยาบาลช้างของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยได้เป็นผู้มีสวนร่วมที่สำคัญในการทำลองเกี่ยวกับพันธุกรรมของช้างไทย

View a paper on the genetics of Thai elephants in a PDF file.

View a paper on elephant body chemistry in a PDF file.