สวนป่าทุ่งเกวียน

สวนป่าทุ่งเกวียนเป็นสวนป่าขนาดใหญ่และเป็นสวนป่าไม้สักยั่งยืน ด้วยเนื้อที่ 15,127 ไร่เป็นสวนป่าที่มีพื้นที่ใกล้กับกับศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เป็นสวนป่าที่ก่อตั้งโดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ในพื้นที่เขตป่าสัมปทานเก่า มีการปลุกป่าครั้งแรกเมื่อปี พศ 2511 เป็นสวนป่าที่เปิดให้กับสาธารณชนใช้บริการเหมือนกับสวนรุกขชาติ ด้วยพื้นที่ที่กว้างเพรียบพร้อมด้วยพันธ์ไม้นานาพรรณมากว่า 170 ชนิด และที่นี้ยังมีสวนสนและทุ่งดอกบัวตองที่ีสวยงาน โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤษาจิกายน

พื้นที่สวนป่า อาจไม่เป็นที่สนใจสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินอกเหนือจากนักท่องเที่ยวที่ แวะกวางเต้น แต่จะเป็นที่พักผ่อนหย่อยใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยมากกว่า และบ่อยครั้งก็จะเป็นที่จัดงานต่างๆ พื้นที่ในสวนป่ายังเหมาะสำหรับเป็นพักแรมเข้าค่ายของลูกเสือ และยังเป็นสนามแข่งข้นจักรยานเสือภูเขาและบ่อยครั้งจะมีัการจัดการแข่งขัน ระดับประเทศอีกด้วย

ป่าสักของสวนป่าทุ่งเกวียนเป็นกล้าไม้ชั้นดีที่ได้รับการพัฒนาโดยองค์การ อุตสาหกรรมป่าไม้ และได้รับการปลูกด้วยคนในพื้นที่ซึ่งได้ถูกจ้างให้ทำงานถือว่าเป็นต้นแบบของ การพัฒนาของชุมชนไม้สักของสวนป่าทุกเกวียนซึ่งได้เก็บเกี่ยวครั้งแรกในปี พศ 2538 ได้รับการรับรองว่าเป็นไม้ที่ยั้งยืนต่อระบบนิเวศ โดย โครงการ Smartwood ของเคลือข่าย Rainforest Alliance และยังได้รับการรับรองจาก The Forest Stewardship Council ดังนั้นไม้สักที่ถูกต้ดจึงสามารถส่งออกอย่างถูกกฏหมายทั่วโลก