สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ ร่วมพิธีเปิดงาน “ตลาดต้องชม” อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

วันที่ 8 เมษายน 2560 ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (นายสวัสดิ์ ตวงรัตน์หรดี) พร้อมผู้บริหารสถาบันคชบาลแห่งชาติฯ ร่วมพิธีเปิดงาน “ตลาดต้องชม” โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์) เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย ธุรกิจ SMEs เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนโดยใช้การบริโภคภายในประเทศ สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดลำปางได้คัดเลือกตลาดทุ่งเกวียน ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ให้เป็นตลาดต้องชม ปี 2560 จึงได้จัดพิธีเปิดขึ้น ณ ตลาดทุ่งเกวียน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปางสถาบันคชบาลแห่งชาติฯ ร่วมงานรำลึกประวัติศาสตร์รถไฟรถม้าลำปาง ครั้งที่ 18


เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 ผู้จัดการส่วนการเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ นางสาวอรสา แต้สัมฤทธิ์ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมงานรำลึกประวัติศาสตร์รถไฟรถม้าลำปาง ครั้งที่ 18 ณ สถานีรถไฟนครลำปาง โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมกันต้อนผู้แทนบริษัทท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจังหวัดลำปางโดยรถไฟขบวนพิเศษสายกรุงเทพมหานคร – ลำปาง เนื่องในโอกาสพิเศษในอดีตวันที่ 1 เมษายน ชาวเมืองเหนือถือว่าเป็นวันที่ย่างเข้าสู่เดือนของวันขึ้นปีใหม่ไทยหรือวันสงกรานต์ และยังเป็นวันสำคัญที่จะร่วมกันรำลึกถึงความสำคัญของกิจการรถไฟที่ได้เปิดเส้นทางรถไฟสายเหนือมาสิ้นสุดที่ จ.ลำปาง เป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2459 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทำให้ชาวลำปางมีรถไฟเป็นพาหนะสำคัญในการเดินทางจนถึงปัจจุบัน

โครงการสัตวแพทย์สัญจร ณ อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560 นายสัตวแพทย์ สิทธิเดช มหาสาวังกุล ออกเดินทางตามโครงการ #สัตวแพทย์สัญจร #โรงพยาบาลช้าง #สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) ออกสัญจร ณ สวนป่าท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ เนื่องจากช้างมีมีอาการหลังบวมอักเสบ

#พบเห็นช้างเจ็บป่วย แจ้งได้ที่ 054-829-331 , 054-839-322 และ 054-829-333 #รักษาช้างฟรี

โครงการสัตวแพทย์สัญจร ณ อ.ร้องกวาง จ.แพร่

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 นายสัตวแพทย์ ศรัณย์ จันทร์สิทธิเวช ออกเดินทางตามโครงการ #สัตวแพทย์สัญจร #โรงพยาบาลช้าง #สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) ออกสัญจร ณ สวนป่าแม่คำมี อ.ร้องกวาง จ.แพร่ เนื่องจากช้างมีมีอาการป่วยคออักเสบและเป็นฝีหนอง

#พบเห็นช้างเจ็บป่วย แจ้งได้ที่ 054-829-331 , 054-839-322 และ 054-829-333 #รักษาช้างฟรี

สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดตั้ง “ชมรมวิทยุกระจายเสียงจังหวัดลำปาง”


วันที่ 20 มีนาคม 2560 ผู้จัดการส่วนการเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ นางสาวอรสา แต้สัมฤทธิ์ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดตั้ง “ชมรมวิทยุกระจายเสียงจังหวัดลำปาง” โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธี ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง การจัดตั้งชมรมดังกล่าวเป็นความร่วมมืออย่างเป็นทางการของผู้ที่มีวิชาชีพสื่อทางวิทยุกระจายเสียง และสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานีใน จ.ลำปาง มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเป็นนำหนึ่งใจเดียวกัน และเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารและกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ ต่อประชาชนในจังหวัดลำปาง ด้วยความถูกต้อง รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ ตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดลำปาง

สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานที่จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การลด คัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ของหน่วยงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม”


เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ นายสวัสดิ์ ตวงรัตน์หรดี ให้การต้อนรับ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ นายสุวรรณ นันทศรุต ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การลด คัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ของหน่วยงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ระหว่างวันที่ 13-17 มีนาคม 2560 ณ ห้องกุญชรศุภศรี อาคารกัลยานิวัฒนาการุณย์ สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวทางการดำเนินงานแบบบูรณาการการลด คัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย สำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งศึกษาดูงานการดำเนินงานในพื้นที่สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการลด คัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายต่อไป


คชบาลร่วมใจ อนุรักษ์ช้างไทย เทิดไท้องค์ภูมิพล

เวลา ๐๘.๐๐ น. วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง จัดงานวันช้างไทย “คชบาลร่วมใจ อนุรักษ์ช้างไทย เทิดไท้องค์ภูมิพล” ประจำปี ๒๕๖๐ ณ บริเวณหน้าโรงเรียนฝึกควาญช้างและช้าง โดยมี นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน เปิดงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนในอำเภอห้างฉัตร พ่อแม่อุปถัมภ์ฯ ประชาชน นักท่องเที่ยว เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากนายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ช้างเป็นสัตว์สัญลักษณ์ประจำชาติคู่บ้านคู่เมือง ที่มีความสำคัญยิ่ง และมีวิถีชีวิตผูกพันกับคนไทยอย่างแนบแน่น ยากที่จะแยกออกจากกันได้ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งในยามบ้านเมืองสงบสุขหรือในยามศึกสงคราม ปัจจุบันช้างไทย กำลังประสบกับสภาวะวิกฤติต่าง ๆ มากมาย ทำให้ประชากรช้างไทยลดลงตามลำดับ ทั้งช้างป่าและช้างเลี้ยง มีจำนวนเหลือในประเทศไม่ถึง ๕,๐๐๐ เชือก แล้ว หากไม่มีการช่วยเหลือ และอนุรักษ์ไว้แล้ว เชื่อแน่ว่าในอนาคตอันใกล้นี้ ช้างไทยอาจจะสูญพันธุ์แน่นอน การจัดงานช้างไทยในวันนี้ เป็นงานที่คนไทยโดยเฉพาะชาวจังหวัดลำปาง จะได้ร่วมปกป้องรำลึกถึงบุญคุณของช้าง ยกย่องเชิดชู และตระหนักถึงความสำคัญของช้างไทย อีกทั้ง จะได้เป็นกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในการอนุรักษ์และบริบาลช้างทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตความเป็นอยู่ของช้างไทย จะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด ตามภารกิจของสถาบันคชบาลแห่งชาติ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ต่อไปด้านนายสวัสดิ์ ตวงรัตน์หรดี ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ กล่าวว่า สำหรับในปีนี้เป็นวาระโอกาสแห่งการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ผู้ทรงสร้างคุณูปการให้กับประเทศชาติบ้านเมือง ไม่เว้นแม้กับช้าง โดยมีพระราชดำรัสว่า “ช้างนี่ฉลาดนะ อยากให้หมอช่วยกันดูแล และเก็บตัวอย่างไว้ศึกษาในภายหน้า” และทรงไว้วางพระราชหฤทัยให้สถาบันฯ เป็นผู้ดูแลช้างสำคัญและช้างต้น จำนวน ๖ ช้าง ๑ เชือก ที่ยืนโรง ณ โรงช้างต้น อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เพื่อให้ช้างได้ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางธรรมชาติ อีกทั้งยังทรงพระราชทานชื่อให้กับลูกช้างพลายที่เกิดจากการผสมเทียมจากน้ำเชื้อสดเชือกแรกของประเทศไทยและในทวีปเอเชียด้วยเหตุนี้ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับจังหวัดลำปาง อำเภอห้างฉัตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอห้างฉัตร โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ร่วมกันจัดงานวันช้างไทย “คชบาลร่วมใจ อนุรักษ์ช้างไทย เทิดไท้องค์ภูมิพล” ประจำปี ๒๕๖๐ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การนำช้างที่อยู่ในความดูแล จำนวนกว่า ๔๐ เชือก มาร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยนำช้างพลายปฐมสมภพ ซึ่งเป็นช้างที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานชื่อให้มาน้อมถวายกระเช้าดอกไม้ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ชมขบวนแห่อาหารช้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอห้างฉัตร โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา จำนวน ๑๐ หน่วยงานพิธีฮ้องขวัญช้าง เลี้ยงอาหารช้างบนสะโตกใหญ่ นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลการประกวดขบวนอาหารช้าง และการมอบรางวัลควาญช้างดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ และร่วมเก็บภาพประวัติศาสตร์กับช้างพร้อมกับผู้ร่วมขบวนกว่า ๑,๐๐๐ คน
แจ้งงดกิจกรรมวันที่ 13 มีนาคม 2560

เนื่องด้วยวันที่ 13 มีนาคม 2560 เป็นวันช้างไทย ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จึงงดกิจกรรมการท่องเที่ยวทุกประเภท เพื่อจัดกิจกรรมงาน “คชบาลร่วมใจ อนุรักษ์ช้างไทย เทิดไท้องค์ภูมิพล” บริเวณหน้าโรงเรียนฝึกควาญช้างและช้าง ขอเชิญชมขบวนแห่อาหารช้าง ช้างตักบาตร พิธีฮ้องขวัญช้าง และเลี้ยงอาหารช้างบนสะโตก ตั้งแต่เวลา 8.00 น. – 12.00 น.
—————————————————————————-
The Thai Elephant Conservation Center would be closed for all tourism activities on 13th March,2017 as it’s a “Chang Thai Day” or “The National Thai Elephant Day”. But we’ve the activities that pay respect for elephants. They include traditional blessing ceremony, buffet food for elephant and also a special parade. The activities go from 8.00 a.m. – 12.00 p.m.

13 มีนาคม วันช้างไทย “คชบาลร่วมใจ อนุรักษ์ช้างไทย เทิดไท้องค์ภูมิพล”

ด้วยสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงไว้วางพระราชหฤทัยให้สถาบันฯ เป็นผู้ดูแลช้างสำคัญและช้างต้น จำนวน ๖ ช้าง ๑ เชือก ที่ยืนโรง ณ โรงช้างต้น อำเภอห้างฉัตรจังหวัดลำปาง เพื่อสนองตามพระราชดำรัส ที่ว่า “ช้างนี่ฉลาดนะ อยากให้หมอช่วยกันดูแล และเก็บตัวอย่างไว้ศึกษาในภายหน้า” ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๗ เมื่อครั้งที่ น.สพ.ดร. สิทธิเดช มหาสาวังกุล และทีมงานสัตวแพทย์ อ.อ.ป. ช่วยกันขนย้ายพระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ จากสวนจิตรลดา ไปยังโรงช้างต้นพระราชวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเพื่อยกย่องให้เกียรติต่อช้างไทย รวมทั้งเพื่อให้คนไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญ รักและหวงแหนช้างไทย ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการให้ความช่วยเหลือและอนุรักษ์ช้างมากยิ่งขึ้นตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๑ ประเทศไทยได้กำหนดให้วันที่ ๑๓ มีนาคม เป็นวันช้างไทย

สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ จึงได้กำหนดจัดโครงการวันช้างไทย ประจำปี ๒๕๖๐ ภายใต้ชื่องาน“คชบาลร่วมใจ อนุรักษ์ช้างไทย เทิดไท้องค์ภูมิพล” ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ประกอบด้วยกิจกรรม Road Show ประชาสัมพันธ์วันช้างไทย กิจกรรมบวงสรวงองค์พระพิฆเนศวรเทพเจ้าแห่งช้างเทพเจ้าแห่งความสำเร็จ บวงสรวงรูปหล่อเจ้าพระยาไชยานุภาพ เพื่อรำลึกถึงช้างคู่พระบารมีในสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในการกอบกู้ชาติเมื่อครั้งชนะศึกยุทธหัตถี พิธีสงฆ์ พิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้แก่ช้างที่เสียชีวิตไปแล้ว ช้างใส่บาตร ขบวนแห่อาหารช้างขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและโรงเรียน ถวายความอาลัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระองค์ทรงมีต่อช้างไทย พิธีฮ้องขวัญช้าง (บายศรีสู่ขวัญ) เลี้ยงอาหารช้างบนสะโตกใหญ่ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ที่ได้มีโอกาสร่วมแรงร่วมใจกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และปลุกจิตสำนึกและรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ช้างไทยตลอดจนสืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับช้างให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไป ในโอกาสนี้จึงขอเชิญชวนท่าน และผู้ที่สนใจ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยวเข้าชมงาน ในวันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณหน้าโรงเรียนฝึกควาญช้างและช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

คณะผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 นายพิชัย รุจิโรจน์สุวรรณ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และนายสวัสดิ์ ตวงรัตน์หรดี ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติ จำนวน 8 เชือก ประกอบด้วย พังดุ อายุ 43 ปี พังทองดี อายุ 30 ปี พังสุพรรษา อายุ 10 ปี พังดอกแก้ว อายุ 4 ปี พังน้ำว้า อายุ 30 ปี พังดอกรัก อายุ 40 ปี พังตุ๊กตา อายุ 43 ปี พังวาเลนไทน์ อายุ 26 ปี และทรงปล่อยไก่ป่า 2 ชนิด จำนวน 62 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการคืนช้างสู่ป่า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถฯ และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จ ณ ศูนย์วิจัยและเฝ้าระวังโรคช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย, จังหวัดลำปาง