การแสดงช้างและรถบริการ

การแสดงช้าง

ใช้เวลาแสดงประมาณ 40 นาที

จุดเด่นของการแสดงช้างของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยได้แก่การสาธิตการทำไม้ด้วยช้างซึ่งแพร่หลายในอดีตและถูกห้ามในปี พศ. 2532 นอกเหนือจากการแสดงความสามารถของช้างที่แล้ว การสาธิตการทำไม้ด้วยช้างยังเป็นการแสดงความสามารถของควาญช้างในการควบคุมช้างในการทำไม้อีกด้วย อาทิเช่น การใช้ภาษาในการควบคุม ซึ่งมีมากกว่า 35-40 คำ และการใช้การเคลื่อนไหวของร่างกาย เป็นต้น

ด้านศิลปะ มีการแสดงความสามารถของช้างเช่น แสดงการวาดภาพ ได้แก่ ภาพตามจิตนาการ และ ภาพเหมือนจริง โดยช้างของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยวาดภาพครั้งแรกในปี พศ 2540และ ระหว่างการแสดงของช้าง นักท่องเที่ยวสามารถซื้อรูปวาดช้างเป็นของที่ระลึกได้ และยังสามารถเลือกรูปวาดแบบต่างๆในห้องแสดงผลงานของช้างตรงบริเวณลานแสดงช้าง

มีวันละ 3 รอบ แสดงทุกวัน ยกเว้น วันช้างไทย ( วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี )

รอบแรก     10.00 น

รอบที่ 2     11.00 น.

รอบที่ 3     13.30 น.

    ผู้ใหญ่

  • ชาวไทย                     อัตราค่าเข้าชม 100.- บาท/คน
  • ชาวต่างประเทศ      อัตราค่าเข้าชม 200.- บาท/คน

    เด็ก (ความสูงต่ำกว่า 135 เซนติเมตร)

  • ชาวไทย                      อัตราค่าเข้าชม 50.-   บาท/คน
  • ชาวต่างประเทศ       อัตราค่าเข้าชม150. – บาท /คน

ค่าเข้าชมการแสดง ราคานี้ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2560


ค่านั่งรถบริการ  

     ผู้ใหญ่

  • ชาวไทย                       อัตราค่านั่งรถบริการ 25.- บาท/คน
  • ชาวต่างประเทศ        อัตราค่านั่งรถบริการ 25.- บาท/คน

     เด็ก (ความสูงต่ำกว่า 135 เซนติเมตร)

  • ชาวไทย                        อัตราค่านั่งรถบริการ  10.- บาท/คน
  • ชาวต่างประเทศ         อัตราค่านั่งรถบริการ  10.- บาท /คน

หมายเหตุ ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

อัตราส่วนลด (กรณีมาเป็นหมู่คณะ 10 คนขึ้นไป เฉพาะค่าเข้าชมการแสดงช้าง)

– กรุ๊ปทัวร์ชาวไทย                ส่วนลด 10%

– กรุ๊ปทัวร์ชาวต่างประเทศ      ส่วนลด 10%

โทรศัพท์ 054-829322  / Fax   054 – 829334

 

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย, จังหวัดลำปาง

ปิดโหมดสีเทา