บริการห้องประชุม อบรม สัมมนา

อัตราค่าบริการห้องประชุม อบรม สัมมนา อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย์ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

ห้องประชุม อบรม สัมมนา

ความจุ อัตราค่าบริการใช้บริการช่วง
 

(ที่นั่ง)

07.00 – 17.00 น.

(บาท)

17.00 – 21.00 น.

(บาท/ชั่วโมง)

ห้องไอยราศุภสร

312

15,000.-

1,500.-

ห้องกุญชรศุภศรี

+

ห้องกิริณีศุภศิลป์

 

100

 

7,000.-

 

700.-

ห้องกุญชรศุภศรี

70

5,500.-

600.-

ห้องกิริณีศุภศิลป์

30

3,000.-

300.-

หัสดินศุภสาร

30

3,000.-

300.-

ติดต่อสอบถาม 054-829322 , แฟกซ์ 054-829334

หมายเหตุ ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย, จังหวัดลำปาง

ปิดโหมดสีเทา