สัตวแพทย์สัญจร

โครงการสัตวแพทย์สัญจรลำปาง และ โครงการสัตวแพทย์สัญจรกระบี่

เป็นโครงการที่สัตวแพทย์ได้ออกทำการรักษาพยาบาลช้างป่วย ตามสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ทั้งกรณีช้างอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกล หรือได้รับคำร้องขอ และหากเห็นว่าช้างป่วยมีอาการหนักต้องดูแลอย่างใกล้ชิดก็จะเคลื่อนย้ายช้างดังกล่าวมาทำการรักษายังโรงพยาบาลช้าง  นอกจากนี้แล้วยังได้จัดโปรแกรมออกตรวจสุขภาพช้างเพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรค รวมถึงการแนะนำเรื่องสุขภาพช้าง โดยดำเนินการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ มูลนิธิกองทุนรักษ์ช้างภาคเหนือ กรมปศุสัตว์ และยังได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภายนอก เช่น Dannish animal werefare Sosity (DB) อีกด้วย

*โครงการสัตวแพทย์สัญจร (งานโรงพยาบาลช้าง จ.ลำปาง) ได้ทำการตรวจสุขภาพและรักษาช้างป่วย รวมทั้งสิ้น 5,575 เคส (จำนวน 1,642 เชือก)

* โครงการสัตวแพทย์สัญจร (งานโรงพยาบาลช้าง สาขาภาคใต้ จ.กระบี่) ได้ทำการตรวจสุขภาพและรักษาช้างป่วยรวมทั้งสิ้น 3,233 เคส (จำนวน 863 เชือก)

* ข้อมูลในปีงบประมาณ 2559

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย, จังหวัดลำปาง