ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

– ติดต่อเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ด้านคชศาสตร์ อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย์, นิทรรศการวิถีช้างไทย,        ห้องประชุมสัมมนา, ขอความอนุเคราะห์เข้าชมการแสดงของสถานการ ศึกษาและหน่วยงานราชการ 054-829322, – แฟกซ์: +66-5482-9334

– ติดต่อเยี่ยมจองกิจกรรมฝึกควาญช้างสมัครเล่น, ชมการแสดงช้าง,              นั่งช้างชมธรรมชาติ 054-82-9322, – แฟกซ์: +66-5482-9334

– ติดต่อพ่อแม่อุปถัมภ์ช้าง 054-829322, – แฟกซ์: +66-5482-9334

– ติดต่อโรงพยาบาลช้างลำปาง 054-829331,โรงพยาบาลช้างกระบี่              075- 656 923

– ติดต่องานพัสดุ ส่วนอำนวยการ 054-829300, – แฟกซ์: +66-5482-9330

– ติดต่องานบัญชีการเงิน 054-829335, บริจาคเงิน ธนาคารกรุงไทย จก (มหาชน) สาขาเทสโก้โลตัสลำปางชื่อบัญชี ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เลขที่บัญชี  784-0-25127-7

Email: info@thailandelephant.org

 

พิกัด

 

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย, จังหวัดลำปาง