สถาบันคชบ…

วันที่ 14 มกราคม 2563 ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นางพรเพ็ญ วรวิลาวัลย์) ประธานในพิธีร่วมกับคณะผู้บริหารและพนักงานในสังกัดองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานราชการในจังหวัดลำปางร่วมวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ ศ.ดร. อำนวย คอวนิช สวนป่าทุ่งเกวียน อ.ห้างฉัตร จ. ลำปาง เพื่อรำลึกถึงคุณงามของดีของท่าน ศ.ดร. อำนวย คอวนิช อดีตผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ผู้สร้างคุณูปการให้กับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้และประเทศชาติในด้านการป่าไม้และสิ่งแวดล้อม อันได้แก่ การปลูกสร้างสวนป่าในระบบหมู่บ้านป่าไม้ และศูนย์ฝึกลูกช้างที่ปัจจุบันรู้จักกันในนามศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง

7 total views, 1 views today

คุณปองพล …

วันที่ 14 มกราคม 2563 ผู้อำนวยการ อ.อป., ผู้อำนวยการ ส.คช. ได้ให้การต้อนรับคุณปองพล อดิเรกสาร และคณะ ที่เข้าเยี่ยมชมกิจการภายใน ของสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

8 total views, 2 views today

คุณกัญจนา…

วันที่ 10 มกราคม 2563 ว่าที่ พันตรี อภิชาติ จินดามงคล ผอ.สคช. เป็นตัวแทนรับมอบ “เครื่องปั่นเหวี่ยงแยกส่วนประกอบของเลือด” และอุปกรณ์เสริมจาก คุณกัญจนา ศิลปอาชา เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติงานในธนาคารเลือดช้าง โดยเครื่องดังกล่าวจะใช้ในการปั่นแยกส่วนประกอบของเลือด เช่น น้ำเลือด (plasma) เกล็ดเลือด (platelet) เพื่อนำไปให้ช้างป่วยในกรณีต่างๆ เช่น โรคเฮอร์ปีส์ไวรัสในช้าง (EEHV) โปรตีนในเลือดต่ำและติดเชื้อในกระแสเลือด เป็นต้น การจัดตั้งธนาคารเลือดช้างจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาช้างป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการถ่ายเลือด โดยเฉพาะในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งในปัจจุบัน ช้างป่วยที่ต้องได้รับการถ่ายเลือดมีจำนวนมากขึ้น ทำให้ต้องมีการรับบริจาคเลือดจากช้างขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้และช้างจากปางช้างเอกชน โดยช้างที่บริจาคต้องเป็นช้างที่มีอายุระหว่าง 20 – 50 ปี มีน้ำหนัก 3,000 กิโลกรัมขึ้นไป สามารถควบคุมเพื่อให้เจาะเก็บเลือดได้ ครั้งละมากกว่า 1 ชั่วโมง ไม่เป็นช้างที่ตั้งท้อง เลี้ยงลูกและเพิ่งหายจากการตกมัน โดยมีขั้นตอนการบริจาค ดังนี้

  1. เจ้าของช้างกรอกแบบฟอร์มแสดงเจตจำนงในการบริจาคเลือดช้าง
  2. นัดตรวจสุขภาพช้างที่จะบริจาคเลือดโดยนายสัตวแพทย์
  3. เจาะเลือดเพื่อตรวจร่างกายและโรคที่สามารถติดต่อทางเลือดได้
  4. นัดเก็บเลือดช้างที่ผ่านการตรวจคัดกรองเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ สคช ขอขอบพระคุณ คุณกัญจนา ศิลปอาชา เป็นอย่างยิ่งที่บริจาคอุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อนำไปช่วยเหลือช้างป่วย

171 total views, 5 views today

สถาบันคชบ…

วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในเทศกาลต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓ และน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์อุปถัมภ์ฯ ณ บริเวณสันอ่างเก็บน้ำแม่สัน ภายในสถาบันคชบาลแห่งชาติ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โดยมี ผู้บริหาร พนักงาน ควาญช้าง ช้าง พ่อแม่อุปถัมภ์ช้าง และนักท่องเที่ยว ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง

30 total views, 1 views today

เชิญร่วมท…

ประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2563 วันที่ 2 มกราคม 2563 ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง

40 total views, no views today

ส.คช. เข้…

18 ธันวาคม 2562 ว่าที่พันตรีอภิชาติ จินดามงคล ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมด้วย น.สพ. ทวีโภค อังควานิช หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ช้าง และน.สพ. ศรัณย์ จันทร์สิทธิเวช ผู้จัดการส่วนอนุรักษ์ช้างลำปางและรักษาการผู้จัดการส่วนอนุรักษ์ช้างกระบี่ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ในการอนุรักษ์ช้างไทยให้เหมาะสมกับสภาพการท่องเที่ยวในปัจจุบันและอนาคต ณ ห้องประชุมริมสามเสน หมายเลข 413 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) โดยมี นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล ประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวเป็นประธาน

43 total views, 2 views today

สถาบันคชบ…

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 พนักงานของสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และประชาชน เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดลำปาง)

71 total views, 1 views today

รอง ผวจ.ล…

วันที่ 11 ธ.ค.62 เวลา 14.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง รอง ผวจ.ลำปาง ตรวจเยี่ยม ส.คช. เพื่อหารือแนวทางการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวของ สถาบันฯ ในปฏิทินการท่องเที่ยวจังหวัด โดยบรรจุกิจกรรมท่องเที่ยวของ ส.คช. ในงบยุทธศาสตร์จังหวัดปี งปม.63 จากงบเหลือจ่ายจังหวัด และ งปม. จังหวัดปี 2564 พร้อมกับตรวจดูอาคารทรงงานในโรงช้างต้น เพื่อพิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ

64 total views, 1 views today

เจ้าหน้าท…

วันที่ 6 ธ.ค. 62 เวลา 8.30 น. ผอส.คช. , หฝ.อก. และผู้ปฏิบัติงาน ตัวแทน ส.คช. ร่วมพิธีบูชา พิธีสังเวย และพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครลำปาง ณ ศาลหลักเมือง จังหวัดลำปาง

64 total views, 1 views today

ผอ.ภูมิภา…

6 ธันวาคม 2562 ผอ.สุปราณี ป้องปัด ผอ.ภูมิภาคยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำคณะทำงานกองตลาดยุโรป ฯ เข้าเยี่ยมและฟังบรรยายการรักษาพยาบาลช้าง ณ โรงพยาบาลช้าง ส.คช.

75 total views, 2 views today