Elephant …

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัด Elephant Care Educational Trip ให้กับมัคคุเทศก์ไทย จำนวน 60 คน โดยใช้โอกาสช่วงวิกฤตโควิด -19 เพื่อเป็นกิจกรรมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น Workshop กับนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเรื่องช้างไทยในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นการสร้างความเข้าใจในแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว Elephant Care Tourism และธุรกิจที่มีช้างเกี่ยวข้อง รวมทั้งการสร้างความรู้เชิงวิชาการในการให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ได้อย่างถูกต้องและนำไปใช้ในวิชาชีพในอนาคต โดยมีการบรรยายความรู้เกี่ยวกับช้างในมุมของวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ไทย การชมวิธีการเลี้ยงและดูแลช้างบ้านแบบปล่อยโขลงโดยให้อยู่กับธรรมชาติ โดยยึดแนวทางตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ และเยี่ยมชมภารกิจของรักษาพยาบาลช้างเจ็บป่วยของโรงพยาบาลช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

 28 total views,  2 views today

ส.คช. เข้…

12 สิงหาคม 2563
นายเอกรินทร์ ตติยนันตกุล ผู้จัดการส่วนอำนวยการ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ ฯ รับมอบหมายเป็นตัวแทนหน่วยงาน เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง ในการนี้นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง

 59 total views,  2 views today

เตรียมการ…

6 สิงหาคม 2563
นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมช้างแห่งชาติ 2563 โดยมีคณาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง เพื่อติดตามและรายงานความคืบหน้าการจัดงานประชุมช้างแห่งชาติ 2563 ในหัวข้อ ก้าวใหม่ของช้างไทยหลังภัย COVID -19 ณ ห้องประชุมหัสดินศุภสาร อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย์ สถาบันคชบาลแห่งชาติ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

 59 total views,  1 views today

ค่ายเยาวช…

6 สิงหาคม 2563
นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนรักษ์ช้าง ประจำปี 2563 รุ่นที่ 2 โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จากโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา โรงเรียนธงชัยวิทยา และโรงเรียน ทุ่งฝางวิทยา จ.ลำปาง จำนวน 103 คน เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2563 ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง สำหรับโครงการค่ายเยาวชนรักษ์ช้าง มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษาและเยาวชน ที่เป็นกำลังสำคัญของชาติ ในสถาบันการศึกษาในจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียง ได้เข้าใจและเรียนรู้เรื่องราวของช้างไทยมีความสำคัญต่อคนไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ให้ตระหนักถึงปัญหาการลดจำนวนของประชากรช้างไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การเข้าใจและเรียนรู้เรื่องช้างที่เป็นทรัพยากรที่มีค่าของประเทศ การเรียนรู้ธรรมชาติวิทยาของช้าง การเรียนรู้วิถีชีวิตของช้าง การรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างได้ให้เป็นสุข และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ช้างไทยให้คงอยู่คู่ประเทศไทยสืบไป

 295 total views,  3 views today

ค่ายเยาวช…

3 สิงหาคม 2563
นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนรักษ์ช้าง ประจำปี 2563 รุ่นที่ 1 โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี จ.ลำปาง จำนวน 100 คน เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2563 ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง สำหรับโครงการค่ายเยาวชนรักษ์ช้าง มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษาและเยาวชน ที่เป็นกำลังสำคัญของชาติ ในสถาบันการศึกษาในจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียง ได้เข้าใจและเรียนรู้เรื่องราวของช้างไทยมีความสำคัญต่อคนไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตระหนักถึงปัญหาการลดจำนวนของประชากรช้างไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การเข้าใจและเรียนรู้เรื่องช้างที่เป็นทรัพยากรที่มีค่าของประเทศ การเรียนรู้ธรรมชาติวิทยาของช้าง การเรียนรู้วิถีชีวิตของช้าง การรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างได้ให้เป็นสุข และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ช้างไทยให้คงอยู่คู่ประเทศไทยสืบไป โครงการค่ายเยาวชนรักษ์ช้าง ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบอุดหนุนรัฐบาล ซึ่งได้มีการจัดต่อเนื่องกันมาเป็นตั้งแต่ปี 2554 รวมระยะเวลา 10 ปี มีนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 8,000 คน

 69 total views,  1 views today

ส.คช. ร่ว…

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมบริจาคโลหิตฯ
14 กรกฎาคม 2563
นายนวรัตน์ พรหมเทศ ผู้จัดการส่วนจัดการสิ่งแวดล้อม สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ นำคณะพนักงานร่วมบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันประสูติของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
โสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องรับบริจาคโลหิต ธนาคารเลือด โรงพยาบาลลำปาง


 108 total views,  1 views today

ประชุมสภา…

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 ผอส.คช. ,หฝ.อก. ,หฝ.อน. และ ผจก.ส.อก. เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 2/2563 ณ สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1 อาคารพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา

 113 total views,  3 views today

New Norma…

นายสุรัตน์ชัย  อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  ให้สัมภาษณ์ กับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีประจำจังหวัดลำปาง (ช่อง 32 HD) ถึงการเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการกิจกรรมการท่องเที่ยวของช้างและเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวหาช้างด้วยความคิดถึง ในแคมเปญ New Normal ท่องเที่ยววิถีใหม่ สุขใจ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง  โดยมีกำหนดเปิดให้บริการในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการในการเข้าไปใกล้ชิดช้าง 3 รูปแบบ คือ เลือกใช้บริการรถนำเที่ยว หรือ นั่งช้างชมช้าง หรือ Drive Through โดยขับรถยนต์ส่วนตัวเข้าไปเอง  ชมช้างอาบน้ำเวลา 10.45 น. และ 13.45 น. ชมการสาธิตวัฒนธรรมการเลี้ยงช้างที่ถ่ายทอดจากอดีตสู่ปัจจุบันในห้องเรียนของช้าง เวลา 11.00 น.และ 14.00 น.   ใกล้ชิดและเรียนรู้พฤติกรรมของช้าง ให้อาหารช้าง ณ ลานชมช้างนอกจากนี้ยังเปิดให้บริการห้องประชุม ที่พัก ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหารและเครื่องดื่ม  และสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการชมโขลงช้างเลี้ยงปล่อยธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุด เรียนรู้และได้เห็นสังคมช้าง  เห็นช้างได้คุยกันเอง ช้างเล่นดิน เล่นโคลนกัน เฝ้าดูพฤติกรรมช้างแบบห่างๆ โดยไม่รบกวนช้างได้ สามารถเข้าชมได้ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 14.30 น. และ 15.30 น. นอกจากนี้  ในทุกกิจกรรมยังได้เน้นย้ำและปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่เชื้อโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019  เพื่อสร้างความมั่นใจและความสุขในการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  054 -829322 , 829333 หรือช่องทางออนไลน์

 197 total views,  1 views today

ร่วมประชุ…

19 มิถุนายน 2563
นางสาวอรสา แต้สัมฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เป็นผู้แทนสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจงเพื่อสร้างการรับรู้ ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดแก่ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง จัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง จ.ลำปาง

 170 total views,  1 views today

ลงนามถวาย…

3 มิถุนายน 2563
นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมถ์ ฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา 3 มิถุนายน 2563 ณ อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย์ สถาบันคชบาลแห่งชาติ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ในการนี้ ได้มอบหมายให้ นายนวรัตน์ พรหมเทศ ผู้จัดการส่วนจัดการสิ่งแวดล้อม นำคณะจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ ปลูกป่า บรรเทาภัยแล้ง เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำศูนย์ราชการแห่งที่ 3 จังหวัดลำปาง

 155 total views,  1 views today