ผอ. ส.คช.…

นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมกับทีมสัตวแพทย์โรงพยาบาลช้างกระบี่ เดินทางเข้าเยี่ยมปางช้างในภาคใต้ตามโครงการสัตวแพทย์สัญจร ระหว่างวันที่ 25 ถึง 28 พฤษภาคม 2563 เพื่อตรวจสุขภาพช้างและมอบยาเวชภัณฑ์ให้กับช้าง เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของควาญช้างและผู้ประกอบการปางช้าง ตามมาตรการป้องกันเชื้อโรคระบาดของไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID – 19) ดังนี้
25 พฤษภาคม 2563 เข้าเยี่ยมดูอาการช้างตกมัน ท้องที่อำเภอท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
28 พฤษภาคม 2563 ได้เข้าตรวจเยี่ยมปางช้างในอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ได้แก่ ปางช้างกระบี่อีเลแฟ่นเฮาส์, ปางช้างห้วยโต้ม , ปางช้าง วอร์เตอร์ฟอล ซาฟารี ,ปางช้าง KRABI Elephant House Sanctuary, เยี่ยมปางช้างเขาวงกต ซาฟารี มีช้างเข้ารับการตรวจสุขภาพและรักษาอาการเจ็บป่วย ทั้งสิ้นรวม 40 เชือก

 107 total views,  1 views today

ช่วยชุมชน…

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. ได้มีการจัดทำโครงการ ช่วยชุมชน ช่วยช้าง ช่วยชาติ เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือด้านอาหารช้าง จากชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกอาหารช้าง ผ่านสถานประกอบการที่มีช้าง เพื่อการท่องเที่ยวที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19

โดยได้ผนึกกำลังกับหน่วยงาน ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการดูแลช้างเข้าร่วม ได้แก่ สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ.ลำปาง, สถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติ, กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ กรมปศุสัตว์, โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ (องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์), ศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในการนี้คณะทำงานจะได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และเอกสารประกอบของช้าง ชุมชนเกษตรกร และสถานประกอบการ

สำหรับสถานประกอบการที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับความช่วยเหลือด้านงบประมาณในการจัดซื้ออาหารช้าง จากชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกอาหารช้างในแหล่งต่างๆ โดยมูลค่าของอาหารช้างขั้นต่ำ ที่ช้างแต่ละเชือกจะได้รับ อยู่ที่ประมาณ 3,000-6,000 บาท ซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนสถานประกอบการ และจำนวนช้างที่เข้าร่วมโครงการฯ

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการ ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2563 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ eform.tourismthailand.org/public/elephant-community หรือ โทรศัพท์ 0 2250 5500 ต่อ 1272,1284 หรือ 1791

 133 total views,  1 views today

โรงพยาบาล…

โรงพยาบาลช้างลำปาง สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้รับมอบมะม่วงสุก
เมื่อวันที่ 9 และ 12 พฤษภาคม 2562 สพ.ญ. วรางคณา ลังการ์พินธุ์ หัวหน้างานโรงพยาบาลช้าง , น.สพ.กิตติคุณ นามวงศ์พรหม, และน.สพ. กันต์กวี เกษมใจ สัตวแพทย์โรงพยาบาลช้าง ส่วนอนุรักษ์ช้างลำปาง รับมอบมะม่วงสุกพันธุ์น้ำดอกไม้, มหาชนก ฯลฯ เพื่อใช้เป็นอาหารสำหรับช้างและยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหามะม่วงสุกล้นตลาดเนื่องจากสถานการณ์จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID- 19 ประกอบด้วย คุณนพเก้า สุจริตกุล จำนวน 500 กิโลกรัม ,คุณฉัตรวีรยา บุณยรัตพันธุ์และครอบครัว จำนวน 500 กิโลกรัม และ#TeamEVO จำนวน 200 กิโลกรัม มอบไว้ ณ โรงพยาบาลช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง สำหรับมะม่วงดิบและมะม่วงสุกเป็นของโปรดและอาหารเสริมสำหรับช้าง ทางโรงพยาบาลช้างฯ ได้แบ่งจ่ายให้ช้างกินในปริมาณที่พอเหมาะ ซึ่งถ้าให้มากเกินไปอาจมีผลต่อระบบขับถ่ายและจะทำให้ช้างท้องเสียได้ ซึ่งก่อนให้ช้างกินมะม่วง ทางโรงพยาบาลช้างจะต้องแช่น้ำด่างทับทิมเพื่อช่วยลดประมาณของสารพิษตกค้างด้วยทุกครั้ง

 146 total views,  1 views today

มอบน้ำดื่…

8 พฤษภาคม 2563
นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมคณะผู้บริหาร นำน้ำดื่ม และผ้าเย็น มอบให้กับอำเภอห้างฉัตร เพื่อสนับสนุนบุคลากรที่ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) จังหวัดลำปาง บริเวณจุดตรวจฯ หน้าสถานีตำรวจภูธรห้างฉัตร โดยมี นายพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากุล นายอำเภอห้างฉัตร และ นางกัญจนา สร้อยอินทรากุล นายกกิ่งกาชาดอำเภอห้างฉัตร เป็นผู้รับมอบ พร้อมกันนี้ บุคลากรของสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ยังได้ร่วมกันบริจาคโลหิตให้กับสาขาการบริการโลหิตเหล่ากาชาดไทยจังหวัดลำปาง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร จ.ลำปาง

 144 total views,  2 views today

ส.คช. ออก…

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมสุขภาพช้างในพื้นที่ จ. แม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 30 เม.ย. – 5 พ.ค. 63 จำนวนช้าง รวมทั้งสิ้น 131 เชือก
นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมด้วย น.สพ.ทวีโภค อังควาณิช หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ช้าง เดินทางติดตามการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมช้างและดูแลสุขภาพช้างในโครงการสัตวแพทย์สัญจรของส่วนอนุรักษ์ช้างลำปาง โดยคณะสัตวแพทย์โรงพยาบาลช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ เข้าพื้นที่ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย, พื้นที่ตำบลแม่อูคอ ตำบลแม่ยวมน้อย อำเภอขุนยวม, พื้นที่ตำบลทุ่งยาว, ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ พื้นที่ตำบลแม่ศึก ตำบลแม่นาจร,ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม, พื้นที่ตำบลแม่แดด, ตำบลแจ่มหลวง อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ รวม 10 แห่ง ระหว่างวันที่ 30 เมษายน ถึง 5 พฤษภาคม 2563 โดยได้ตรวจสุขภาพช้างรวมทั้งสิ้น 131 เชือก
จากการลงพื้นที่พบว่า ช้างส่วนใหญ่ประสบปัญหาจากการที่ช้างต้องกลับภูมิลำเนาเดิมเป็นจำนวนมาก โดยปกติช้างจะทำงานในปางช้างเอกชนที่ทำธุรกิจการท่องเที่ยว แต่เนื่องจากปางช้างต้องปิดดำเนินธุรกิจตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) ประกอบกับในปีนี้ประสบปัญหาภัยแล้งและไฟป่าจำนวนมาก โดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ทำให้พื้นที่ป่าที่ใช้เลี้ยง ช้างไม่เพียงพอและอาหารหลักของช้าง (หญ้า ต้นข้าวโพด) ไม่เพียงพอ นอกจากนั้น พบว่าจากการปิดปางช้างเอกชนทำให้ปางช้างไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าช้าง เจ้าของช้างจึงขาดรายได้หลักของครอบครัว

 124 total views

น้องไบรท์…

น้องไบรท์พร้อมแฟนคลับมอบเงินช่วยช้าง ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ
7 พฤษภาคม 63 นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ และ น.สพ.ทวีโภค อังควาณิช หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ช้าง รับมอบเงินจาก นายวชิรวิชญ์ ชีวอารี หรือน้องไบรท์ นักแสดงหนุ่มพร้อมแฟนคลับ จำนวน 50,000 บาท ให้กับกองทุนศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เพื่อสมทบทุนโครงการยาและเวชภัณฑ์สำหรับช้างที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาโควิด – 19 พร้อมนี้ ได้เยี่ยมชมการรักษาพยาบาลและเป็นกำลังใจให้ช้างป่วย ณ โรงพยาบาลช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

 149 total views

ทสจ.ลำปาง…

ทสจ.ลำปาง ตรวจติดตามตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อโรค ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จ.ลำปาง
5 พฤษภาคม 2563 นายอำนวย ศรีแสงฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง และคณะ ในการตรวจติดตามตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อโรค ตามมาตรการและภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมาตรการของจังหวัดลำปาง ซึ่งมีกำหนดการติดตามหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดลำป่าง โดยได้ทำการติดตามฯ ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นหน่วยงานแรก ผลการตรวจติดตามพบว่า สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ปฏิบัติตามมาตรการได้เป็นอย่างดี ตั้งแต่จุดคัดกรองผู้ติดต่อราชการและผู้เข้า-ออกพื้นที่ ทุกกรณี ณ อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย์ การจัดระยะห่างในการประชุม การนั่งปฏิบัติงาน และสถานที่พักที่ได้กักตัวผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือพื้นที่เสี่ยงของการแพร่ระบาด ที่ผ่านมา ยังไม่พบการติดเชื้อและยังไม่มีผู้ป่วยที่ต้องเฝ้าระวัง ทั้งนี้ เน้นย้ำให้สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดและจะได้ติดตามในครั้งต่อไป นอกจากนี้ ยังได้เข้าตรวจดูพื้นที่ปลูกพืชอาหารช้างในแปลงปลูกของสถาบันฯ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนหญ้าซึ่งเป็นอาหารช้างหลักของช้าง ในช่วงฤดูแล้ง และเยี่ยมให้กำลังใจช้างป่วยที่โรงพยาบาลช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

 130 total views

รับมอบแตง…

2 พฤษภาคม 2563
น.สพ.ทวีโภค อังควาณิช หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ รับมอบแตงโมจำนวน 5 ตัน จากคุณศรีเพชรรัตน์ ภาสพิชญ์ เพื่อเป็นอาหารช้างและ ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรพื้นที่จังหวัดสุโขทัย จากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเขื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมนี้ยังได้สมทบเงินเข้ากองทุนศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จำนวน 2,000.-บาท (สองพันบาทถ้วน)

 149 total views

ออกตรวจรั…

25 เมษายน 63 ผู้อำนวยการสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้ออกตรวจเยี่ยมหน่วยบริการตรวจรักษาและให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพช้างแก่ปางช้างเอกชนต่างๆที่ประสบปัญหาเนื่องจากโรคโควิดในท้องที่ จ.เชียงราย โดยทีมสัตวแพทย์ ของ ส.คช. ได้ดำเนินการออกตรวจระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2563 ทั้งนี้ ได้มอบยาเวชภัณฑ์ที่จำเป็น และสมุนไพรบำรุงร่างกายช้างด้วย โดยได้ทำการออกตรวจเยี่ยมสุขภาพช้างในพื้นที่ จ.เชียงราย ได้แก่ Golden Triangle Asian Elephant Foundation, ปางช้างกะเหรี่ยงรวมมิตร และ Elephant Step ทั้งนี้ สุขภาพช้างโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี มีปัญหาสุขภาพเล็กน้อย เช่น เจ็บขา เจ็บตา ฯลฯและในวันที่ 26เมษายน 2563 มีแผนเข้าเยี่ยมอีก 2 ปาง

 129 total views

ส.คช. มอบ…

24 เมษายน 2563
นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมตัวแทนพนักงาน ส.คช. มอบหน้ากากป้องกันเชื้อโรค (Face Shield DIY) จำนวน 100 ชุด (รอบแรก) ที่พนักงานในสังกัดฯ ร่วมกันจัดทำขึ้น ให้กับศูนย์โควิด จังหวัดลำปาง โดย นางสมพร กิจสุวรรณรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขลำปาง เป็นผู้รับมอบ เพื่อส่งต่อไปยังโรงพยาบาลอำเภอต่าง 13 อำเภอในจังหวัดลำปาง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในจังหวัดลำปางที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ฯ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

 142 total views,  1 views today