นิทรรศการ : ศูนย์การเรียนรู้


ใช้เวลาประมาณ 40 นาที

จุดเด่นของนิทรรศการ ของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยได้แก่การสาธิตการทำไม้ด้วยช้างซึ่งแพร่หลายในอดีตและถูกห้ามในปี พศ. 2532 นอกเหนือจากการแสดงความสามารถของช้างที่แล้ว การสาธิตการทำไม้ด้วยช้างยังเป็นการแสดงความสามารถของควาญช้างในการควบคุมช้างในการทำไม้อีกด้วย อาทิเช่น การใช้ภาษาในการควบคุม ซึ่งมีมากกว่า 35-40 คำ และการใช้การเคลื่อนไหวของร่างกาย เป็นต้น

ด้านศิลปะ มีการแสดงความสามารถของช้างเช่น แสดงการวาดภาพ ได้แก่ ภาพตามจิตนาการ และ ภาพเหมือนจริง โดยช้างของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยวาดภาพครั้งแรกในปี พศ 2540และ ระหว่างการแสดงของช้าง นักท่องเที่ยวสามารถซื้อรูปวาดช้างเป็นของที่ระลึกได้ และยังสามารถเลือกรูปวาดแบบต่างๆในห้องแสดงผลงานของช้างตรงบริเวณลานแสดงช้าง

Take time about 40 minutes per round.

The main feature of elephant show is demonstrated traditional logging by elephant. It was extensively in the past and interdicted in 1989. Logging demonstration still showcase capable of mahout to control an elephant in logging and more than 35-40 command words along with body motional unless the elephant capable.

In the sense of artisan, elephant can productive beautiful artwork and painting such as abstraction and portrait. The first elephant painting of center here was in 2006. Moreover while the elephant is painting at show time, guest could reserve then purchasea picture as souvenir after finished and even look more wonderful pictures at gallery as well.

มีวันละ 3 รอบ แสดงทุกวัน ยกเว้น วันช้างไทย ( วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี )

Elephant Educational Demonstration have 3 times/day
เวลา / Show Time

ช่วงเช้า (Morning)          10.00 น. / 10.00 a.m., 11.00 น. / 11.00 a.m.
ช่วงบ่าย (Afternoon)      13.30 น. / 1.30 p.m.

อัตราค่าบริการ
 Price of Elephant Educational Demonstration

รายละเอียด / Detail            ราคา / price

ชาวไทย /Thai
เด็ก(ส่วนสูงไม่เกิน 135 ซม.) / Child (under 135 cm).  50.- บาท / THB 50.-

ผู้ใหญ่ / Adult                   100.- บาท / THB 100.-

ชาวต่างชาติ /Foreigner
เด็ก(ส่วนสูงไม่เกิน 135 ซม.) / Child (under 135 cm) 100.- บาท / THB 100.-

ผู้ใหญ่ / Adult                    200.- บาท / THB 200.-


รถบริการ 

อัตราค่ารถบริการ
Price of shuttle bus

รายละเอียด / Detail            ราคา / price
เด็ก(ส่วนสูงไม่เกิน 135 ซม.) / Child (under 135 cm)  10.- บาท / THB 10.-
ผู้ใหญ่ / Adult                    25.- บาท / THB 25.-

หมายเหตุ ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

โทรศัพท์ (Tel.) 054 829 322 

 25,095 total views,  5 views today