บริการห้องพัก

ราคาห้องพัก

อัตราค่าบริการที่พักไม่รวมอาหารเช้า

1.1 บ้านพักช้างไทยรีสอร์ท

– บ้านพักหลังคู่ (11 หลัง) (2 ห้องนอน,พักได้ 3 ท่าน) อัตราค่าบริการ 1,300.- บาท/หลัง

– บ้านพักหลังเดี่ยว (9 หลัง) (1 ห้องนอน,พักได้ 2 ท่าน) อัตราค่าบริการ  800.- บาท/หลัง

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก เครื่องปรับอากาศ, เครื่องทำน้ำอุ่น, ตู้เย็น, ทีวี

Accommodation Service

Price

*Breakfast is not include we can arrange for extra cost

1.1 Chang Thai Resort accommodation

  • Home couple (11 houses) (2 room, 3 people) Price 1,300.- baht per house
  • Home Single (9 Houses) (2 people per room) Price 800.- baht per house

*Facility in the room, air condition, water heather, television and refrigerator.

 

 


1.2 หอพักโรงเรียนฝึกควาญช้าง

– ห้องพัก (เตียงเดี่ยว)  อัตราค่าบริการ    600.- บาท/ห้อง สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก เครื่องปรับอากาศ,เครื่องทำน้ำอุ่น

1.2 Mahout Training School accommodation

  • Twin bed  price 600.- baht per room

*Facility in the room, air condition and water heather.


1.3 บ้านพักโฮมสเตย์ 

 –  บ้านพักโฮมสเตย์แบบวินเทจ จำนวน 10 หลัง (1 หลัง มี 2 ห้องนอน พักได้ 2 – 3 ท่าน) อัตราค่าบริการ 500.- บาท/ห้อง/คืน

 –  บ้านพักโฮมสเตย์แบบโมเดิร์น จำนวน 7 หลัง (1 หลัง มี 2 ห้องนอน พักได้ 2 – 3 ท่าน) อัตราค่าบริการ 500.- บาท/ห้อง/คืน

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก พัดลม

1.3 Home Stay accommodation (10 houses)

– 1 house provided 2 rooms. Each room is suitable for 2-3 guests.

Price 500.- baht per room per night

*3 houses old style wooden home stay and 7 houses modern style home stay


1.4 อัตราค่าบริการห้องอาคารที่พักศูนย์การเรียนรู้ช้างไทย
 –  ห้องพักเตียงเดี่ยว 2 เตียง (พักได้ 2 ท่าน) อัตราค่าบริการ 800.- บาท/ห้อง/คืน
 –  ห้องพัก 2 ชั้น 2 เตียง (พักได้ 4 ท่าน) อัตราค่าบริการ 1,200.- บาท/ห้อง/คืน
 –  ห้องใหญ่ พิเศษ 1 เตียง 2 ชั้น จำนวน 22 เตียง (พักได้ 44 ท่าน) อัตราค่าบริการ 9,500.- บาท/ห้อง/คืน

1.4 Thai Elephant Learning Center Accommodation

Category                                          Capacity (Bed)                                    Price

-Single bed                                              2                                                800.-

-Bunk bed (2 houses)                              4                                              1,200.-

-Extra large room with                           22                                             9,500.-

22 Bunkbed, 44 pax

-Support bed/1 pax                                  –                                               200.-

E-mail : info@thailandelephant.org

Tel: 054-829322, Fax: 054829334

 

ติดต่อสอบถาม 054-829333  E-mail : info@thailandelephant.org

หมายเหตุ ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

หมายเหตุ  การเข้าพักที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยไม่ถือรวมการเข้าชมการแสดง

 


ขั้นตอนปฏิบัติการจองบ้านพัก ห้องพัก ห้องประชุม และการคืนเงิน

      ข้อ 1  การจองบ้านพัก และห้องพัก ที่สมบูรณ์จะต้องมีการชำระเงินทั้งหมดก่อน และให้สงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือแก้ไขการจองบ้านพัก  ห้องพัก ในกรณีซึ่งปรากฏว่าลูกค้ามีพฤติกรรมน่าสงสัย หรือไม่เหมาะสม

                       1. เมื่อมีผู้ติดต่อขอจองบ้านพัก เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบว่ามีบ้านพัก/ห้องพักว่างหรือไม่ หากว่างให้รับจองพร้อมทั้งขอรับเงินมัดจำในการจองเต็ม จำนวนราคาบ้านพัก/ห้องพัก ภายใน 7 วัน นับจากวันที่จอง

                       2. เมื่อรับจองแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ลงข้อมูลการจองไว้เป็นหลักฐาน (สมุดจอง)

               ข้อ 2 เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือยกเลิกการเข้าพัก การใช้บริการ การไม่เข้าพัก โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการคืนเงินค่าบริการบ้าพัก และห้องพัก

                       1. การเปลี่ยนแปลงวันที่เข้าพักสามารถทำได้โดยต้องแจ้งก่อนวันที่เข้าพักไม่น้อยกว่า 7 วัน อย่างไรก็ตามการแก้ไขขึ้นอยู่กับบ้านพัก และห้องพัก ว่างในช่วงเวลาที่แก้ไข ทั้งนี้ อาจต้องจ่ายเงินส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น (หากมี)

                       2. การแก้ไขใด ๆ ที่เกิดขึ้น หากบ้านพัก และห้องพัก  ที่ต้องการมีราคาต่ำกว่าบ้านพักหรือห้องพักเดิมที่จองไว้ หรือจำนวนคืนที่ลดลง หรือจำนวนบ้านพัก หรือห้องพักที่ลดลง ไม่สามารถคืนเงินส่วนต่างที่จ่ายไว้เกินให้ได้ แต่จะให้ลูกค้าใช้บริการ กิจกรรมอื่นที่สถานที่ท่องเที่ยวมีไว้ให้บริการแทน เช่น การใช้จักรยานเช่า (ถ้ามี) ขึ้นอยู่แต่ละพื้นที่ที่มีกิจกรรรมบริการแทน

                       3. การยกเลิกการเข้าพัก และขอคืนเงินค่ามัดจำ  ต้องแจ้งก่อนวันที่เข้าพักไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยให้ลูกค้าดำเนินการทำเป็นหนังสือ หรือบันทึกแจ้งความประสงค์เพื่อขอยกเลิกการเข้าพัก และขอคืนเงินมัดจำพร้อมระบุธนาคาร-ชื่อบัญชีธนาคาร-หมายเลขบัญชีธนาคาร ที่ต้องการให้โอนเงินคืน

                      4. ลูกค้าจะได้รับการโอนคืนเงินมัดจำค่าบริการบ้านพัก และห้องพัก ดังนี้

                          1.  ในกรณีโอนเงินคืนในประเทศไทย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จะหักเป็นรายได้ร้อยละ 50 และลูกค้าจะได้รับเงินคืนคงเหลือจากการหักชำระค่าภาษี  ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน หรือหักค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี)

                           2. ในกรณีโอนเงินคืนระหว่างประเทศ ลูกค้าชำระเงินค่ามัดจำตั้งแต่ 3,000. บาท (สามพ้นบาท) ขึ้นไป องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จะหักเป็นรายได้ร้อยละ 50 และลูกค้าจะได้รับเงินคืนคงเหลือจากการหักชำระค่าภาษี ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน หรือ หักค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี)

                           3. ในกรณีโอนเงินคืนระหว่างประเทศ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำกับลูกค้าที่ชำระเงินต่ำกว่า 3,000.- บาท (สามพันบาทถ้วน)

                       5.หากการยกเลิกไม่มีการแจ้งล่วงหน้าตามเงื่อนไขจะรับเงินมัดจำที่ได้จ่ายไว้ทั้งจำนวน

                       6. การยกเลิกการเข้าพักโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า “ ไม่เข้าเช็คอิน” หมายถึง การไม่แสดงตัวเขาพักในวันที่แจ้งว่าจะเข้าพัก  และไม่มีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร และหรือไม่มีการรับทราบจากเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่จะทำการนำบ้านพัก หรือห้องพักที่มีการจองไว้นำมาขาย  โดยไม่มีการเก็บบ้านพัก หรือห้องพักไว้ให้ และลูกค้าไม่สามารถขอคืนเงินจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้

                       7. ลดระยะเวลาการเข้าพัก เช็คเอาท์ก่อนกำหนด คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากวันที่เข้าพักจริงเป็นจำนวน 1 คืน

                       8. การคืนเงินทุกกรณีที่มีการเก็บค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรม ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบเงินเต็มจำนวนที่เรียกเก็บจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน  การคืนเงินจะใช้เวลาอย่างน้อย 7-10 วันทำการ  นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการสำนัก

                   ข้อ 3 ขั้นตอนปฏิบัติการจองห้องประชุม การเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือยกเลิกการใช้บริการและการคืนเงิน  ให้ใช้แนวทางเดียวกันกับการจองบ้านพัก และห้องพัก ข้อ 12 และข้อ 13

                   ข้อ 4 ขั้นตอนปฏิบัติการจอง หรือมัดจำกิจกรรมบริการด้านท่องเที่ยว อาทิ เช่น  การล่องแพการล่องแก่ง  การฝึกเป็นควาญช้างสมัครเล่น กิจกรรมการแสดงของช้าง เป็นต้น  การเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือยกเลิกการใช้บริการ และการคืนเงิน ให้ใช้แนวทางเดียวกันกับการจองบ้านพัก และห้องพัก ข้อ 12 หรือ 13

                   ข้อ 5 กรณีเป็นผู้ประกอบการท่องเที่ยว หรือองค์กร ที่ได้มีบันทึกข้อตกลงร่วมกัน หรือได้ใช้บริการเป็นการต่อเนื่องเป็นประจำ ให้ยกเว้นการจอง แต่ให้ชำระเงินทันทีที่ออกจากบ้านัก หรือห้องพัก

                   ข้อ 6 เงื่อนไขอื่น ๆ หรือข้อตกลงอื่น ๆ หรือเงื่อนไขที่อาจนำมาใช้ได้ในกรณีที่มีเงื่อนไขการจองพิเศษ เช่น กิจกรรมส่งเสริมการขายบริการด้านท่องเที่ยวบางอย่างอาจไม่อนุญาตให้มีการแก้ไข หรือการยกเลิก

การจัดทำข้อกำหนด และเงื่อนไขการเข้าพัก

                   ข้อ 1 ให้ผู้อำนวยการสำนักมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบพื้นที่สถานที่ท่องเที่ยว บ้านพัก และห้องพัก จัดทำประกาศข้อกำหนด และเงื่อนไขการเข้าพัก  และติดประกาศให้ผู้เข้าใช้บริการทราบดังนี้

                       1. เวลาเข้าพัก (เช็คอิน) ตั้งแต่ 14.00-22.00  น. และเวลาออก (เช็คเอาท์) ไม่เกินเวลา 12.00 ของวันถัดไป

                       2. การไม่เข้าใช้บริการตามวันที่กำหนด (No-Show) ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงวันเข้าพักให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้

                       3. หากไม่ได้เช็คอิน ภายในเวลา 22.00 น. อาจถือว่ารายการจองของท่านเป็น No-Show

และหากต้องการเช็คอินล่าช้า โปรดติดต่อล่วงหน้า

                       4.หากท่านไม่ได้เช็คเอาท์ภายในเวลาที่กำหนด จะต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติม

                       5. ในกรณีคืนบ้านพัก หรือห้องพักเกินเวลา  หลังเวลา 12.00-15.00 น. คิดค่าบริการร้อยละ 50 ของราคาบ้านพัก หรือห้อง พัก

                       6. ในกรณีคืนบ้านพักเกินเวลา  ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป คิดค่าบริการบ้านพักหรือห้องพักเต็มราคา หรือเท่ากับหนึ่งคืน และค่าบริการนี้จะไม่สามารถใช้เพื่อพักค้างคืนต่อได้ ในกรณีที่บ้านพักหรือห้องพักได้ถูกจองจากผู้เข้าพักท่านอื่นในวันดังกล่าวแล้ว

                       7. จำนวนผู้เข้าพักต่อบ้านพัก หรือห้องพักปกติ คือ 2 คน , 4 คน, 6 คน และ 10 คน ขึ้นอยู่กับลักษณะบ้านพัก หรือห้องพักที่ได้รับจอง

                       8. อนุญาตให้เข้าพักบ้านพัก หรือห้องพักเพิ่มสูงสุด ผู้ใหญ่ 1 คน/หลัง/ห้อง ซึ่งมีค่าบริการเพิ่มเติม เป็นเงิน 100- บาท/คน ชุดที่นอนเสริม เป็นเงิน 200.บาท/ชุด ทั้งนี้ ชุดที่นอนเสริมต้องมีการจองก่อนล่วงหน้าเท่านั้น เนื่องจากมีจำนวนจำกัดต่อวัน

                       9. เด็กทุกเพศทุกวัยอายุเกินกว่า 10 ขวบ คิดราคาเท่ากับผู้ใหญ่

                       10. ทารก และเด็กอายุต่ำกว่า 10 ขวบ อนุญาตให้พักฟรี 1 คน โดยพักร่วมกับผู้ปกครอง

                       11. เด็กพักได้สูงสุด 2 คน โดยเด็กคนที่ 1 ได้รับอนุญาตให้เข้าพักร่วมกับผู้ปกครอง และคนที่ 2 ต้องใช้ชุดที่นอนเสริม

12. เงื่อนไขชุดที่นอนเสริม

                             1. จำนวนสูงสุดของที่นอนเสริมในบ้านพัก จำนวน 1 ชุด โดยจะมีการเรียกเก็บค่าบริการชุดที่นอนเสริมก่อนเช็คอิน หรือก่อนการใช้งาน

                             2. หากต้องการใช้ชุดที่นอนเสริมรบกวนแจ้งล่วงหน้า

                       13. เงื่อนไขการควบคุม ข้อห้าม

                             1. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าพัก หากนำสัตว์เลี้ยงเข้าพักจะต้องชำระค่าปรับทำความสะอาด เป็นเงิน 4,000.- บาท/สัตว์เลี้ยง 1 ตัว และผู้เข้าพักอาจถูกปฏิเสธการเข้าพักเนื่องจากสัตว์เลี้ยงอาจก่อให้เกิดเสียง กลิ่น และรบกวนผู้เข้าพักท่านอื่น

                             2.ห้ามสูบบุหรี่ภายในบ้านพัก หรือห้องพัก และต้องชำระค่าปรับทำความสะอาดเป็นเงิน 4,000.- บาท/หลัง/ห้อง  ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการสูบบุหรี่หรือบุหรี่ อาจเป็นเหตุให้มีการปรับเพิ่มเติม 

                             3. หลังเวลา 22.00 น. ขอความร่วมมือผู้เข้าพัก ไม่ทำเสียงรบกวนผู้เข้าพักท่านอื่นอาจมีการปรับหากพบว่ามีการทำเสียงรบกวน

                             4. ห้ามประกอบอาหารภายในบ้านพัก หรือห้องพัก

                             5. ห้ามกางเต็นท์บริเวณบ้านพัก อนุญาตให้กางเต็นท์ได้เฉพาะจุดให้บริการเท่านั้น

                             6. ห้ามพกอาวุธเข้าภายในบ้านพัก ห้องพัก และห้องอาหาร

                             7. ห้ามเล่นการพนันทุกชนิดในบ้านพัก ห้องพัก

 30,938 total views,  7 views today