สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ/National Elephant institute

ประวัติความเป็นมา

ในปี พ.ศ. 2521 ศ.ดร.อำนวย  คอวนิช อดีดผู้อำนวยการ อ.อ.ป. ซึ่งในขณะนั้น ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองทำไม้ภาคเหนือ ได้มองเห็นปัญหาดังกล่าว จึงได้ตั้ง “ศูนย์ฝึกลูกช้าง” ขึ้นที่บ้านปางหละ ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ คือ

 •  เพื่อฝึกลูกช้างให้มีความอดทน แข็งแรง และมีความชำนาญในการทำไม้ทุกประเภท
 • เพื่อฝึกลูกช้างให้มีนิสัยดี เชื่อฟังคำสั่ง ไม่ดุร้าย
 •  เพื่อแยกลูกช้างออกจากแม่ เพื่อให้แม่ช้างมีโอกาสทำงานเต็มที่
 • เพื่อให้ลูกช้างมีความปลอดภัยจากสัตว์ร้าย เช่น งูพิษ ฯลฯ
 • เพื่อให้ลูกช้างอยู่ในความดูแลอย่างใกล้ชิดกับสัตวแพทย์

สามารถกล่าวได้ว่าศูนย์ฝึกลูกช้างแห่งนี้เป็นศูนย์ฝึกลูกช้างทำไม้แห่งแรกและแห่งเดียวในโลก มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ จะเห็นได้ว่าการใช้ช้างในอุตสาหกรรมป่าไม้นั้นดำเนินมานานนับร้อยปี และสืบเนื่องเรื่อยมาโดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นหลัก จนกระทั่งทางรัฐบาลได้ออกพระราชกำหนดยกเลิกสัมปทานป่าไม้ทั่วประเทศลง ในวันที่  17  มกราคม  2532 ทำให้ช้างเอกชนจำนวนมากและช้างขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ไม่มีงานทำ ช้างขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้รวบรวมนำมาไว้ที่ศูนย์ฝึกลูกช้างบ้านปางหละ บางส่วนกระจายอยู่ตามสวนป่าของ อ.อ.ป. แต่ยังพบว่ามีช้างของเอกชนบางส่วน มีการลักลอบทำไม้ผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มขึ้นทุกปี โดยกลุ่มช้างทำไม้ผิดกฎหมายเหล่านี้มีจำนวนประมาณ 2,000 – 2,500 เชือก ซึ่งแต่ละเชือกสามารถทำรายได้ประมาณ 50,000 – 100,000 บาท ต่อเดือน ช้างกลุ่มนี้จะถูกใช้งานอย่างหนัก เนื่องจากเป็นงานที่ผิดกฎหมาย บางครั้งต้องทำงานในตอนกลางคืน บางครั้งเจ้าของให้กินยาบ้า ใช้ไฟเผากัน ใช้มีดหรือหอกแทง มีการลงโทษอย่างรุนแรง เพื่อบังคับให้ช้างทำงานได้มาก ๆ เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐจับกุมผู้กระทำผิดและจับช้างได้ ก็จะส่งช้างของกลางดังกล่าวมาให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้ดูแลเพื่อรอศาลตัดสิน ซึ่งสภาพช้างของกลางที่อยู่ในความดูแลขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มักมีสภาพทรุดโทรม บางเชือกก็พิการ หลังหัก ขาหัก ตาบอดหรือมีบาดแผลทั่วทั้งตัว นับว่าศูนย์ฝึกลูกช้างบ้านปางหละเป็นแหล่งรวมช้างที่ใหญ่ที่สุดในขณะนั้น

The history

In 1978, Prof. AmnuayKorwanichthe former director of the FIO has known  a problem. He has decided established a training center for baby elephant at Ban Pang La, Ngao district, lampang.

Objective

-To train the baby elephant to have patience, strength and still to do any kind of wood work.

-To train the baby elephant to have a good habits, obedience and not fierce.

-To separate out from the parents for a moment while they have full time careers.

-The baby elephant is safe from poisonous creatures like snakes (cobra or king cobra).

-The baby is in the care of a lot closer proximity to the veterinarian.

Here is the first and only one that training elephant and elephant go to school in the world whose reputation is well known in both domestic and international. It can be seen that the use of elephant in the forest industry that has existed for hundreds of years and continuing indefinitely by FIO is the main organization. Until the government has issued a decree canceling forest concession national wide on January 17th 1989, it impact to the private elephant a lot and FIO elephant unemployed. The FIO elephant has garnered at training camp home Ban Pang La and some scattered along the FIO forestry plantations. But it has still also found that some private elephant smuggling illegal logging continues and increasing every year. Those private elephant illegal logging has amount 2,000-2,500 and each one can earn money about 50,000-100,000 Baht per month. These group elephant is being used heavily, because of this is illegal job. Some time they have to work in the night and stimulate them work by amphetamine, cruel punishment and force them to work heavily. When the government agents arrested the culprit and capture elephant, it would take the elephant to FIO for taking care while to await court decision. Elephant, who is in charge of the FIO always often dilapidated, some elephant was disabled one, broken legs, blind and have injury around body. Thus that elephant training center Pang La is home to the largest elephant at that time

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

ล่วงมาถึงปี พ.ศ. 2534 ซึ่งเป็นปีที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ ในวันที่ 3 เมษายน 2534 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จึงถือเป็นนิมิตหมายที่จะได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสอันเป็นมงคลนี้ด้วยการย้ายศูนย์ฝึกลูกช้าง  ซึ่งมีเนื้อที่จำกัดไม่เหมาะกับสภาพการณ์ ที่มีช้างฝึก ช้างแก่ ช้างเจ็บป่วยและช้างของกลางรวมอยู่เป็นจำนวนมาก มาจัดตั้งเป็น “ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย” แทนศูนย์ฝึกลูกช้างเดิม โดยได้รับการอนุมัติจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ใช้พื้นที่จำนวน 383 ไร่ ติดต่อกับสวนป่าทุ่งเกวียนบริเวณทางหลวงสายลำปาง – เชียงใหม่ (ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 28 หมู่ 6ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง) ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงเสด็จมาเปิดศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2535 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปะและเอกลักษณ์การทำไม้ด้วยช้างของไทยไว้ และยังจะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับเรื่องช้าง เพื่อการศึกษาค้นคว้า หรือทำงานวิจัยอันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดตั้งองค์การสากลเพื่ออนุรักษ์ช้างในประเทศไทย ซึ่งในเบื้องต้นศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยมีช้างอยู่ในครอบครองมากที่สุดประมาณ 80 เชือก

The Thai Elephant Conservation Center

In 1991, Princess MahaChakriSirindhorn has the growth of age of three on April 3rd 1991. The FIO has the vision that together celebrate the occasion by moving auspicious elephant training center from Ban Pang La that has limited area for training elephant, old elephants, sickness elephant and many confiscated elephant living together to stay at “Thai Elephant Conservation Center” instead of the previous one. Getting the approval from the ministry of agriculture to take 777 acres next to ThungKwianforesty plantation on Lampang-Chiang Mai high way M.6 Wiang Tan, Hangchat district, Lampang. Princess MahaChakriSirindhorn had come to Thai Elephant Conservation Center opened on March 4th 1991 in order to preserve the art of making wooden by elephant. It is also a source of information about elephant for the present study research. Now we have 80 elephants is custody here.

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

ในวันที่ 13 มกราคม 2545  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ได้เสด็จเยี่ยมช้างในพระอุปถัมภ์ฯ ช้างพังพระธิดาและช้างพังวนาลี ตลอดจนทรงเสด็จเยี่ยมกิจกรรมของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย  ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้กราบทูลถวายรายงานความตั้งใจที่จะยกฐานะของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยขึ้นเป็นสถาบันคชบาลแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายขอบเขตของการบริบาลช้างไทยให้ครอบคลุมทุกแง่ทุกมุมในการบรรเทาปัญหาที่เกิดกับช้าง เพื่อให้เกิดแนวทางในการอนุรักษ์ช้างอย่างยั่งยืนพร้อมกับอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมการเลี้ยงช้างไว้เป็นมรดก ให้สามารถสืบทอดต่อชนรุ่นหลังต่อไป จากนั้นวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับสถาบันคชบาลแห่งชาติ ไว้ในพระอุปถัมภ์ ซึ่งนับว่าเป็นสิริมงคลและเป็นมิ่งขวัญในการพัฒนาสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ให้เจริญต่อไป

In 2002, the late Princess GalyaniVadhana had come to visit the patronage elephants Pang PhraThi Da and Pang Wanalee along with activities of Thai Elephant conservation Center. The FIO director is report and said to offering its intention to raise the status of an elephant conservation center to be “National Elephant Institute”. The objective is to extend the elephant care along with cover and mitigate problems with elephant approaches to conservation and sustainable.

Along with local traditional conserve to continue for the descendant, after that in February 22nd 2002 the late Princess GalyaniVadhana received the National Elephant Institute in patronage. This is the prosperity and development of the center mascot for the next flourish.

22 กุมภาพันธ์ 2545   ทรงรับสถาบันคชบาลแห่งชาติไว้ในพระอุปถัมภ์ฯ

February 22nd, 2002 Received the National Elephant Institute in patronage

*ข้อมูลคชากร

ช้างในความดูแลของสถาบันคชบาลแห่งชาติฯ

 •     ช้างสำคัญ           9  ช้าง

– จังหวัดลำปาง           6  ช้าง

– จังหวัดสกลนคร        3  ช้าง

 •      ช้างต้น                 2  เชือก

– จังหวัดลำปาง           1 เชือก (พลายบุญเลิศ)

– จังหวัดสกลนคร         1 เชือก (พังมด)

 •       ช้างในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเทพฯ                2  เชือก
 •       ช้างเลี้ยงในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย                  56  เชือก
 •       ช้างศูนย์เลี้ยงในศูนย์บริบาลช้างปางหละ      26  เชือก
 •        ช้างฝากเลี้ยง                                              2  เชือก

รวม      9  ช้าง   88  เชือก

*หมายเหตุ ข้อมูลคชกร ตามสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เงินอุดหนุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

*Elephant Data

Elephant in attention of center

Royal elephant (Non celebrate yet)                       9 elephants

-Lampang province              6 elephants

-SakonNakhon province      3 elephants

Royal elephant (celebrated)                                2 elephants

-Lampang province             1 elephant (Plai Boon Leart)

-SakonNakhon province     1 elephant (Pang Mod)

Princess MahaChakriSirindhorn in patronage       2 elephants

Elephant Conservation Center                             56 elephants

Pang La Sanctuary                                                26 elephants

Confiscated Elephant                                             2 elephants

Total: 97 elephants

 5,373 total views,  2 views today