โรงช้างต้น/Royal Elephant stable

โรงช้างต้น

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชประสงค์ให้นำช้างต้นช้างสำคัญมาพักผ่อนอิริยาบถ ณ โรงช้างต้น สถาบันคชบาลแห่งชาติ  จ.ลำปาง จำนวน ๖ ช้าง ๑ เชือก  โรงช้างต้น  ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จ.สกลนคร จำนวน ๓ ช้าง ๑ เชือก และช้างในพระอุปถัมภ์ฯ จำนวน 2 ช้าง รวมทั้งหมด 13 เชือก โดยมีกิจวัตรประจำวันคือ ออกกำลังกายในตอนเช้า และดำรงชีวิตในป่าในช่วงสาย-เย็น จากกนั้นจึงกลับมายืนโรงจนถึงเช้าวันรุ่งขึ้น

สำหรับคำถามที่ว่า ทำไมช้างต้นถึงมีความสำคัญต่อวัฒนธรรมไทยนั้น มีความเชื่อว่าช้างต้นนั้นแสดงถึงความมั้งคั้งอุดมสมบรูณ์ของประเทศ  มีเหตุการณ์สำคัญเหตุการณ์หนึ่งในปี พศ 2092 มีสงครามระหว่างกษัตริย์พม่าต้องการช้างต้นจำนวน 7 ช้างซึ่งเป็นของพระมหาจักรพรรดิ์แห่งกรุงศรีอธุทยา ผู้ซึ่งได้รับการยกย่องเป็น เทพเจ้าแห่งช้างเผือก ซึ่งช้างเผือกเคยอยู่ในธงประจำชาติไทยจนถึงปี พศ 2460 และปัจจุบันช้างเผือกยังเป็นธงประจำกองทัพเรือไทยอีกด้วย

ยังเป็นที่กังขาเกี่ยวกับช้างเผือกอยู่สองประการคือ ประการแรก ความรู้สึกของชาวตะวันตกว่า ช้างเผือกนั้นหมายถึงบางอย่างที่มีค่าสูงในแง่ของการบรรทุกของหนักในขณะที่ ชาวไทยสัตว์เหล่านี้มีคุณค่าที่ไม่สามารถประเมินได้ (ซึ่งช้างเหล่านั้นจะต้องถูกถวายให้กับเจ้าแผ่นดินเท่านั้น )

ประการ ที่สองคือ ช้างเหล่านั้นไม่ได้มีสีขาวเลย หรือว่าเผือกตามที่เข้าใจ แม้แต่ผู้เชียวชาญเกี่ยวกับช้างบอกว่าช้างเหล่ามีลักษณะเป็นสีเทา กระนั้น แม้แต่คนไทยทั่วไปยังเรียกสัตว์เหล่านี้ว่า ช้างเผือก แทนที่จะเรียกใ้ห้ถูกต้องว่า ช้างสำคัญ ซึ่งหมายถึงช้างมงคล

ซึ่งคุณสมบัติของช้างเผือกจะต้องไ้ด้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญจากราชวังเท่า นั้น และจะต้องมีการจัดวรรณะของช้างเผือกเหล่านั้นอีกด้วย โดยใช้กฏในสมัยโบราณ ผู้เชี่ยวชาญช้างจะแยกวรรณช้างออกเป็น 4 วรรณะ แต่ละวรรณะจะมีบ้านในป่าหิมะพาน โดยใช้ลักษณะใช้หลักเกณฐ์ทั้งเจ็ดอย่าง ในการเลือกช้างเหล่านั้นอยู่ในแต่ละวรรณะ

Royal Elephant stable

With the grace of the King Rama lX, King BhumibolAdulyadej would like to brings 7 elephants to royal elephant stable at National Elephant Institute in Lampang province and to brings 4 elephants to royal elephant stable at Phuphan palace in SakonNakhon province including 2 elephants in patronage for relaxing their position. Routine of these are exercise in the morning and living in the jungle whole day until evening. After returning, they will stay in the stable until the next day.

For the question which why do the royal elephant are important with Thai culture? It is believed that the royal elephant show the wealth of the rich countries. There is an important situation in 1551 that it had the war between the Burmese King, who would belongs 7 elephants which is belong to the king of Ayutthaya whose was regarded as the god of the royal elephant. The royal elephant had been in the National Thai Flag until 1917 and present it also shown on the navy flag well.

We are also wondering two things about royal elephant is firstly in westerner feeling that white elephant mean something value in a part of carried on the other hand Thai people has been through the elephant value can’t be assessed (The elephant will be consecrated to the king only)

Second those elephant doesn’t have white skin at all or white colors as people do understand even an expert on elephant to say that these elephants are gray. Even so yet people generally Thailand is also known as Royal Elephant it means auspicious elephant.

Which the features qualification of royal elephant will need to be checked by experts from the palace staff only and must have a caste of them with white elephant by using the ancient rules. Experts are divided into four castes elephant. Each class will have a house in the “Himavanta” or “Himmaphan” (a legendary forest which surrounds the base of Mount Meru in Hindu mythology). The used criteria to select these seven things in elephant to put in each caste.

 7,835 total views,  2 views today