สัตวแพทย์สัญจร/Elephant Mobile Lampang and Krabi province

โครงการสัตวแพทย์สัญจรลำปาง และ โครงการสัตวแพทย์สัญจรกระบี่

Elephant Mobile Lampang and Krabi province

เป็นโครงการที่สัตวแพทย์ได้ออกทำการรักษาพยาบาลช้างป่วย ตามสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ทั้งกรณีช้างอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกล หรือได้รับคำร้องขอ และหากเห็นว่าช้างป่วยมีอาการหนักต้องดูแลอย่างใกล้ชิดก็จะเคลื่อนย้ายช้างดังกล่าวมาทำการรักษายังโรงพยาบาลช้าง  นอกจากนี้แล้วยังได้จัดโปรแกรมออกตรวจสุขภาพช้างเพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรค รวมถึงการแนะนำเรื่องสุขภาพช้าง โดยดำเนินการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ มูลนิธิกองทุนรักษ์ช้างภาคเหนือ กรมปศุสัตว์ และยังได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภายนอก เช่น Dannish animal werefare Sosity (DB) อีกด้วย

The project is a veterinarian treating a sick elephant at different locations throughout Thailand. Although located in remote areas, and it has been requested area. If the patient has severe symptom elephant require close monitoring, it will move the elephant to the elephant hospital. More over they have the program also held out elephant to health surveillance for disease prevention along with giving some health tips and knowledge about elephant. We have been working with other agencies such as Northern Elephant Conservation Foundation, Department of Livestock Department and patronage from external agency such as Dannish animal werefaresosity (DB), Denmark.

*โครงการสัตวแพทย์สัญจร (งานโรงพยาบาลช้าง จ.ลำปาง) ได้ทำการตรวจสุขภาพและรักษาช้างป่วย รวมทั้งสิ้น 5,575 เคส (จำนวน 1,642 เชือก)

* โครงการสัตวแพทย์สัญจร (งานโรงพยาบาลช้าง สาขาภาคใต้ จ.กระบี่) ได้ทำการตรวจสุขภาพและรักษาช้างป่วยรวมทั้งสิ้น 3,233 เคส (จำนวน 863 เชือก)

* ข้อมูลในปีงบประมาณ 2559

*Elephant Mobile Lampang has treated elephant and health check total 5,575 cases (1,642 elephants)
*Elephant Mobile Krabi has treated elephant and health check total 3,233 cases (863 elephants)
*Database in 2016

 2,112 total views,  1 views today