หน่วยช่วยชีวิตช้าง/Elephant rescue unit

การจัดการช้างอาละวาดและตกมัน มีประวัติการก่อตั้งเมื่อประมาณปี ๒๕๔๒ โดยมีจุดประสงค์เพื่อคอยดูแลควบคุมช้างตกมัน-อาละวาด เพื่อให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุด รวมไปถึงการช่วยเหลือช้างประสบภัย การควบคุมและขนย้ายช้างต่างๆ อย่างปลอดภัย โดยมีบุคลากรที่ประกอบด้วย นายสัตวแพทย์และควาญช้างที่มีความชำนาญในการควบคุมช้าง

Elephant rescue unit, Musth elephant captured and rampaging elephants founded approximately in 1999.The objective for take a good care to monitor and control the rampaging elephant estrus to ensure minimal losses. Including rescue the victims elephant like have accident, elephant in the control and transport safety by having personnel consisting of veterinarians and mahouts that have an expertise to control elephant.

 

 

หน่วยช่วยชีวิตช้าง การควบคุมช้างตกมัน, ช้างเร่ร่อนงานจัดการช้างตกมัน ช้างอาละวาด  จำนวน 42 เคส (34 เชือก)

ช้างอยู่ในกลุ่มอายุ

– ไม่เกิน 20 ปี      จำนวน   10     เคส

– 21 – 40 ปี          จำนวน   16     เคส

– มากกว่า 40 ปี     จำนวน   16     เคส

* ข้อมูลในปีงบประมาณ 2559

*There are 42 cases (34 elephants) of musth elephant captured and rampaging elephant that we’ve ever been controlling.
Age period
-less than 20 years 10 cases
-between 21 and 40 years 16 cases
-more than 40 years 16 cases
**Data of 2016*

 2,842 total views,  3 views today