13.โปรแกรมฝึกเรียนรู้วิถีควาญช้าง 3 วัน 2 คืน / The Way of Mahout Learning Program in 3 days

13.โปรแกรมฝึกเรียนรู้วิถีควาญช้าง 3 วัน 2 คืน / The Way of Mahout Learning Program in 3 days

ราคา 12,500.- บาทต่อท่าน / THB 12,500 per person

รายละเอียดโปรแกรม / Detail Program

วันที่ 1 / Day 1

08.00 น.                            ลงทะเบียน เปลี่ยนชุดหม้อฮ่อม และสักการะพระพิฆเนศ
08.00 a.m.                         Register / get change to be mahout uniform and ceremony respect to GRANETCHA (God of elephant)

09.00 น.                            สักการะพระพิฆเนศ
09.00 a.m.                         Ceremony respect to GRANETCHA (God of elephant)

09.00 – 11.30 น.                เรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลของช้าง และคำสั่งที่ใช้กับช้าง ตามคำแนะนำของควาญช้าง และเริ่มการฝึก
09.30 – 11.30 a.m.             Learn about elephant information and elephant command words Introduce the mahout, elephant and start training

11.30 น.                            ขี่ช้างไปเยี่ยมชมโรงพยาบาลช้างและเยี่ยมชมเนอสเซอรี่ช้าง
11.30 a.m.                         Ride elephant to visit the elephant hospital and baby elephants

12.00 น.                            รับประทานอาหารกลางวัน
12.00 a.m.                         Lunch

13.15 น.                            ชมวิธีการอาบน้ำช้าง
01.15 p.m.                         Watch elephant bathing

13.30 น.                            เยี่ยมชมการผลิตกระดาษจากมูลช้าง
01.30 p.m.                         Visit the elephant dung paper factory

14.00 น.                            ขี่ช้างกลับโรงเรียนฝึกควาญช้างและช้าง
02.00 p.m.                         Ride elephant back to the school

14.20 น.                            เรียนรู้การใส่โซ่บนคอช้าง
02.20 p.m.                         Learn to put the chain on the elephant neck

14.45 น.                            อาบน้ำให้กับช้างและขี่ช้างไปปล่อยไว้ในป่า
02.45 p.m.                        Take your elephant for bathe and ride elephant into the jungle to be chain

16.00 – 17.00 น.                พักผ่อนตามอัธยาศัย
04.00 – 05.00 p.m.             Relax

18.00 น.                            รับประทานอาหารเย็น
06.00 p.m.                         Dinner

วันที่ 2 / Day 2

07.00 – 08.00 น.                 รับช้างออกจากป่าและอาบน้ำให้ช้าง
07.00 – 08.00 a.m.              Collect elephant in the jungle and take it to bath

08.30 น.                              รับประทานอาหารเช้า และเตรียมกระเป๋าเพื่อไปพักในป่า 1 คืน
08.30 a.m.                           Have breakfast and prepare overnight bag to stay in the jungle for 1 night

09.00 น.                              ฝึกขี่ช้าง
09.00 a.m.                           Further training

09.30 น.                              เตรียมความพร้อมที่จะเข้าไปพักในป่า 1 คืน
09.30 a.m.                           Prepare your belonging to stay 1 night in the jungle

10.00 น.                              ขี่ช้างเข้าไปบ้านพักในป่า
10.00 a.m.                           Ride the elephant to the jungle camp

11.15 น.                              เดินทางถึงบ้านพักในป่า / พักผ่อนตามอัธยาศัย
11.15 a.m.                           Arrive to the camp / rest

12.00 น.                              รับประทานอาหารเย็น / พักผ่อนตามอัธยาศัย
12.00 a.m.                           Lunch / Rest

13.30 – 15.00 น.                  เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตควาญช้าง
01.30 – 03.30 p.m.              Learn the way of mahout               

17.30 น.                              รับประทานอาหารเย็น
05.30 p.m.                          Dinner

 

วันที่ 3 / Day 3

06.00 น.                             ตื่นนอนและเตรียมอาหารเช้า
06.00 a.m.                          Wake up and prepare breakfast

07.00 น.                             รับประทานอาหารเช้า
07.00 a.m.                          Breakfast

08.30 น.                             ไปรับช้างและอาบน้ำให้ช้างและเตรียมตัวกลับมาที่โรงเรียนฝึกควาญช้างและช้าง
08.30 a.m.                          Collect the elephant and take it for a bath Prepare your belonging to go back to the college

11.00 น.                             กลับมาถึงโรงเรียนฝึกควาญช้างและช้าง
11.00 a.m.                          Arrive college

11.30 น.                             รับใบประกาศนียบัตร
11.30 a.m.                          Certificate awards

12.00 น.                             รับประทานอาหารกลางวัน
12.00 a.m.                          Lunch

13.00 น.                             พักผ่อนตามอัธยาศัย และเก็บสัมภาระ จากนั้นกล่าวอำลา
01.00 p.m.                          Relax and pack your belongings, Saying goodbye

 

 6,856 total views,  8 views today