14.โปรแกรมฝึกขี่ช้างเบื้องต้น 6 วัน / The Basic Mahout Training Program in 6 days

14.โปรแกรมฝึกขี่ช้างเบื้องต้น 6 วัน / The Basic Mahout Training Program in 6 days

ราคา 20,500.- บาทต่อท่าน / THB 20,500 per person

รายละเอียดโปรแกรม / Detail Program

วันที่ 1 / Day 1

09.00 – 09.30 น.                  ลงทะเบียน เปลี่ยนชุดหม้อฮ่อม และสักการะพระพิฆเนศ
09.00 – 09.30 a.m.               Register / get change to be mahout uniform and ceremony respect to GRANETCHA (God of elephant)

09.30 – 10.00 น.                  เรียนรู้เกี่ยวกับคำสั่งที่ใช้กับช้าง ข้อมูลของช้าง และวิธีการเข้าหาช้าง
09.30 – 10.00 a.m.               Learn elephant commands, elephant information and how to approach to the elephant

10.00 – 12.00 น.                 พบเจ้าหน้าที่ ควาญช้าง และเริ่มการฝึก
10.00 – 12.00 a.m.               Meet staff, mahout and start training

12.00 – 13.30 น.                  รับประทานอาหารกลางวัน
12.00 – 01.30 p.m.              Lunch

13.30 – 14.30 น.                  ฝึกการขี่ช้าง
01.30 – 14.30 p.m.              Further training

14.30 – 16.00 น.                  นำช้างในไปผูกไว้ในป่า
02.30 – 04.00 p.m.               Take the elephant into the jungle

16.00 – 17.00 p.m.               พักผ่อนตามอัธยาศัย
04.00 – 05.00 p.m.              Relax

18.00 – 20.00 น.                  รับประทานอาหารเย็น
06.00 – 08.00 p.m.               Dinner

 

วันที่ 2 / Day 2

06.30 – 08.00 น.                  รับช้างออกจากป่าและอาบน้ำให้ช้าง
06.30 – 08.00 a.m.               Collect elephant in the jungle and take it to bath

09.00 – 09.30 น.                  ขี่ช้างไปยังสถาบันฯ
09.00 – 09.30 a.m.               Ride the elephant to go to the center

10.00 – 10.30 น.                  ชมการแสดงช้างอาบน้ำ
10.00 – 10.30 a.m.               Watch the elephants show

10.30 – 11.00 น.                  เยี่ยมชมลูกช้าง
10.30 – 11.00 a.m.               Watch the baby elephants

11.00 – 12.00 น.                  เรียนรู้วิธีทำกระดาษมูลช้าง
11.00 – 12.00 a.m.               Learn how to make elephant dung paper

12.00 – 13.30 น.                  รับประทานอาหารกลางวัน
12.00 – 01.30 p.m.               Lunch

13.30 – 14.00 น.                  ขี่ช้างกลับมาที่โรงเรียนฝึกควาญช้างและช้าง
01.30 – 02.00 p.m.              Ride the elephant back to the school

14.10 – 14.30 น.                  เรียนรู้วิธีอาบน้ำช้าง
02.10 – 02.30 p.m.              Learn how to take elephant bathing

14.30 – 16.00 น.                  นำช้างไปผูกไว้ในป่า
02.30 – 04.00 p.m.              Take the elephant into the jungle

16.00 – 18.00 น.                  พักผ่อนตามอัธยาศัย
04.00 – 06.00 p.m.              Relax

18.00 – 20.00 น.                  รับประทานอาหารเย็น
06.00 – 08.00 p.m.              Dinner

 

วันที่ 3 / Day 3

06.30 – 08.00 น.                  นำช้างออกจากป่าและอาบน้ำให้ช้าง
06.30 – 08.00 a.m.               Collect the elephant from the jungle and take it to bath

09.00 – 12.00 น.                  เรียนรู้วิธีการทำอุปกรณ์ที่ใช้กับช้าง
09.00 – 12.00 a.m.               Learn how to make elephant’s equipment

12.00 – 13.30 น.                  พักรับประทานอาหาร / พักผ่อนตามอัธยาศัย
12.00 – 01.30 p.m.               Lunch / Rest

13.30 – 15.00 น.                  เรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันคชบาลแห่งชาติฯ ช้างเผือก และช้างตกมัน
01.30 – 03.00 p.m.              Learn information about TECC white elephant and musth elephant

15.00 – 15.30 น.                  ใส่โซ่บนคอช้าง
03.00 – 03.30 p.m.              Put the chain on the elephants neck

15.30 – 16.00 น.                  นำช้างไปผูกไว้ในป่า
03.30 – 04.00 p.m.              Take the elephant into the jungle

16.30 – 18.00 น.                  พักผ่อนตามอัธยาศัย
04.30 – 06.00 p.m.              Relax

18.00 – 20.00 น.                  รับประทานอาหารเย็น
06.00 – 08.00 p.m.              Dinner

 

วันที่ 4 / Day 4

06.30 – 08.00 น.                  รับช้างออกจากป่าและอาบน้ำให้ช้าง
06.30 – 08.00 a.m.               Collect the elephant from the jungle and take it to bath

09.00 – 09.30 น.                  ฝึกขี่ช้าง และเตรียมกระเป๋าเพื่อไปพักในป่า 1 คืน
09.00 – 09.30 a.m.               Further training and prepare your overnight bag to stay in the jungle for 1 night

10.00 – 11.15 น.                  ขี่ช้างเข้าไปในบ้านพักในป่า
10.00 – 11.15 a.m.               Ride the elephant into the jungle camp

11.15 – 12.00 น.                  เดินทางถึงบ้านพักในป่า / พักผ่อนตามอัธยาศัย
11.15 – 12.00 a.m.               Arrive to the jungle camp/ rest

12.00 – 13.30 น.                  รับประทานอาหารกลางวัน
12.00 – 01.30 p.m.              Lunch

13.30 – 14.00 น.                  เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตควาญช้าง
01.30 – 02.00 p.m.              Learn about the mahout way of life

14.10 – 18.00 น.                  เรียนรู้วิธีการทำอาหาร (การทำอาหารในป่า)
02.10 – 06.00 p.m.               Learn how to cook (jungle style)

18.00 – 20.00 น.                  รับประทานอาหารเย็น
06.00 – 08.00 p.m.              Dinner

 

วันที่ 5 / Day 5

06.30 – 08.00 น.                  ตื่นนอน และทำอาหารเช้า
06.30 – 08.00 a.m.               Wake up and cook breakfast

08.00 – 08.30 น.                  เตรียมตัวและเก็บของใช้ส่วนตัว และกลับโรงเรียนฝึกควาญช้างและช้าง
08.00 – 08.30 a.m.               Prepare and pack your belonging and back to the college

11.40 – 12.00 น.                  เดินทางถึงโรงเรียนฝึกควาญช้างและช้าง
11.40 – 12.00 a.m.               Arrive college

12.00 – 13.30 น.                  รับประทานอาหารกลางวัน
12.00 – 01.30 a.m.               Lunch

13.30 – 15.00 น.                  ชมตลาดชุมชน / กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
01.30 – 03.00 p.m.               Visit local market / Plant tree

15.00 – 18.00 น.                  พักผ่อนตามอัธยาศัย
03.00 – 06.00 p.m.               Relax

18.00 – 20.00 น.                  รับประทานอาหารเย็น
06.00 – 08.00                     Dinner

 

วันที่ 6 / Day 6

06.30 – 08.00 น.                  รับช้างออกจากป่าและอาบน้ำให้ช้าง
06.30 – 08.00 a.m.               Collect the elephant from the jungle and take it to bath

09.00 – 12.00 น.                  เยี่ยมชมโรงพยาบาลช้าง
09.00 – 12.00 a.m.               Visit the elephant hospital

12.00 – 13.30 น.                  รับประทานอาหารกลางวัน
12.00 – 01.30 p.m.              Lunch

13.30 – 15.30 น.                  รับใบประกาศนียบัตร
01.30 – 03.30 p.m.              Receive the certificate

 2,872 total views,  2 views today