10.โปรแกรม วี ไอ พี 3 วัน 2 คืน / 3 days Mahout Training Program (VIP) / VIP 项目3 日2晚

โปรแกรม วี ไอ พี 3 วัน 2 คืน /
3 days Mahout Training Program (VIP) /
VIP 项目3 日2晚

ราคา 12,500.- บาทต่อท่าน / THB 12,500 per person / 12,500 泰铢/人

รายละเอียดโปรแกรม / Detail Program / 行程介绍

วันที่ 1 / Day 1 / 第一天

08.30 น.                   ลงทะเบียนที่รีสอร์ทและเปลี่ยนชุดมัคคุเทศก์
08:30 a.m.              Check in at the resort and dress up mahout suit /
.                                Registration
.                                在度假村登记和换导游衣服

09.00 น.                   ขี่ช้างไปฝึกขี่ช้างบริเวณที่เตรียมไว้ และเริ่มการฝึกเป็นควาญช้าง
09:00 a.m.              Ride the elephant to the training area and start training
.                                session
.                                骑大象去准备的地区练习骑大象,并开始训练作为象夫

11.00 น.                   ขี่ช้างไปอาบน้ำ
11:00 a.m.              Ride the elephant to bath
.                                骑大象去洗澡

12:00 น.                   รับประทานอาหารกลางวัน
12.00 a.m.               Lunch
.                                吃午餐时间

14.00 น.                   อาบน้ำให้กับช้างและขี่ช้างไปปล่อยไว้ในป่า
02.00 p.m.              Bath your own elephant and ride them to leave them in
.                                the forest
.                                给大象洗澡以后送大象进入森林里

15.00 น.                   กลับมาพักผ่อนตามอัธยาศัยที่รีสอร์ท
03:00 p.m.              Come to the resort and rest
.                                休息

18.00 น.                   รับประทานอาหารเย็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
06.00 p.m.              Dinner and talk with staff
.                                吃晚餐和聊天

วันที่ 2 / Day 2 / 第二天

08.00 น.                   รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท
08:00 a.m.              Breakfast at the Resort
.                                吃早餐在度假村

08.30 น.                   เยี่ยมชมเนอสเซอรี่ช้าง
08:30 a.m.               Visit the baby elephant
.                                看大象托儿园

09.00 น.                   ขี่ช้างไปในป่าและรับประทานอาหารกลางวันในป่า
09:00 a.m.              Ride the elephant into the forest and have lunch their
.                                骑大象去森林里和吃午餐

12.00 น.                   รับประทานอาหารกลางวัน
12:00 a.m.              Lunch
.                                吃午餐时间

13:30 น.                  ขี่ช้างกลับมาที่รีสอร์ท แล้วเอาช้างมาพักไว้ใกล้ๆรีสอร์ท
01.30 p.m.             Ride the elephant back to resort and leave your own
.                               elephant near by the resort
.                              骑大象回度假村然后把大象在最近度假村休息

15:00 น.                  พักผ่อนตามอัธยาศัย
03.00 p.m.              Rest
.                                休息

18:00 น.                  รับประทานอาหารเย็น
06.00 p.m.              Dinner
.                                吃晚餐时间

วันที่ 3 / Day 3 / 第三天

06:30 น.                  ไปรับช้างมาที่รีสอร์ทในตอนเช้า
06.30 a.m.              Pick up the elephant in the morning to the resort
.                                早上去接大象来到度假村

08.00 น.                   รับประทานอาหารเช้า
08:00 a.m.              Breakfast
.                                吃早餐时间

08.30 น.                   เยี่ยมชมโรงพยาบาลช้าง
08:30 a.m.              Visit the elephant hospital
.                                看大象医院

09.45 น.                   ชมการแสดงช้างอาบน้ำ
09:45 a.m.               Watch elephant bathing
.                                看大象洗澡

10.00 น.                   ชมการแสดงช้าง
10:00 a.m.              Enjoy watch elephant show
.                                看大象表演

11.30 น.                   ขี่ช้างกลับไปที่รีสอร์ท รับใบประกาศนียบัตร และกล่าวอำลาช้างและ
.                                ควาญช้าง
11:30 a.m.              Ride the elephant back to the resort and receive the
.                               certificate and say good bye to the mahout and elephant
.                                骑大象回度假村,收到证书和向大象跟象夫告别

*** โปรแกรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยที่ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์.****
****系统将有可能在没有提前通知的情况下,根据当前情况产生变更。***

 3,114 total views,  4 views today