9.โปรแกรม วี ไอ พี 2 วัน 1 คืน / 2 days Mahout Training Program (VIP) / VIP 项目 2日1晚

โปรแกรม วี ไอ พี 2 วัน 1 คืน /
2 days Mahout Training Program (VIP) /
VIP项目 2日1晚

ราคา 8,000.- บาทต่อท่าน / THB 8,000 per person / 8,000泰铢/人

รายละเอียดโปรแกรม / Detail Program / 行程介绍

วันที่ 1 / Day 1 / 第一天

08.30 น.                         ลงทะเบียนที่รีสอร์ทและเปลี่ยนชุดมัคคุเทศก์
08:30 a.m.                     Check in at the resort and dress up mahout suit /
.                                       Registration
.                                       在度假村登记和换导游衣服

09.00 น.                          ขี่ช้างไปฝึกขี่ช้างบริเวณที่เตรียมไว้ และเริ่มการฝึกเป็นควาญช้าง
09:00 a.m.                     Ride the elephant to the training area and start
.                                       training session
.                                      骑大象去准备的地区练习骑大象,并开始训练作为象夫

11.00 น.                         ขี่ช้างไปอาบน้ำ
11:00 a.m.                     Ride the elephant to bath
.                                      骑大象去洗澡

12:00 น.                         รับประทานอาหารกลางวัน
12.00 a.m.                     Lunch
.                                      吃午餐时间

14.00 น.                         อาบน้ำให้กับช้างและขี่ช้างไปปล่อยไว้ในป่า
02.00 p.m.                    Bath your own elephant and ride them in the forest
.                                      给大象洗澡,骑大象留下在森林里

15.00 น.                         พักผ่อนตามอัธยาศัย
03:00 p.m.                    Relax
.                                      休息

18.00 น.                         รับประทานอาหารเย็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
06.00 p.m.                    Dinner and talk with staff
.                                      吃晚餐和聊天

วันที่ 2 / Day 2 / 第二天
06.30 น.                        ไปรับช้างมาที่รีสอร์ทในตอนเช้า
06:30 a.m.                   Pick up the elephant in the morning to the resort
.                                    早上去接大象来到度假村

08.00 น.                        รับประทานอาหารเช้า
08:00 a.m.                    Breakfast
.                                      吃早餐时间

08.30 น.                         เยี่ยมชมโรงพยาบาลช้าง
08:30 a.m.                    Visit the Elephant Hospital
.                                      看大象医院

09.45 น.                         ชมการแสดงช้างอาบน้ำ
09:45 a.m.                     Watch elephant bathing
.                                       看大象洗澡

10.00 น.                         ชมการแสดงช้าง
10:00 a.m.                     Enjoy watch elephant show
.                                       看大象表演

11.30 น.                         ขี่ช้างกลับไปที่รีสอร์ท รับใบประกาศนียบัตร และกล่าวอำลาช้าง
.                                      และควาญช้าง
11:30 a.m.                     Ride the elephant back to the resort and receive the
.                                      certificate and say good bye to the mahout and
.                                      elephant
.                                      骑大象回度假村收到证书和向大象和象夫告别

 3,169 total views,  4 views today