7. โปรแกรมโฮมสเตย์ 2 วัน 1 คืน / 2 days Home Stay Mahout Training Program / 寄宿家项目 第二天 1 晚

โปรแกรมโฮมสเตย์ 2 วัน 1 คืน
/ 2 days Home Stay Mahout Training Program
/ 寄宿家项目 第二天 1 晚

ราคา 7,000.- บาทต่อท่าน / THB 7,000 per person / 7,000 泰铢整/人

รายละเอียดโปรแกรม / Detail Program / 行程介绍

วันที่ 1 / Day 1 / 第一天

08.30 น. – 09.30 น.               ลงทะเบียนที่บ้านพักโฮมสเตย์และเปลี่ยนชุดมัคคุเทศก์
08.30 am. – 09.00 am.         Check in at the accommodation and get change to be mahout uniform / Registration Form / 在寄宿家登记和换导游衣服

09.00 น. – 09.30 น.               ทำความคุ้นเคยกับช้างและควาญช้าง
09.00 am. – 09.30 am.         Introduce elephants and mahout, feed and touch them / 熟悉跟大象和象夫。

09.30 น. – 10.30 น.               ชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสถาบันคชบาลแห่งชาติฯ
09.30 am. – 10.30 am.         Brief information about National Elephant Institute / 看泰国大象保护中心历史录像

10.30 น. – 11.00 น.               ชมนิทรรศการวีถีช้างไทย
10.30 am. – 11.00 am.         Go to exhibition room about elephant at Multimedia Learning Center building / 参观泰国大象生命展览会

11.00 น. – 12.00 น.                เรียนรู้การทำกระดาษจากมูลช้าง / 学习做纸从象粪
11.00 am. – 12.00 am.         Learning how to make paper from elephant dung

12.00 น. – 13.15 น.                รับประทานอาหารกลางวัน
12.00 am. – 01.15 pm.         Lunch / 吃午餐时间

13.15 น. – 13.30 น.               ชมการแสดงช้างอาบน้ำ
01.15 pm. – 01.30 pm.        Watching elephant bathing / 看大象洗澡

13.30 น. – 14.30 น.               ชมการแสดงช้าง
01.30 pm. – 02.30 pm.        Watching elephant education show / 看大象表演

14.30 น. – 15.00 น.               สักการะพระพิฆเนศวร จากนั้นฝึกขี่ช้าง ณ ลานแสดงช้าง
02.30 pm. – 03.00 pm.         Pray respect to Ganesha (The god of elephant) then ridding elephant and training at the show ground / 敬奉象头神然后在演出场练习骑大象

15.00 น. – 17.00 น.                อาบน้ำให้ช้าง จากนั้นพาช้างกลับเข้าป่า
03.00 pm. – 05.00 pm.          Take elephant bathing then take it goes back to the forest / 给大象洗澡以后送大象进入森林里

17.00 น. – 18.00 น.                 พักผ่อนตามอัธยาศัย
05.00 pm. – 06.00 pm            Relax / 休息

18.00 น. – 20.00 น.                 รับประทานอาหารเย็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
06.00 pm. – 08.00 pm.           Dinner/Discussion / 吃晚餐和聊天

20.00 น.                                  เข้าห้องพัก
08.00 pm.                               Free time/Sleeping / 休息

วันที่ 2 / Day 2 /第二天

06.30 น. – 08.30 น.              เดินทางเข้าไปในป่า เพื่อทำความสะอาดที่นอนของช้าง อาบน้ำให้ช้าง และขี่ช้างกลับสถาบันฯ
06.30 am. – 08.30 am.          Go to the jungle then clean up elephant place, bathing elephant and take elephant back to the center /
/ 进入森林里打扫大象的床垫 洗澡大象 骑大象回大象保护中心

08.30 น. – 09.00 น.               รับประทานอาหารเช้า
08.30 am. – 09.00 am           Breakfast / 吃早餐时间

09.00 น. – 09.45 น.               ฝึกขี่ช้างและแสดงช้าง ณ ลานแสดงช้าง
09.00 am. – 09.45 am.         Further training at show ground / 练习骑大象和参加跟大象表演在表演场地。

09.45 น. – 10.00 น.               ร่วมอาบน้ำกับช้างที่สระน้ำ
09.45 am. – 10.00 am.         Bathing elephant in the pond / 跟大象一起洗澡

10.00 น. – 11.00 น.               ร่วมการแสดงช้างในรอบการแสดง
10.00 am. – 11.00 am.         Participation performance in the show / 参加跟大象表演

11.00 น. – 12.00 น.               เยี่ยมชมโรงพยาบาลช้าง
11.00 am. – 12.00 am.          Visiting elephant hospital / 看大象医院

12.00 น. – 13.15 น.               รับประทานอาหารกลางวัน
12.00 am. – 01.15 pm.          Lunch / 吃午餐时间

13.15 น. – 15.30 น.               ร่วมอาบน้ำกับช้างที่สระน้ำ
01.15 pm. – 01.30 pm.        Bathing elephant in pond / 跟大象一起洗澡

13.30 น. – 14.30 น.               ร่วมการแสดงช้างในรอบการแสดง
01.30 pm. – 02.30 pm.        Participation perfermance in the show / 参加跟大象表演

14.30 น.            รับใบประกาศนียบัตร และกล่าวลาช้างและควาญช้าง จบโปรแกรม
02.30 pm.        Certificate ceremony and good bye elephant and mahout. Program finish / 证书和向大象和象夫告别 行程结束

 4,296 total views,  6 views today