11.โปรแกรมฝึกขี่ช้างเบื้องต้น 1 วัน / 1 day Elephant Riding Program / 训练根本奇大象 一日游

11.โปรแกรมฝึกขี่ช้างเบื้องต้น 1 วัน /
1 day Elephant Riding Program /
训练根本奇大象 一日游

ราคา 4,000.- บาทต่อท่าน / THB 4,000 per person / 4,000泰铢/人

รายละเอียดโปรแกรม / Detail Program / 行程介绍

08.30 น.                 ลงทะเบียน เปลี่ยนชุดหม้อฮ่อม และสักการะพระพิฆเนศ
08.30 a.m.            Register / get change to be mahout uniform and ceremony
.                              respect to GRANETCHA (God of elephant)
.                              登记 换衣服和敬奉象头神

09.00 – 10.30 น.       เรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลของช้าง และคำสั่งที่ใช้กับช้าง ตามคำแนะนำ
.                                  ของควาญช้างและเริ่มการฝึก
09.00 – 10.30 a.m.    Learn about elephant information and elephant
.                                  command words Introduce the mahout, elephant and
.                                  start training
.                                  学关于大象的信息与大象使用的指示按象夫的建议

11.00 – 11.30 น.        ขี่ช้างไปเยี่ยมชมเนอสเซอรี่ช้างและเยี่ยมชมโรงพยาบาลช้าง
11.00 – 11.30 a.m.    Ride elephant to visit the baby elephant and visit the
.                                  elephant hospital
.                                  骑大象去参观大象托儿园和大象医院

12.00 – 13.00 น.                 รับประทานอาหารกลางวัน
12.00 a.m. – 13.00 p.m.     Lunch
.                                            吃午餐时间

13.15 – 13.30 น.                  ชมการแสดงช้างอาบน้ำ
01.15 – 01.30 p.m.            See the elephants bathing show
.                                            看大象洗澡

13.30 – 14.10 น.                  ชมการแสดงช้าง
01.30 – 02.10 p.m.             See the elephant show
.                                            看大象表演

14.10 – 14.20 น.                  เยี่ยมชมการผลิตกระดาษจากมูลช้าง
02.10 – 02.20 p.m.             Visit the elephant dung paper factory
.                                            看大象粪便的造纸示范

14.20 – 14.35 น.                  พาช้างไปอาบน้ำ
02.20 – 02.35 p.m.             Take you own elephant for bath
.                                            跟大象一起洗澡

14.35 – 15.15 น.                  ขี่ช้างกลับมาที่โรงเรียนฝึกควาญช้างและช้าง
02.35 – 03.15 p.m.             Ride the elephant back to the college
.                                            骑大象回到练习象夫和大象学校

15.15 – 15.30 น.                  รับใบประกาศนียบัตร และกล่าวอำลา
03.15 – 03.30 p.m.            Certificate awards and Saying goodbye
.                                            收到证书和告别

 3,224 total views,  4 views today