12.โปรแกรมฝึกขี่ช้างเบื้องต้น 2 วัน 1 คืน/2 days Mahout Training Program

12.โปรแกรมฝึกขี่ช้างเบื้องต้น 2 วัน 1 คืน / 2 days Mahout Training Program

ราคา 8,500.- บาทต่อท่าน / THB 8,500 per person

รายละเอียดโปรแกรม / Detail Program

วันที่ 1 / Day 1

08.00 – 08.30 น.                  ลงทะเบียน เปลี่ยนชุดหม้อฮ่อม และสักการะพระพิฆเนศ
08.00 – 08.30 a.m.               Register / get change to be mahout uniform and ceremony respect to GRANETCHA (God of elephant)

09.00 – 11.00 น.                  เรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลของช้าง และคำสั่งที่ใช้กับช้างตามคำแนะนำของควาญช้าง และเริ่มการฝึก
09.00 – 11.00 a.m.               Learn about elephant information and elephant command words Introduce the mahout, elephant and start training

11.00 – 12.00 น.                  ขี่ช้างไปเยี่ยมชมเนอสเซอรี่ช้างและเยี่ยมชมโรงพยาบาลช้าง
11.00 – 12.00 a.m.               Ride the elephant to the center to visit baby elephant and elephant hospital

12.00 – 13.00 น.                  รับประทานอาหารกลางวัน
12.00 a.m. – 01.00 p.m.        Lunch

13.15 – 13.30 น.                  ชมวิธีการอาบน้ำช้าง
01.15 – 01.30 p.m.              See how the mahout baht the elephant

13.30 – 14.10 น.                  ชมการแสดงช้าง
01.30 – 02.10 p.m.              See the elephant show

14.10 – 14.30 น.                  เรียนรู้การทำกระดาษจากมูลช้าง
02.10 – 02.30 p.m.              Learn to make paper from elephant dung

14.30 – 15.00 น.                  ขี่ช้างกลับไปยังโรงเรียนฝึกควาญช้างและช้าง
02.30 – 03.00 p.m.              Ride the elephant back to school

15.00 – 16.00 น.                  อาบน้ำให้กับช้างและขี่ช้างไปปล่อยไว้ในป่า
03.00 – 04.00 p.m.              Take your elephant bath and take them back to the jungle to be chain

16.00 – 18.00 น                   พักผ่อนตามอัธยาศัย
04.00 – 06.00 p.m.              Free time

วันที่ 2 / Day 2

06.30 – 07.00 น.                  รับช้างออกจากป่า
06.30 – 07.00 a.m.               Take elephant from the jungle

08.00 – 09.00 น.                  รับประทานอาหารเช้า
08.00 – 09.00 a.m.               Breakfast

09.00 – 09.30 น.                  ฝึกขี่ช้าง
09.00 – 09.30 a.m.               Further training

09.30 – 10.00 น.                  เตรียมตัวขี่ช้างทางไกลเข้าไปในบ้านพักในป่า
09.30 – 10.00 a.m.               Ride the elephant to the jungle camp

11.15 – 12.00 น.                  เดินทางถึงที่พักในป่าและพักผ่อนตามอัธยาศัย
11.15 – 12.00 a.m.               Arrive to the jungle camp/ rest

12.00 – 13.30 น.                  รับประทานอาหารกลางวันและพักผ่อนตามอัธยาศัย
12.00 a.m. – 01.30 p.m.        Lunch / Rest

13.30 – 14.30 น.                  ขี่ช้างกลับโรงเรียนฝึกควาญช้างและช้าง
01.30 – 02.30 p.m.              Ride the elephant back to school

15.30 – 16.00 น.                  กลับมาถึงโรงเรียนฝึกควาญช้างและช้าง จากนั้นรับใบประกาศนียบัตร และกล่าวอำลา
03.30 – 04.00 p.m.              Arrive to the school/ Certificate award/ Saying goodbye

 3,254 total views,  4 views today