โปรแกรมดูแลเลี้ยงช้าง 1 วัน / 1 Day Taking Care Elephant / 养大象一日游

โปรแกรมดูแลเลี้ยงช้าง  1 วัน
1 Day Taking Care Elephant /  养大象一日游

4,000.- บาทต่อท่าน / THB 4,000 per person / 4,000泰铢/人

รายละเอียดโปรแกรม / Detail Program / 行程介绍

10.00 – 10.30 น.  เดินทางมาถึงโรงเรียนฝึกควาญช้าง เปลี่ยนชุดเป็นชุดควาญช้าง
Arrived and check in at Mahout Training School /
Get  dressed in the mahout uniform
过去练习象夫学校,换象夫的衣服

10.30 – 12.00 น.  รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับสถาบันคชบาลแห่งชาติฯ
Presentation about National Elephant Institute
听泰国大象保护中心讲话

12.00 – 13.00 น.  อาหารกลางวัน / Lunch time / 吃午餐时间

13.00 – 14.00 น.  เรียนรู้วิธีการทำสมุนไพรสำหรับช้าง
Learn how to make herbal bolus for elephants
学习大象草药的做法

14.00 – 15.30 น.  ไปดูช้างในป่า/สังเกตพฤติกรรมของช้าง/ดูช้างเล่นโคลน
Go to see elephant in the forest/Observe the elephant
behavior/Watch the elephant play with mud
看大象在森林里/ 观察大象的行为/看大象玩泥

15.30 – 16.00 น. อาบน้ำให้ช้าง/ป้อนอาหารให้ช้าง/มอบใบประกาศ/กล่าวลาช้าง
Elephant Bathing/Feeding/Achieve the Certificate/
Bid farewell to elephant
给大象洗澡 / 喂大象 / 给证书 / 向大象告别

16.00 – 16.30 น.  เปลี่ยนชุดแล้วเดิมทางกลับ
Change the cloths back to normal and leave
换衣服然后回去

กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น นักท่องเที่ยวมาถึงล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด ฝนตก หรืออากาศร้อนเกินไป เป็นต้น

Time schedule can be changed according to the time of arrival or the weathe

系统将有可能在没有提前通知的情况下,根据当前情况产生变更 比如 下雨或者天气太热。

 2,881 total views,  4 views today