5.โปรแกรมเลี้ยงดูช้าง ครึ่งวัน/Elephant Education Half Day Program

โปรแกรมดูแลเลี้ยงช้าง ครึ่งวัน/Elephant Education Half Day Program

  3,000.- บาทต่อคน / THB 3,000 per person

รายละเอียดโปรแกรม / Detail Program

08.00 – 08.45    เตรียมความพร้อม เปลี่ยนชุดเป็นชุดควาญช้าง
Arrived and check in at Mahout Training School/ Get dressed in the mahout uniform

08.45 – 09.30    บรรยายเกี่ยวกับสถาบันคชบาลแห่งชาติ
Presentation about National Elephant Institute

09.30 – 10.00   เรียนรู้วิธีการทำสมุนไพรสำหรับช้าง
Learn how to make herbal bolus for elephants

10.00 – 11.00   เดินทางเข้าป่าไปกับช้าง ควาญช้าง และเจ้าหน้าที่ / สังเกตพฤติกรรมของช้าง เช่นการกิน การเดิน การเล่นโคลน
Go to see elephant in the forest/Observe the elephant’s behavior/Watch the elephant play with mud

11.00 – 11.30   ชมการอาบน้ำให้กับช้าง
Watch the elephant bathing

11.30 – 12.00   เยี่ยมชมโรงพยาบาลช้างและสถานพยาบาลลูกช้าง
Visit the Elephant Hospital and Elephant Nursery

12.00 – 13.00   รับประทานอาหารกลางวัน
Lunch time

13.15 – 14.30   ชมช้างอาบน้ำ และชมการแสดงช้าง
Watch the elephant bathing and elephant show

Time schedule can be changed according to the time of arrival or the weather

 

 

 

 2,326 total views,  4 views today