10. โปรแกรม วี ไอ พี 3 วัน 2 คืน/3 days Mahout Training Program VIP

ราคา 10,000.- บาทต่อท่าน / THB 10,000 per person

รายละเอียดโปรแกรม / Detail Program

วันที่ 1 / Day 1

08.30 น. / 08:30 a.m.            ลงทะเบียนที่รีสอร์ทและเปลี่ยนชุดมัคคุเทศก์ /Check in at the resort and dress up mahout suit / Registration

09.00 น. / 09:00 a.m.            ขี่ช้างไปฝึกขี่ช้างบริเวณที่เตรียมไว้ และเริ่มการฝึกเป็นควาญช้าง/Ride the elephant to the training area and start training session

11.00 น. / 11:00 a.m.            ขี่ช้างไปอาบน้ำ/Ride the elephant to bath

12:00 น. / 12.00 a.m.            รับประทานอาหารกลางวัน/Lunch

14.00 น. / 02.00 p.m.           อาบน้ำให้กับช้างและขี่ช้างไปปล่อยไว้ในป่า/Bath your own elephant and ride them to leave them in the forest

15.00 น. / 03:00 p.m.            กลับมาพักผ่อนตามอัธยาศัยที่รีสอร์ท/Come to the resort and rest

18.00 น. / 06.00 p.m.           รับประทานอาหารเย็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น/Dinner and talk with staff

วันที่ 2 / Day 2

08.00 น. / 08:00 a.m.            รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท/Breakfast at the Resort

08.30 น. / 08:30 a.m.            เยี่ยมชมเนอสเซอรี่ช้าง/Visit the baby elephant

09.00 น. / 09:00 a.m.            ขี่ช้างไปในป่าและรับประทานอาหารกลางวันในป่า/Ride the elephant into the forest and have lunch their

12.00 น. / 12:00 a.m.            รับประทานอาหารกลางวัน/Lunch

13:30 น. / 01.30 p.m.           ขี่ช้างกลับมาที่รีสอร์ท แล้วเอาช้างมาพักไว้ใกล้ๆรีสอร์ท/Ride the elephant back to resort and leave your own elephant near by the resort

15:00 น. / 03.00 p.m.           พักผ่อนตามอัธยาศัย/Rest

18:00 น. / 06.00 p.m.            รับประทานอาหารเย็น/Dinner

วันที่ 3 / Day 3

06:30 น. / 06.30 a.m.            ไปรับช้างมาที่รีสอร์ทในตอนเช้า/Pick up the elephant in the morning to the resort

08.00 น. / 08:00 a.m.            รับประทานอาหารเช้า/Breakfast

08.30 น. / 08:30 a.m.            เยี่ยมชมโรงพยาบาลช้าง/Visit the elephant hospital

09.45 น. / 09:45 a.m.            ชมการแสดงช้างอาบน้ำ/Watch elephant bathing

10.00 น. / 10:00 a.m.            ชมการแสดงช้าง/Enjoy watch elephant show

11.30 น. / 11:30 a.m.            ขี่ช้างกลับไปที่รีสอร์ท รับใบประกาศนียบัตร และกล่าวอำลา ช้างและควาญช้าง/Ride the elephant back to the resort and receive the certificate and say good bye to the mahout and elephant

 551 total views,  1 views today