8.โปรแกรมโฮมสเตย์ 3 วัน 2 คืน/ 3 days Home Stay Mahout Training Program / 寄宿家项目 3日2 晚

โปรแกรมโฮมสเตย์ 3 วัน 2 คืน /
3 days Home Stay Mahout Training Program /
寄宿家项目 3日2 晚

ราคา 9,000.- บาทต่อท่าน / THB 9,000 per person / 9,000泰铢/人

รายละเอียดโปรแกรม / Detail Program / 行程介绍

วันที่ 1 / Day 1 / 第一天

08.30 น. – 09.30 น.            ลงทะเบียนที่บ้านพักโฮมสเตย์และเปลี่ยนชุดมัคคุเทศก์
08.30 am. – 09.00 am.      Check in at the accommodation and get change to be mahout uniform / Registration Form / 在寄宿家登记和换导游衣服

09.00 น. – 09.30 น.            ทำความคุ้นเคยกับช้างและควาญช้าง
09.00 am. – 09.30 am.      Introduce elephants and mahout, feed and touch them / 熟悉跟大象和象夫。

09.30 น. – 10.30 น.            ชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสถาบันคชบาลแห่งชาติฯ / 看泰国大象保护中心历史录像
09.30 am. – 10.30 am.      Brief information about National Elephant Institute

10.30 น. – 11.00 น.             ชมนิทรรศการวีถีช้างไทย
10.30 am. – 11.00 am.       Go to exhibition room about elephant at Multimedia Learning Center building / 参观泰国大象生命展览会

11.00 น. – 12.00 น.              เรียนรู้การทำกระดาษจากมูลช้าง / 学习做纸从象粪
11.00 am. – 12.00 am.       Learning how to make paper from elephant dung

12.00 น. – 13.15 น.               รับประทานอาหารกลางวัน
12.00 am. – 01.15 pm.        Lunch / 吃午餐时间

13.15 น. – 13.30 น.               ชมการแสดงช้างอาบน้ำ
01.15 pm. – 01.30 pm.        Watching elephant bathing / 看大象洗澡

13.30 น. – 14.30 น.                ชมการแสดงช้าง
01.30 pm. – 02.30 pm.         Watching elephant education show / 看大象表演

14.30 น. – 15.00 น.                สักการะพระพิฆเนศวร จากนั้นฝึกขี่ช้าง ณ ลานแสดงช้าง
02.30 pm. – 03.00 pm.         Pray respect to Ganesha (The god of elephant) then ridding elephant and training at the show ground / 敬奉象头神然后在演出场练习骑大象

15.00 น. – 17.00 น.                 อาบน้ำให้ช้าง จากนั้นพาช้างกลับเข้าป่า
03.00 pm. – 05.00 pm.          Take elephant bathing then take it goes back to the forest / 给大象洗澡以后送大象进入森林里

17.00 น. – 18.00 น.                 พักผ่อนตามอัธยาศัย
05.00 pm. – 06.00 pm           Relax / 休息

18.00 น. – 20.00 น.                 รับประทานอาหารเย็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
06.00 pm. – 08.00 pm.          Dinner/Discussion / 吃晚饭和聊天

20.00 น.                                   เข้าห้องพัก
08.00 pm.                               Free time/Sleeping / 休息

วันที่ 2 / Day 2 / 第二天

06.30 น. – 08.30 น.                 เดินทางเข้าไปในป่า เพื่อทำความสะอาดที่นอนของช้าง อาบน้ำให้ช้าง และขี่ช้างกลับสถาบันฯ / 进入森林里打扫大象的床垫 洗澡大象 骑大象回大象保护中心
06.30 am. – 08.30 am.           Going to the jungle then clean up elephant place, bathing elephant and take elephant back to the center

08.30 น. – 09.00 น.                  รับประทานอาหารเช้า
08.30 am. – 09.00 am             Breakfast / 吃早餐

09.00 น. – 09.45 น.                  ฝึกขี่ช้างและแสดงช้าง ณ ลานแสดงช้าง
09.00 am. – 09.45 am.            Further training at show ground / 练习骑大象和参加表演大象 在表演场地

09.45 น. – 10.00 น.                  ร่วมอาบน้ำกับช้างที่สระน้ำ
09.45 am. – 10.00 am.            Bathing elephant in pond / 跟大象一起洗澡

10.00 น. – 11.00 น.                  ร่วมการแสดงช้างในรอบการแสดง / 参加跟大象表演
10.00 am. – 11.00 am.            Participation performance in the show

11.00 น. – 12.00 น.                  เยี่ยมชมโรงพยาบาลช้าง
11.00 am. – 12.00 am.            Visiting elephant hospital / 看大象医院

12.00 น. – 13.15 น.                  รับประทานอาหารกลางวัน
12.00 am. – 01.15 pm.            Lunch / 吃午餐时间

13.15 น. – 13.30 น.                  ร่วมการแสดงช้างอาบน้ำในรอบการแสดง
01.15 pm. – 01.30 pm.           Bathing elephant in the show time / 参加跟大象一起洗澡

13.30 น. – 14.30 น.                  ร่วมการแสดงช้างในรอบการแสดง / 参加跟大象表演
01.30 pm. – 02.30 pm.           Participation performance in the show

14.30 น. – 15.00 น.                  ฝึกการขี่ช้างในลานแสดงช้าง / 练习骑大象在表演场地
02.30 pm. – 03.00 pm.            Further training at the show ground

15.00 น. – 17.00 น.                  อาบน้ำให้ช้าง จากนั้นพาช้างกลับเข้าป่า
03.00 pm. – 05.00 pm.            Take elephant bathing then take it goes back to the forest / 给大象洗澡以后送大象进入森林里

17.00 น. – 18.00 น.                  พักผ่อนตามอัธยาศัย
05.00 pm. – 06.00 pm.            Relax / 休息

18.00 น. – 20.00 น.                  รับประทานอาหารเย็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
06.00 pm. – 08.00 pm.            Dinner/Discussion / 吃晚餐和聊天

20.00 น.                                    เข้าห้องพัก
08.00 pm.                                Sleeping / 休息

วันที่ 3 / Day 3 / 第三天

06.30 น. – 08.30 น.            เดินทางเข้าไปในป่า เพื่อทำความสะอาดที่นอนของช้าง อาบน้ำให้ช้าง และขี่ช้างกลับสถาบันฯ
06.30 am. – 08.30 am.      Going to the jungle then clean up elephant place, bathing elephant and take elephant back to the center / 进入森林里打扫大象的床垫 洗澡大象 骑大象回大象保护中心

08.30 น. – 09.00 น.              รับประทานอาหารเช้า
08.30 am. – 09.00 am         Breakfast / 吃早餐时间

09.00 น. – 09.45 น.               ฝึกขี่ช้างและแสดงช้าง ณ ลานแสดงช้าง
09.00 am. – 09.45 am.         Further training at show ground / 练习骑大象和参加表演大象 在表演场地

09.45 น. – 10.00 น.               ร่วมการแสดงช้างอาบน้ำในรอบการแสดง
09.45 am. – 10.00 am.         Bathing elephant in the show time  / 参加跟大象一起洗澡

10.00 น. – 11.00 น.               ร่วมการแสดงช้างในรอบการแสดง / 参加跟大象表演
10.00 am. – 11.00 am.         Participation performance in the show

11.00 น. – 12.00 น.               รับใบประกาศนียบัตร และกล่าวลาช้างและควาญช้าง
11.00 am. – 12.00 am.         Certificate ceremony and good bye elephant and mahout. / 收到证书和向大象和象夫告别

12.00 น.                                 รับประทานอาหาร จบโปรแกรม / 吃午餐和行程结束
12.00 am.                             Lunch. Program finish. Say good bye

 3,279 total views,  6 views today