โรงพยาบาลช้าง จ.ลำปาง และโรงพยาบาลช้าง จ.กระบี่/Elephant Hospital

โรงพยาบาลช้าง จ.ลำปาง และโรงพยาบาลช้าง จ.กระบี่

Lampang elephant hospital and Krabi elephant hospital

โรงพยาบาลช้าง จ.ลำปาง

 

โรงพยาบาลช้าง จ.ลำปาง ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2536 พร้อมกับศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เป็นหน่วยงานในสังกัดขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีภารกิจที่สำคัญคือ ดูแลรักษาช้างป่วยทุกกรณี ทั้งช้างขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปางช้างเอกชน และช้างของประชาชนทั่วไป โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น มีหน้าที่ดูแลช้างของกลาง ช้างฝากเลี้ยง ช้างชรา ช้างพิการ ช้างดุร้าย และจัดการช้างอาละวาดและตกมันรวมทั้งช้างอื่นๆ ตามที่ได้รับการร้องขอ ปัจจุบันมีช้างในความดูแลกว่า 26 เชือก ณ ศุนย์บริบาลช้าง (ปางหละ) เดิมคือศุนย์ฝึกลูกช้าง ตั้งอยู่ที่บ้านปางหละ อ.งาว จ.ลำปาง เปรียบเสมือนบ้านหลังสุดท้ายของช้าง โดยเน้นการเลี้ยงดูที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนกับช้าง เลียงในป่า และมีโรงผลิตยาสมุนไพรช้างที่สามารถ ผลิตได้เฉลี่ยเดือนละ 600 กิโลกรัม การจัดการช้างอาละวาดและตกมัน มีประวัติก่อตั้งเมื่อประมาณปี 2542 โดยมีจุดประสงค์เพื่อคอยดูแลควบคุมช้างตกมัน-อาละวาด เพื่อให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุด รวมไปถึงการช่วยเหลือช้างประสบภัย การควบคุมและขนย้ายช้างต่างๆอย่างปลอดภัย โดยมีบุคลากรที่ประกอบด้วย นายสัตวแพทย์และควาญช้างที่มีความชำนาญในการควบคุมช้าง

Lampang elephant hospital

Lampang elephant hospital was established in 1993 together with the center that is the agencies under the FIO. The mission is caring for sick elephant in all case in the FIO, private camp and in general owner without charge. Moreover taking care of confiscated elephant, old elephant fierce elephant, rearing elephant deposit and manage elephant in musth. Currently there are more than 26 elephants in custody at Ban Pang La (pang La sanctuary) located in Pang La, Ngao district, Lampang province as the last home for elephant. And emphasize in caring focuses on building relationships bonding between people and elephant. Feeding in forest and there is a building for a herbal medicine it can produce an average of 600 kg per month.

The management of elephant rampaging, elephant in musth was established since 1999.The main objective for taking and control elephant rampaging and elephant in musth to ensure minimal losses. Including healing elephant which accident, control and transport elephant any case safety by have the personnel such as veterinarians and mahout who is expert in control.

งานวิจัยและบริการวิชาการ

งานวิจัยและบริการวิชาการ ได้ก่อตั้งศุนย์วิจัยและเฝ้าระวังโรคช้าง เมื่อปี พ.ศ.2543 โดยมีวัตถุประสงค์เป็นแหล่งวิจัยและรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับช้าง รวมทั้งสำรวจและเฝ้าระวังโรคติดต่อในช้าง โดยมีการทำงานร่วมกับองค์กรภายนอกทั้งของภาครัฐและเอกชน ปัจจุบันมีโครงการสำรวจและเฝ้าระวังโรคช้าง โครงการรีดน้ำเชื้อและผสมเทียมช้างไทย และโครงกระบบฐานข้อมูลประชากรช้างไทย

Research and Academic Service

Research and Academic Service was established 2010 and it has the objective is to research and gather knowledge about elephant including surveys and surveillance of communicable diseases in elephants by working with external organizations both public and private. Current research projects conducts under the patronage of the government budget 3 project is survey and disease surveillance elephant project, the semen accumulate and artificial insemination projects, the elephant population database project.

โรงพยาบาลช้างกระบี่

ก่อตั้งขึ้นปี พ.ศ. 2552 ได้ดำเนินการก่อตั้งโรงพยาบาลช้าง สาขาภาคใต้ จ.กระบี่ ปัจจุบัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงพยาบาลช้างกระบี่ เพื่อรองรับดูแลช้าง 14 จังหวัดภาคใต้ ภารกิจหลักที่สำคัญคือ ดูแลรักษาช้างป่วยทุกกรณี ทั้งปางช้างเอกชน และช้างของประชาชนทั่วไป โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

Krabi Elephant Hospital

It was established in 2009 to maintain the care an elephant 14 southern provinces. The primary mission is caring for sick elephant of all case in private camp and owner who has elephant fee without no charge.

 

 

การดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และบริบาลช้าง

  • งานเลี้ยงดูและบริบาลช้าง ศุนย์บริบาลช้างบ้านปางหละ (ข้อมูลปี พ.ศ. 2560)                                                                                                                         มีช้างอยู่ในความดูแล จำนวน 30 เชือก ได้ทำการรักษาช้างป่วยทั้งหมด จำนวน 45 เคส (จำนวน 25 เชือก)
  • โรงพยาบาลช้าง จ.ลำปาง                                                                                      ได้ดำเนินการตรวจสุขภาพช้างป่วย ตรวจสุขภาพช้างประจำปี เพื่อการตรวจคัดกรองโรค และการติดตามผลการรักษา ในปีงบประมาณ 2559 มีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ รวมทั้งสิ้น 833 ตัวอย่าง จำแนกตามจุดประสงค์ที่ส่งตรวจ ดังนี้

ตรวจสุขภาพ                  จำนวน     296  ตัวอย่าง

วินิจฉัยโรค                     จำนวน      369  ตัวอย่าง

ติดตามผลการรักษา        จำนวน      154  ตัวอย่าง

เพาะเชื้อ                        จำนวน          9  ตัวอย่าง

จุลพยาธิวิทยา                จำนวน          5  ตัวอย่าง

  • โรงพยาบาลช้าง สาขาภาคใต้ จ.กระบี่

ได้ทำการรักษาช้างป่วยทั้งหมด จำนวน 110 เคส (จำนวน 91 เชือก) เป็นช้างเอกชนและช้างชาวบ้านทั่วไป ทั้งหมด 91 เชือก

Elephant cooperation and preserve

-The elephant was in charge 30 elephants. It has treated patients of 45 cases (25 elephants)

Lampang elephant hospital

We have conducted a medical examination sick elephants. Annual check-up, searching for the disease and follow-up treatment was in 2016. A performance is total 833 model and it can divided objective of the cases as follow:

Health check                      296 model

Diagnose                           369 model

Treatment follow-up            154 model

Culture Germs                    9 model

Micropathology                   5 model

Krabi elephant hospital

Responsible the care operation of elephant in FIO private camp which sickness as planning of elephant hospitaland elephant mobile project. Supervise the work of elephant rescue team and breeding elephant along with being a place for private elephant donation. Detail of working in 2016 is the elephant has maintained treatment 110 patient cases (91 elephants) all of them was elephant in private camp and owner elephant

 4,789 total views,  1 views today