การประชุมช้างแห่งชาติ 2563

ก้าวใหม่ของช้างไทยหลังภัยโควิด-19

ฐานข้อมูลประชากรช้างไทยในปี 2562พบว่าช้างเลี้ยงในประเทศไทยกว่าร้อยละ 85 ทำงานอยู่ในภาคธุรกิจการท่องเที่ยวในขณะที่ร้อยละ 15 ทำงานชักลากไม้ และจากการออกสำรวจข้อมูลช้างที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ของส่วนอนุรักษ์ช้างลำปาง สถาบันคชบาลแห่งชาติ ก็พบปัญหา เช่น เจ้าของช้างและควาญช้างขาดรายได้ทำให้ไม่สามารถดูแลช้างได้อย่างเต็มที่ การอพยพกลับถิ่นฐานทำให้เกิดการกระจายตัวของช้างและการออกให้บริการด้านสุขภาพยากลำบากมากขึ้น การขาดแคลนอาหารช้างซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของช้าง เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้ในปัจจุบันมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมมือกันให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

สถาบันคชบาลแห่งชาติ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ในฐานะหน่วยงานหนึ่งที่ช่วยเหลือช้างที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้พยายามหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งสามารถบรรเทาปัญหาได้ในระดับหนึ่ง แต่เนื่องจากปัญหามีความสลับซับซ้อนและมีหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงไม่อาจครอบคลุมในทุกประเด็นและมิติได้ การจัดโครงการก้าวใหม่ของช้างไทยหลังภัยโควิด-19 จึงถือเป็นโอกาสอันดีในการรวบรวมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหามาแสดงความคิดเห็นและหาทางออกร่วมกัน เพื่อให้ช้างเลี้ยงของประเทศไทยสามารถก้าวผ่านวิกฤติในครั้งนี้ไปสู่ก้าวใหม่ที่ยั่งยืนในอนาคต

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เราจึงจัดโครงการในรูปแบบประชุมออนไลน์โดยใช้โปรแกรม ZOOM ผู้ร่วมประชุมบางส่วน (ผู้ดำเนินการประชุม ผู้นำเสนอผลงาน ผู้ร่วมเสวนาบางส่วน) จะได้รับหนังสือเชิญเพื่อร่วมประชุมในสถานที่จริง ในส่วนที่เหลือจะได้รับรหัสผ่านสำหรับเข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรม ZOOM (วันที่ 20 – 21 สิงหาคม)

>>> ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM เพื่อขอรับรหัสผ่าน

 200 total views,  1 views today