สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ

8,013 total views, 760 views today

ข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ช้าง

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อนำรายได้มาใช้ในการบริหารและดำเนินการกิจกรรม รวมทั้งได้รับงบประมาณส่วนหนึ่งจากภาครัฐเพื่อใช้ในการดูแลช้างซึ่งก็ยังไม่เพียงพอที่จะดูแลช้างทั้งหมด จึงได้จัดตั้งโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ช้างขึ้นเพื่อสำหรับผู้ที่ต้องการช่วยเหลือช้างหรืออุปถัมภ์ช้างที่อยู่ในการดูแลของสถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

8,014 total views, 761 views today

ข้อมูลเพิ่มเติมใบสมัครพ่อแม่อุปถัมภ์
โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ช้าง

โปรแกรมการฝึกควาญช้าง/Mahout Training Program

8,015 total views, 762 views today

รายละเอียดโปรแกรม
โปรแกรมการชมวิถีชีวิตช้างโขลง

โปรแกรมการชมวิถีชีวิตช้างโขลง

8,016 total views, 763 views today

ข้อมูลเพิ่มเติม

บริการห้องประชุม อบรม สัมมนา

8,017 total views, 764 views today

ข้อมูลเพิ่มเติม
บริการห้องประชุม อบรม สัมมนา
บริการห้องพัก

บริการห้องพัก

8,018 total views, 765 views today

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข่าวกิจกรรม

8,019 total views, 766 views today