ข่าวทั่วไป

ทีมสัตวแพ…

ทีมสัตวแพทย์ โรงพยาบาลช้าง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง ทำการรักษาช้างป่วยด้วยอาการ TMJ (Temporomandibular joint disease) หรือความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร โดยการฝังเข็ม, กระตุ้นไฟฟ้าและใช้เลเซอร์ รวมทั้งให้อาหารชนิดน้ำผัก/ผลไม้ปั่น เพราะช้างอ้าปากไม่ได้ กินไม่ได้มา 1 เดือน

294 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

ประกาศรับ…

ประกาศรับสมัครช้างเข้าร่วมโครงการฝึกช้างและพัฒนาคุณภาพช้างเลี้ยง (5 เชือก) ประจำปี 2561

งานโรงเรียนฝึกควาญช้างและช้าง ส่วนการเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ มีโครงการฝึกช้างและพัฒนาคุณภาพช้างเลี้ยง ประจำปี 2561 (รับสมัครช้าง 5 เชือก)

โดยรายละเอียดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ >>> มีดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดใบสมัคร  >>> ใบสมัคร(ขอฝึกช้าง)

***เปิดรับใบคำร้องจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ตามวันและเวลาราชการ

413 total views, no views today