คลังเก็บหมวดหมู่: ข่าวทั่วไป

13 มีนาคม วันช้างไทย “คชบาลร่วมใจ อนุรักษ์ช้างไทย เทิดไท้องค์ภูมิพล”

ด้วยสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงไว้วางพระราชหฤทัยให้สถาบันฯ เป็นผู้ดูแลช้างสำคัญและช้างต้น จำนวน ๖ ช้าง ๑ เชือก ที่ยืนโรง ณ โรงช้างต้น อำเภอห้างฉัตรจังหวัดลำปาง เพื่อสนองตามพระราชดำรัส ที่ว่า “ช้างนี่ฉลาดนะ อยากให้หมอช่วยกันดูแล และเก็บตัวอย่างไว้ศึกษาในภายหน้า” ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๗ เมื่อครั้งที่ น.สพ.ดร. สิทธิเดช มหาสาวังกุล และทีมงานสัตวแพทย์ อ.อ.ป. ช่วยกันขนย้ายพระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ จากสวนจิตรลดา ไปยังโรงช้างต้นพระราชวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเพื่อยกย่องให้เกียรติต่อช้างไทย รวมทั้งเพื่อให้คนไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญ รักและหวงแหนช้างไทย ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการให้ความช่วยเหลือและอนุรักษ์ช้างมากยิ่งขึ้นตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๑ ประเทศไทยได้กำหนดให้วันที่ ๑๓ มีนาคม เป็นวันช้างไทย

สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ จึงได้กำหนดจัดโครงการวันช้างไทย ประจำปี ๒๕๖๐ ภายใต้ชื่องาน“คชบาลร่วมใจ อนุรักษ์ช้างไทย เทิดไท้องค์ภูมิพล” ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ประกอบด้วยกิจกรรม Road Show ประชาสัมพันธ์วันช้างไทย กิจกรรมบวงสรวงองค์พระพิฆเนศวรเทพเจ้าแห่งช้างเทพเจ้าแห่งความสำเร็จ บวงสรวงรูปหล่อเจ้าพระยาไชยานุภาพ เพื่อรำลึกถึงช้างคู่พระบารมีในสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในการกอบกู้ชาติเมื่อครั้งชนะศึกยุทธหัตถี พิธีสงฆ์ พิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้แก่ช้างที่เสียชีวิตไปแล้ว ช้างใส่บาตร ขบวนแห่อาหารช้างขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและโรงเรียน ถวายความอาลัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระองค์ทรงมีต่อช้างไทย พิธีฮ้องขวัญช้าง (บายศรีสู่ขวัญ) เลี้ยงอาหารช้างบนสะโตกใหญ่ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ที่ได้มีโอกาสร่วมแรงร่วมใจกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และปลุกจิตสำนึกและรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ช้างไทยตลอดจนสืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับช้างให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไป ในโอกาสนี้จึงขอเชิญชวนท่าน และผู้ที่สนใจ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยวเข้าชมงาน ในวันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณหน้าโรงเรียนฝึกควาญช้างและช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

คณะผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 นายพิชัย รุจิโรจน์สุวรรณ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และนายสวัสดิ์ ตวงรัตน์หรดี ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติ จำนวน 8 เชือก ประกอบด้วย พังดุ อายุ 43 ปี พังทองดี อายุ 30 ปี พังสุพรรษา อายุ 10 ปี พังดอกแก้ว อายุ 4 ปี พังน้ำว้า อายุ 30 ปี พังดอกรัก อายุ 40 ปี พังตุ๊กตา อายุ 43 ปี พังวาเลนไทน์ อายุ 26 ปี และทรงปล่อยไก่ป่า 2 ชนิด จำนวน 62 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการคืนช้างสู่ป่า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถฯ และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จ ณ ศูนย์วิจัยและเฝ้าระวังโรคช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ทัวร์ยกล้อ ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 60 เครือข่ายทูตอารยสถาปัตย์แห่งประเทศไทย นำโดย คุณกฤษนะ ละไล นักข่าวเนชั่นและประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล เข้าเยี่ยมชมและถ่ายทำรายการ “ทัวร์ยกล้อ” ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เพื่อแนะนำสถาบันคชบาลแห่งชาติฯ ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีอารยสถาปัตย์ร่วมส่งเสริมและสร้างอารยสถาปัตย์ (Friendly Design) เพื่อให้นักท่องเที่ยว ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย และทุกสภาพร่างกาย สามารถเข้าถึงได้ และมาท่องเที่ยวได้โดยสะดวก ทันสมัย ปลอดภัย สุขใจที่ได้มาเยือน การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Thailand Friendly Design for All)

งดกิจกรรมทุกชนิด

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ขอแจ้งการปิดปรับปรุงสถานที่ ในวันที่ 25 – 26 มกราคม 2560 #จึงของดกิจกรรมทุกชนิด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 054-829-322 หรือ 054-829-333

เชิญเที่ยวงานวันเด็ก ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับ สถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. จ.ลำปาง FM 99.00 MHz จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วมร่วมในการแสดงความสามารถ กระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเอง ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข รวมถึงการปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ถึงความสำคัญและคุณค่าของช้าง ซึ่งเป็นสัตว์สัญลักษณ์ประจำชาติไทย อันจะนำไปสู่ความรักและหวงแหนช้างไทย ตลอดจนร่วมกันอนุรักษ์ช้างไทยให้อยู่คู่แผ่นดินสืบไป
ภายในงานน้อง ๆ และผู้ปกครองจะได้สัมผัสและเรียนรู้วิถีชีวิตช้างอย่างใกล้ชิด ชมการแสดงช้างและร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับช้างหลากหลายกิจกรรม ชมการแสดงของเด็กและเยาวชนบนเวที ร่วมแข่งขันและเล่นเกมส์เพื่อชิงของรางวัลมากมาย #เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี #เข้าชมการแสดงช้างฟรี!!! ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ บริเวณหน้าลานแสดงช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

งดกิจกรรม ในวันที่ 26 มกราคม 2560

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง #งดกิจกรรมทุกชนิด หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์ 054-829-322 และ 054-829-333

ผลการสรรหาบุคคลเข้าเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานงบประมาณ

ประกาศรายชื่อผลการสรรหาบุคคลเข้าเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานงบประมาณ
สำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ สามารถดาวน์โหลดไฟล์

>>ผลการสรรหาบุคคล คลิกที่นี่<<<

สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ รับรางวัลแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

วันที่ 3 ธันวาคม 2559 ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (นายสวัสดิ์ ตวงรัตน์หรดี) เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณประเภท “แหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล” จาก รมว. กระทรวงคมนาคม (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) ด้วยสถาบันคชบาลแห่งชาติฯ มีการส่งเสริม และสร้างอารยสถาปัตย์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย และทุกสภาพร่างกาย สามารถเข้าถึงได้ มาเที่ยวได้โดยสะดวก ปลอดภัย ทันสมัย เป็นธรรม ทั่วถึงเท่าเทียม ด้วยนโยบาย แนวคิดและหลักการออกแบบที่เป็นสากล เป็นธรรม และเป็นมิตรกับคนทั้งมวล (Friendly Design)
ณ ฮอลล์ 6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ ร่วมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


วันที่ 31 ตุลาคม 2559 ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (นายสวัสดิ์ ตวงรัตน์หรดี) พร้อมด้วยพนักงาน ผู้ปฏิบัติงาน ควาญช้าง และช้าง ร่วมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย์ สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โดยช้างพลายปฐมสมภพ ซึ่งเป็นช้างที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทานชื่อให้กับลูกช้างพลายที่เกิดจากการผสมเทียมด้วยน้ำเชื้อสด เชือกแรกของประเทศไทย และในเอเชีย เข้าหมอบกราบที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ผู้เข้าร่วมพิธีร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และหมอบกราบหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกับช้างจำนวนกว่า 29 เชือก พร้อมกันนี้ทีมช่างภาพจาก อาจารย์ วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติประจำปี 2552 สาขาทัศนศิลป์ด้านภาพถ่าย จะได้ร่วมบันทึก เป็นภาพในโครงการบันทึกประวัติศาสตร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อจัดทำหนังสือภาพ “โครงการประวัติศาสตร์ถวายความอาลัย” โดยกระทรวงวัฒนธรรม อีกด้วย

img_9446img_9404img_9402img_9390img_9389img_9381img_9374img_9373001211_mg_9688