คลังเก็บหมวดหมู่: ข่าวโรงพยาบาลช้าง

โครงการสัตวแพทย์สัญจร ณ อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560 นายสัตวแพทย์ สิทธิเดช มหาสาวังกุล ออกเดินทางตามโครงการ #สัตวแพทย์สัญจร #โรงพยาบาลช้าง #สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) ออกสัญจร ณ สวนป่าท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ เนื่องจากช้างมีมีอาการหลังบวมอักเสบ

#พบเห็นช้างเจ็บป่วย แจ้งได้ที่ 054-829-331 , 054-839-322 และ 054-829-333 #รักษาช้างฟรี

โครงการสัตวแพทย์สัญจร ณ อ.ร้องกวาง จ.แพร่

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 นายสัตวแพทย์ ศรัณย์ จันทร์สิทธิเวช ออกเดินทางตามโครงการ #สัตวแพทย์สัญจร #โรงพยาบาลช้าง #สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) ออกสัญจร ณ สวนป่าแม่คำมี อ.ร้องกวาง จ.แพร่ เนื่องจากช้างมีมีอาการป่วยคออักเสบและเป็นฝีหนอง

#พบเห็นช้างเจ็บป่วย แจ้งได้ที่ 054-829-331 , 054-839-322 และ 054-829-333 #รักษาช้างฟรี

รวมพลังคนเลี้ยงช้าง เพื่อเรียนรู้และสืบสานวิถีช้างวิถีควาญอย่างถูกต้องและยั่งยืน

เมื่อวันที่  29 กุมภาพันธ์ 2559  นายภาสกร  มีวาสนา  ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ ฯ  เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพยาบาลช้างขั้นก้าวหน้า ณ อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย์  สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์  ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและวิจัยช้าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และ   ผู้ร่วมสนับสนุนหลายหน่วยงาน  ได้แก่  บริษัท Brain Nixon fund for the protection of elephants in thailand , มูลนิธิกองทุนรักษ์ช้าง , NAKA Elephant Foundation และโครงการ PODD   โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และบุคลากรที่รับผิดชอบดูแลช้าง  ให้มีทักษะขั้นก้าวหน้าเพื่อการจัดการเลี้ยงช้างอย่างถูกต้องและเหมาะสม  ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของช้าง การท่องเที่ยวที่มีช้างเป็นต้นทุน  รวมถึงวิถีควาญช้างที่เป็นมรดกของชาติให้ยั่งยืนสืบไป    โดยมีผู้สนใจเข้ารับการอบรมทั้งหมด 30 คน  คือ  ควาญช้างจากสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ  และควาญช้างจากปางช้างเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่  ภูเก็ต  และสุราษฎร์ธานี

IMG_9202 IMG_9170 IMG_9177 IMG_9186 IMG_9179 IMG_9183