งดกิจกรรมการท่องเที่ยว ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559

ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย งดกิจกรรมทางด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้พี่ ๆ ควาญช้าง, และเจ้าหน้าที่ทุกท่านไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ หากมีข้อสงสัยประการใด สอบถามได้ที่โทร. 054-829-333 และ 054-829322

referendum_backdrop2

ผอ.ส.คช. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา อนุสาวรีย์เจ้าพ่อทิพย์ช้าง

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 นายภาสกร มีวาสนา ผู้อำนวยการสถาบันคชบาลแห่งชาติ ร่วมพิธีทำบุญ และวางพวงมาลา บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พ่อเจ้าทิพย์ช้าง วัดพระธาตุลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดี ของเจ้าพ่อทิพย์ช้าง103547

103546

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ รับรางวัลสุดยอดส้วมแห่งปี 2558

วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 นายภาสกร  มีวาสนา ผู้อำนวยการสถาบันคชบาลแห่งชาติ นพระอุปถัมภ์ฯรับมอบรางวัลชนะเลิศ สุดยอดส้วมแห่งปี 2558 ระดับประเทศ ประเภทแหล่งท่องเที่ยวรัฐบาล โดยนายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ในโครงการ 4 กรกฎาคม วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย คัดแยกขยะที่ต้นทาง ลดโรคร้าย คลายโลกร้อน” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่นกรุงเทพฯ ทั้งนี้ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย์ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับรางวัล ซึ่งนับว่าเป็นหน่วยงานพัฒนาส้วมสาธารณะได้มาตรฐาน HAS เพื่อเป็นต้นแบบปฏิบัติที่ดีในการจัดการส้วมสาธารณะให้สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย แก่ผู้ใช้บริการตลอดเวลา18878

18857

18876

18875

18873

18853

18869

18849

สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ ต้อนรับคณะสัตวแพทย์พระราชทานฯ

วันที่ 17 มิถุนายน 2559 นายภาสกร มีวาสนา ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ให้การต้อนรับคณะสัตวแพทย์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ สัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่จัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยโครงการฯ นี้ เป็นความร่วมมือระหว่างสัตวแพทย์ไทยและบุคลากรทุกภาคส่วนออกให้บริการแก่เกษตรกรผู้ยากไร้อยู่ห่างไกลความเจริญหรือขาดโอกาส ให้ได้รับบริการด้านการรักษาพยาบาลสัตว์ รวมทั้งได้รับความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งสามารถนำกลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์ต่อไป โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีเปิดกว่า 100 คน ณ อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย์ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

IMG_3869-2

IMG_3827-2

IMG_3838-2

IMG_3845-2

IMG_3848-2

IMG_3850-2

IMG_3851-2

IMG_3854-2

IMG_3855-2

IMG_3859-2

IMG_3863-2

IMG_3864-2

IMG_3865-2

IMG_3866-2

IMG_6881-2

IMG_6932-2

IMG_6970-2

สถาบันคชบาลแห่งชาติรวมใจ ทำดีถวายพ่อหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

วันที่ 9 มิถุนายน 2559 สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดกิจกรรมโครงการต้นไม้ ฝาย แฝก โดยผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติฯ (นายภาสกร มีวาสนา) เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ ประกอบด้วย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านแม่ตาลน้อย คณะครู-นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ตาลน้อย ปางปง-ปางทราย เข้าร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้ให้ร่มเงา สร้างฝายชะลอน้ำกึ่งถาวร และปลูกหญ้าแฝก เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ณ พื้นที่ปลูกป่าบ้านสีเขียวของช้าง โรงเรียนฝึกควาญช้างและช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

IMG_6486-2

IMG_6492-2

IMG_6504-2

IMG_6517-2

IMG_6522-2

IMG_6529-2

IMG_6530-2

IMG_6546-2

IMG_6557-2

IMG_6571-2

IMG_6572-2

IMG_6574-2

IMG_6582-2

IMG_6600-2

IMG_6611-2

IMG_6614-2

IMG_6627-2

IMG_6634-2

IMG_6638-2

IMG_6642-2

IMG_6643-2

IMG_6646-2

IMG_6649-2

IMG_6655-2

IMG_6659-2

IMG_6663-2

IMG_6666-2

IMG_6672-2

IMG_6676-2

IMG_6677-2

IMG_6679-2

IMG_6684-2

IMG_6686-2

IMG_6691-2

IMG_6694-2

IMG_6699-2

IMG_6700-2

IMG_6705-2

IMG_6708-2

การประชุม The 15th Meeting of the Working Group on PAN ASEAN Timber Certification Initiative

วันที่ 2 มิถุนายน 2559 ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (นายภาสกร มีวาสนา) ให้การต้อนรับผู้แทนจากประเทศอาเซียนและร่วมพิธีเปิดการประชุม The 15th Meeting of the Working Group on PAN ASEAN Timber Certification Initiative ณ ห้องประชุมกุญชรศุภศรี อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย์ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

IMG_6364-2

IMG_6337-2

IMG_6348-2

IMG_6346-2

IMG_6345-2

IMG_6357-2

IMG_6356-2

IMG_6361-2

IMG_6352-2

IMG_6383-2

IMG_6381-2

IMG_6366-2

IMG_6374-2

IMG_6373-2

สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ ต้อนรับกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนาม

เมื่อ วันที่ 30 พ.ค. 2559 ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (นายภาสกร มีวาสนา) ต้อนรับคณะจากกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท (เวียดนาม) ฝ่ายบริหารจัดการ   ป่าไม้ประเทศเวียดนาม ( Ministry of agriculture and rural development Vietnam administration of forestry (VNFOREST) ) ในการประชุมทวิภาคีระหว่างหน่วยงานรัฐเพื่อหารือและสร้างกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านการอนุรักษ์ช้างและการเพิ่มจำนวนประชากรช้างในประเทศเวียดนาม โดยใช้การอนุรักษ์ช้างในประเทศไทยที่ดำเนินการโดยสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นต้นแบบ และเป็นแนวทางในการบริหารโครงการ “การแก้ปัญหาเร่งด่วนในการส่งเสริมการอนุรักษ์ช้าง และส่งเสริมการควบคุมการลักลอบค้างาช้างในประเทศเวียดนาม” โดยมีผู้แทนจากคณะผู้บริหารจัดการป่าไม้ประเทศเวียดนามและเจ้าหน้าที่ของสถาบันคชบาลแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ       อ.ห้างฉัตร จ. ลำปาง ระหว่างวันที่ 30 พ.ค. – 2 มิ.ย. 2559

IMG_3310

IMG_3312

IMG_3302

IMG_3332

IMG_3358

IMG_3366

IMG_3372

IMG_3397

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4/2559

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 9.00 น. ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (นายภาสกร มีวาสนา) ต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (นายสามารถ ลอยฟ้า) และหัวหน้าส่วนราชการ ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 4/2559 ก่อนการประชุมมีพิธีมอบเงินสมทบทุนสนับสนุนการจัดการไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง  , มอบป้ายผู้ว่าฯ พาชิม ป้ายโรงอาหารมาตรฐาน อาหารสะอาด รสชาติอร่อย และมอบป้ายส้วมยอดเยี่ยม พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี / สถาบันเกษตรกรดีเด่น / อาสาปศุสัตว์ดีเด่น ประจำปี 2559  ณ ห้องไอยราศุภศร อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย์ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปางลงเว็บ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ59-20 ลงเว็บ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ59-19 ลงเว็บ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ59-17 ลงเว็บ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ59-18 ลงเว็บ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ59-16 ลงเว็บ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ59-14 ลงเว็บ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ59-15 ลงเว็บ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ59-13 ลงเว็บ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ59-12 ลงเว็บ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ59-11 ลงเว็บ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ59-9 ลงเว็บ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ59-10 ลงเว็บ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ59-8 ลงเว็บ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ59-7 ลงเว็บ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ59-5 ลงเว็บ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ59-6 ลงเว็บ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ59-4 ลงเว็บ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ59-3 ลงเว็บ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ59-2 ลงเว็บ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ59

ประมวลภาพ พิธีรดน้ำดำหัว ภายในสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้ร่วมสืบสานประเพณีไทยเนื่องในวันสงกรานต์ โดยได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวและขอขมาในสิ่งที่ได้ทำล่วงเกินต่อกัน บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักและชื่นมื่น

วันช้างไทย13มีนา-19 วันช้างไทย13มีนา-20 วันช้างไทย13มีนา-18 วันช้างไทย13มีนา-17 วันช้างไทย13มีนา-16 วันช้างไทย13มีนา-14 วันช้างไทย13มีนา-15 วันช้างไทย13มีนา-13 วันช้างไทย13มีนา-12 วันช้างไทย13มีนา-11 วันช้างไทย13มีนา-10 วันช้างไทย13มีนา-9 วันช้างไทย13มีนา-8 วันช้างไทย13มีนา-7 วันช้างไทย13มีนา-6 วันช้างไทย13มีนา-4 วันช้างไทย13มีนา-5 วันช้างไทย13มีนา-3

[ประกาศ] ปรับลดเวลาการนั่งช้างชมธรรมชาติ เนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัดในช่วงบ่าย

ทางศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ขอแจ้งให้ทราบว่า เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด เราจึงของดกิจกรรมนั่งช้างชมธรรมชาติสำหรับ 30นาที และ 1 ชั่วโมง ในช่วงบ่าย แต่ยังสามารถนั่งช้างชมธรรมชาติในระยะเวลา 10 นาทีได้

Due to the hot weather, we apologize for reducing the time of “Elephant Riding” in the afternoon to 10 min.

10701619784_61cc2fb6e2_k

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย, จังหวัดลำปาง

ปิดโหมดสีเทา