สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมจัดงาน 13 มีนาคม 2559 วันช้างไทย สานสายใย คนรักช้าง

เช้าวันที่ 13 มีนาคม 2559 นายสมชาย กมลเทพเทวินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันช้างไทย สานสายใย คนรักช้าง ประจำปี 2559 โดยมี นายเกษม วัยวุฒิ รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และนายภาสกร มีวาสนา ผู้อำนวยการสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมงานดังกล่าว  ภายในงานมีกิจกรรมพิธีสวดบังสุกุลช้าง พิธีช้างใส่บาตร พิธีฮ้องขวัญช้าง และขบวนสะโตกช้าง จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอห้างฉัตร จำนวน 9 องค์กร พร้อมทั้งมีการประกวดขบวนสะโตก และมอบรางวัลเกียรติบัตรแก่ควาญช้างดีเด่นประจำปี2559 โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ณ ลานกลางแจ้ง โรงเรียนฝึกควาญช้าง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง

วันช้างไทย13มีนา59-001 วันช้างไทย13มีนา59-2 วันช้างไทย13มีนา59-002 วันช้างไทย13มีนา59-3 วันช้างไทย13มีนา59-003 วันช้างไทย13มีนา59-4 วันช้างไทย13มีนา59-5 วันช้างไทย13มีนา59-6 วันช้างไทย13มีนา59-7 วันช้างไทย13มีนา59-8 วันช้างไทย13มีนา59-9 วันช้างไทย13มีนา59-10 วันช้างไทย13มีนา59-11 วันช้างไทย13มีนา59-12 วันช้างไทย13มีนา59-14 วันช้างไทย13มีนา59-15 วันช้างไทย13มีนา59-16 วันช้างไทย13มีนา59-17 วันช้างไทย13มีนา59-18 วันช้างไทย13มีนา59-19 วันช้างไทย13มีนา59-20 วันช้างไทย13มีนา59-21 วันช้างไทย13มีนา59-22 วันช้างไทย13มีนา59-23 วันช้างไทย13มีนา59-24 วันช้างไทย13มีนา59-25 วันช้างไทย13มีนา59-26 วันช้างไทย13มีนา59-27 วันช้างไทย13มีนา59-28 วันช้างไทย13มีนา59-29 วันช้างไทย13มีนา59-30 วันช้างไทย13มีนา59-32 วันช้างไทย13มีนา59-33 วันช้างไทย13มีนา59-34 วันช้างไทย13มีนา59-36 วันช้างไทย13มีนา59-37 วันช้างไทย13มีนา59-38 วันช้างไทย13มีนา59-39 วันช้างไทย13มีนา59-40 วันช้างไทย13มีนา59-41 วันช้างไทย13มีนา59-42 วันช้างไทย13มีนา59-43 วันช้างไทย13มีนา59-44 วันช้างไทย13มีนา59-45 วันช้างไทย13มีนา59-46 วันช้างไทย13มีนา59-47 วันช้างไทย13มีนา59-48 วันช้างไทย13มีนา59-49 วันช้างไทย13มีนา59-50 วันช้างไทย13มีนา59-51 วันช้างไทย13มีนา59-52 วันช้างไทย13มีนา59-53 วันช้างไทย13มีนา59-54 วันช้างไทย13มีนา59-55 วันช้างไทย13มีนา59-56 วันช้างไทย13มีนา59-57 วันช้างไทย13มีนา59-58 วันช้างไทย13มีนา59-59 วันช้างไทย13มีนา59-60 วันช้างไทย13มีนา59-61 วันช้างไทย13มีนา59-62 วันช้างไทย13มีนา59-63 วันช้างไทย13มีนา59-64 วันช้างไทย13มีนา59-65 วันช้างไทย13มีนา59-66 วันช้างไทย13มีนา59-67 วันช้างไทย13มีนา59-68 วันช้างไทย13มีนา59-69 วันช้างไทย13มีนา59-70 วันช้างไทย13มีนา59-71 วันช้างไทย13มีนา59-72 วันช้างไทย13มีนา59-73 วันช้างไทย13มีนา59

ขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 13 มีนาคม วันช้างไทย ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 นายภาสกร มีวาสนา ผู้อำนวยการสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมพนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันช้างไทย วันที่ 13 มีนาคม 2559

เดินขบวน13มีนา59-25 เดินขบวน13มีนา59-23

เดินขบวน13มีนา59-21

เดินขบวน13มีนา59-24เดินขบวน13มีนา59-22 เดินขบวน13มีนา59-20 เดินขบวน13มีนา59-18 เดินขบวน13มีนา59-19 เดินขบวน13มีนา59-16 เดินขบวน13มีนา59-17 เดินขบวน13มีนา59-15 เดินขบวน13มีนา59-13 เดินขบวน13มีนา59-14 เดินขบวน13มีนา59-12 เดินขบวน13มีนา59-10 เดินขบวน13มีนา59-11 เดินขบวน13มีนา59-9 เดินขบวน13มีนา59-8 เดินขบวน13มีนา59-6 เดินขบวน13มีนา59-7 เดินขบวน13มีนา59-4 เดินขบวน13มีนา59-5 เดินขบวน13มีนา59-3 เดินขบวน13มีนา59-2 เดินขบวน13มีนา59

เชิญร่วมงาน วันช้างไทย สานสายใย คนรักช้าง

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ขอเชิญร่วมงานวันช้างไทย ประจำปี 2559 ในวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2559 เวลา 07.00 น. – 12.00 น. ณ ลานหน้าโรงเรียนฝึกควาญช้าง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง

วันช้างไทยแบนเนอร์web

รวมพลังคนเลี้ยงช้าง เพื่อเรียนรู้และสืบสานวิถีช้างวิถีควาญอย่างถูกต้องและยั่งยืน

เมื่อวันที่  29 กุมภาพันธ์ 2559  นายภาสกร  มีวาสนา  ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ ฯ  เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพยาบาลช้างขั้นก้าวหน้า ณ อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย์  สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์  ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและวิจัยช้าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และ   ผู้ร่วมสนับสนุนหลายหน่วยงาน  ได้แก่  บริษัท Brain Nixon fund for the protection of elephants in thailand , มูลนิธิกองทุนรักษ์ช้าง , NAKA Elephant Foundation และโครงการ PODD   โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และบุคลากรที่รับผิดชอบดูแลช้าง  ให้มีทักษะขั้นก้าวหน้าเพื่อการจัดการเลี้ยงช้างอย่างถูกต้องและเหมาะสม  ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของช้าง การท่องเที่ยวที่มีช้างเป็นต้นทุน  รวมถึงวิถีควาญช้างที่เป็นมรดกของชาติให้ยั่งยืนสืบไป    โดยมีผู้สนใจเข้ารับการอบรมทั้งหมด 30 คน  คือ  ควาญช้างจากสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ  และควาญช้างจากปางช้างเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่  ภูเก็ต  และสุราษฎร์ธานี

IMG_9202 IMG_9170 IMG_9177 IMG_9186 IMG_9179 IMG_9183

คชบาลสานรัก 59

เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 59 สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย)IMG_1372-1 IMG_1400-1 IMG_1407-1 IMG_1419-1 IMG_1420-1 IMG_1422-1 IMG_1423-1 IMG_1430-1 IMG_1459-1 IMG_1486-1 IMG_1496-1 IMG_1519-1 IMG_2895-1 IMG_2909-1 IMG_2917-1 IMG_2965-1 IMG_2971-1 IMG_2976-1 IMG_3105-1 IMG_3109-1 IMG_3116-1 IMG_3157-1 IMG_3181-1 IMG_3191-1 IMG_3281-1 IMG_3282-1 IMG_3307-1 IMG_8879-1 IMG_8885-1 IMG_8888-1 IMG_8967-1 IMG_9056-1 อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ร่วมกับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ลำปาง จัดกิจกรรมแต่งงานบนหลังช้าง “คชบาลสานรัก มหกรรมมหามงคล 14 กุมภา วิวาห์บนหลังช้าง”   ในโครงการกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย โดยงานนี้ได้รับความสนใจจากประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ภายในงานมีการจัดริ้วขบวนแห่ขันหมากช้างแบบล้านนา โดยมี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมภรรยา ขึ้นนั่งหลังช้างนำขบวนคู่บ่าวสาวทั้งชาวไทยและต่างชาติ จำนวน 9 คู่ เข้าสู่ลานแสดงช้าง เพื่อทำพิธีประกาศสัญญารักบนหลังช้าง ผูกข้อมือและจดทะเบียนสมรส พร้อมชมการแสดงฟ้อนรำแบบล้านนาและการแสดงช้าง

นอกจากนี้ ทาง อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ยังได้จัดเจ้าหน้าที่ มาบริการจดทะเบียนสมรสต่อหน้านายทะเบียน เนื่องในวันแห่งความรัก โดยมีคู่รักให้ความสนใจเดินทางนำเอกสารเข้าจดทะเบียนสมรสในครั้งนี้เป็นจำนวนมากท่ามกลางบรรยากาศชื่นมื่น

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย “แต่งงานบนหลังช้าง จังหวัดลำปาง”

งานคชบาล สานรัก มหกรรมมหามงคล 14 กุมภา วิวาห์บนหลังช้าง

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย

“แต่งงานบนหลังช้าง จังหวัดลำปาง”

วันอังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559

ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์

(ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง)

 

ในวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 นี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายสมชัย กมลเทพเทวินทร์ ในนามประธานงานแถลงข่าวการจัดงาน คชบาล สานรัก มหกรรมมหามงคล 14 กุมภาพันธ์ วิวาห์หลังช้าง โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย “แต่งงานบนหลังช้าง จังหวัดลำปาง” ประจำปีพุทธศักราช 2559 พร้อมด้วย นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดลำปาง นายภาสกร มีวาสนา ผู้อำนวยการสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ และดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ ได้ร่วมแถลงข่าวการจัดงานณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ดังนี้กิจกรรมในครั้งนี้จังหวัดลำปาง โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง ร่วมกับสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง ด้วยรูปแบบการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ โดยการนำเอาวัฒนธรรมประเพณีการแต่งงานของชาวลำปางมาผูกโยงกับกิจกรรมของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อันเป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งที่มีชื่อเสียงในเชิงอนุรักษ์และยังเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลำปาง อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สัตว์ป่าและสนับสนุนกิจกรรมกิจกรรการท่องเที่ยวที่เหมาะสมสำหรับช้างกิจกรรมดังกล่าวนี้จัดขึ้นในวันที่14 กุมภาพันธ์ 2559 นี้ โดยมีการประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนคู่รักทั้งที่เป็นคู่รักใหม่และคู่รักที่ใช้ชีวิตร่วมกันมายาวนาน ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ เข้าร่วมเฉลิมฉลองวิวาห์บนหลังช้าง ซึ่งในปีนี้ได้รับเกียรติจากคู่รักทั้งหมด 14 คู่ เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมในโครงการดังกล่าว จะเริ่มขึ้นเวลา 9.00น.เป็นต้นไป โดยจะมีการจัดริ้วขบวนงานแต่งงานบนหลังช้างเข้าสู่พิธี (ลานแสดงช้าง) พร้อมช่างฟ้อน ฟ้อน ต้อนรับขบวน จากนั้นเป็นพิธีประกาศสัญญารักบนหลังช้าง พิธีสวมมาลัยแต่งงาน และพิธีจดทะเบียนสมรส จบพิธีด้วยการแสดงช้างและมอบของที่ระลึกให้แก่คู่บ่าวสาว การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทางจังหวัดลำปางหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสร้างกระแสการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงสร้างสรรค์อันเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ในการร่วมอนุรักษ์ช้างไทยรวมถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีงานมงคลสมรส ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวลำปางตลอดจนยังเป็นการสร้างอัตลักษณ์ อันโดดเด่นของการท่องเที่ยวให้แก่จังหวัดลำปางได้เป็นอย่างดี

1-IMG_1051 1-IMG_1052 1-IMG_1053 1-IMG_1059 1-IMG_1083 1-IMG_1090 1-IMG_8298 1-IMG_8310 1-IMG_8314

รมว.ทส. เปิดงาน“ช้างไทย ตำนานยิ่งใหญ่ แห่งแผ่นดิน”ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2559 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “ช้างไทย ตำนานยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดิน ประจำปี 2559” โดยมีนายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายพิพัฒน์ ชนินทยุทธวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายภาสกร มีวาสนา ผู้อำนวยการสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ ตลอดจนคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าร่วมงานดังกล่าว ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

งานแสง สี เสียง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 มกราคม 2559 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษาและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา และเพื่อสดุดียกย่องช้างเจ้าพระยาไชยานุภาพ ช้างศึกคู่บัลลังก์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ได้ร่วมปกป้องบ้านเมืองครั้งสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์แห่งสยาม ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมทั้งภาคกลางวันและภาคกลางคืน จำนวน 5 วัน 5 คืน โดย ภาคกลางวัน ตระการตากับขบวนแห่ช้างแบบล้านนา ชม ชิม ช้อป สินค้าพื้นเมืองและสินค้า OTOP ของดีเมืองเหนือ        ชมนิทรรศการการปลูกและใช้ประโยชน์จากไม้สวนป่า การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในสวนป่า การอนุรักษ์ช้างและบริบาลช้างไทยขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ การประกวดแข่งขันร้องเพลง จัดบอร์ดนิทรรศการ วาดภาพระบายสี และปั้นดินน้ำมัน ของนักเรียนนักศึกษา ภาคกลางคืน ชมความงดงามของการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา สัมผัสกับบรรยากาศอาหารพื้นเมืองแบบล้านนา (กาดหมั้วคัวแลง) และชมความยิ่งใหญ่ตระการตากับการแสดงประกอบแสง สี เสียง และสื่อผสม “ช้างไทย ตำนานยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดิน” โดยนักแสดงและช้างในเรื่องราวประวัติศาสตร์ชาติไทย และในโอกาสนี้จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถเข้าชมงานฟรี! สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันคชบาลแห่งชาติ            ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จังหวัดลำปาง

โทร.054-829-322, อีเมล์ io_elephant@hotmail.com เว็บไซต์ www.thailandelephant.org

2-1 3-1 8-1 DSC_6291-1 DSC_6322-1 DSC_6333-1 IMG_7552-1

ส.คช. เชิญชวนเที่ยวงาน “ช้างไทย ตำนานยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดิน”

Poster02_UP copy

กำหนดการ

พิธีเปิดงาน “ช้างไทย ตำนานยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดิน”

(The Great Legend of Thai Elephant)

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙

ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จังหวัดลำปาง

————————————————————————————————————-ac————-

พิธีเปิดงานช้างไทย ตำนานยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดิน (The Great Legend of Thai Elephant)

บริเวณลานแสดงช้าง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง

เวลา ๑๔.๐๐ น.            แขกผู้มีเกียรติ ผู้ร่วมงาน และสื่อมวลชน ลงทะเบียน

เวลา ๑๔.๓๐ น.            ประธานในพิธีและคณะ เดินทางถึงบริเวณงาน ชมนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ

เวลา ๑๔.๕๐ น.            เดินทางเข้าสู่บริเวณลานแสดงช้าง (สถานที่เปิดงาน)

เวลา ๑๕.๐๐ น.            ชมขบวนแห่ช้างแบบล้านนา ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมแบบล้านนา และชมการแสดงช้าง

เวลา ๑๕.๔๐ น.            ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (นายสามารถ ลอยฟ้า) กล่าวต้อนรับประธานในพิธีและคณะ

เวลา ๑๕.๕๐ น.            ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กล่าวรายงานการจัดงาน

เวลา ๑๖.๐๐ น.            ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน และทำพิธีเปิดงาน

เวลา ๑๖.๒๐ น.            เสร็จสิ้นพิธี

 

พิธีเปิดการแสดงแสง สี เสียง “ช้างไทย ตำนานยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดิน”

บริเวณลานหน้าโรงเรียนฝึกควาญช้างและช้าง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง

 เวลา ๑๘.๐๐ น.            ประธานในพิธีและคณะ เดินทางมาถึงบริเวณลานสะโตกร่วมรับประทานอาหารแบบสะโตก

ณ บริเวณกาดหมั้วคัวแลง

เวลา ๑๙.๐๐ น.            เดินทางเข้าลานแสดง แสง สี เสียง “ช้างไทย ตำนานยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดิน” (สถานที่เปิดงาน)

เวลา ๑๙.๐๕ น.           ประธานคณะกรรมการ การจัดงานช้างไทยตำนานยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๕๙

กล่าวรายงาน การจัดงานแสง สี เสียง “ช้างไทย ตำนานยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดิน”

เวลา ๑๙.๑๐ น.           ประธานในพิธี กล่าวเปิด และทำพิธีเปิดการแสดง แสง สี เสียง

เวลา ๑๙.๒๐ น.            ชมการแสดง แสง สี เสียง “ช้างไทย ตำนานยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดิน”

(The Great Legend of Thai Elephant) สุดยิ่งใหญ่ ตระการตา

เวลา ๒๑.๐๐ น.            ประธานและคณะ เดินทางกลับ

 

หมายเหตุ : กำหนดเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย, จังหวัดลำปาง

ปิดโหมดสีเทา