ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโปรโมทโพสต์บน Facebook Fanpage ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รับสมัครช้าง เข้าโครงการฝึกช้างและพัฒนาคุณภาพช้างเลี้ยง (5 เชือก) ประจำปีงบประมาณ 2566

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อฝึกสอนช้างทั้งของสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ และช้างเอกชน ช้างบริจาค ช้างของกลาง ช้างระหว่างคดี ช้างตกเป็นของแผ่นดิน ช้างเจ้าของฝากเลี้ยง และช้างที่ผ่านการฝึกมาแล้วแต่ฝึกเพิ่มความสามารถพิเศษ หรือช้างที่ผ่านการฝึกมาแล้วแต่ยังมีนิสัยดื้อ ดุร้าย ไม่เชื่อฟังควาญ ให้รู้คำสั่ง ชื่อฟังควาญช้าง นิสัยดี ไม่ดุร้ายรวมทั้งช้างที่ผ่านการฝึกมาแล้วได้มี  ความสามารถพิเศษ เพื่อใช้ในการท่องเที่ยวและเพื่อง่ายต่อการดูแลรักษาหากเกิดเจ็บป่วย

2.  ช่วยให้ช้างเลี้ยงของไทย มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถอยู่ร่วมกับสังคมไทยได้อย่างมีความสุข

3.  เพื่อสร้างบุคลากร คนดูแลช้างให้มีคุณภาพพร้อมทั้งความรู้ สติปัญญาและจิตใจ อนุรักษ์ช้าง

4.  เพื่อให้ควาญช้างได้เรียนรู้การฝึกสอนช้างอย่างถูกวิธี มีแบบแผน ไม่ทรมานทารุณช้าง

5.  เพื่อเป็นการรักษาและสืบทอดภูมิปัญญาการเลี้ยงช้างแบบผสมผสาน ในแบบวิถีไทยที่ตระหนักถึงสวัสดิภาพช้างเป็นสำคัญ

6. เพื่อเป็นแบบอย่างการเลี้ยงช้าง ที่เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน ให้กับสังคมคนเลี้ยงช้าง

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของช้างที่จะนำเข้าโครงการฯ

1. ช้างต้องมีอายุตั้งแต่ ๓ ขวบขึ้นไป หรือ สัตวแพทย์และคณะกรรมการคัดเลือกได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้เข้าฝึกได้ ในกรณีอายุยังไม่ครบ ๓ ขวบ (ภายใต้ พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัด สวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ )

2. ช้างต้องมีตั๋วรูปพรรรณถูกต้อง ตรงกับช้าง (หากลูกช้างยังไม่มีตั๋ว ต้องนำตั๋วรูปพรรณของแม่ช้างมาประกอบและมีผู้นำท้องถิ่นหรือผู้ใหญ่บ้านรับรอง) หรือมีใบรับรองการตรวจดีเอ็นเอด้วย

3. ช้างต้องอยู่ในราชอาณาจักรไทย

4. เจ้าของช้าง หรือเจ้าของปางช้าง ต้องจัดหาควาญช้างมาอยู่ดูแลและฝึกสอนช้างตลอดหลักสูตร ทั้งนี้ สถาบันฯ สามารถยกเลิกบันทึกข้อตกลงทันทีและส่งช้างกลับภูมิลำเนา หากพบว่าไม่มีควาญช้างอยู่ดูแลในระหว่างการฝึก (ควาญช้างที่มาดูแลช้างต้องดูแลตนเองเรื่องอาหารการกิน ทางสถาบันฯ ไม่มีค่าอาหาร เบี้ยเลี้ยงให้ มีเฉพาะที่พักและห้องน้ำให้)

5. ช้างทุกเชือกที่สมัครเข้าโครงการฯ ต้องได้รับการตรวจสุขภาพร่างกาย เจาะเลือด จากสัตวแพทย์และคณะกรรมการพิจารณา คัดเลือกก่อนเข้าโครงการฯ ทุกครั้ง

6. เจ้าของช้าง หรือเจ้าของปางช้าง หรือควาญช้าง ต้องยื่นใบคำร้องขอเข้าร่วมโครงการฯมายังสถาบันฯ ด้วยตนเองที่ สำนักงานโรงเรียนฝึกควาญช้างและช้าง ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยการคัดเลือกจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความพร้อมของช้าง และเจ้าของช้างเป็นสำคัญ

7. เริ่มรับใบคำร้องตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตามวันเวลาราชการ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

หมายเหตุ การพิจารณาจะพิจารณาเรียงลำดับจากวันที่มาสมัครและความพร้อมของช้าง หากจำนวนช้างในโครงการฯ เกินเป้าหมายทางคณะกรรมการจะพิจารณาตามงบประมาณที่ได้รับ

เอกสารประกอบการสมัคร

1. สำเนาตั๋วรูปพรรณช้าง จำนวน ๓ ชุด  (เจ้าของช้างรับรองสำเนาถูกต้อง) หรือสำเนาตั๋วรูปพรรณแม่ช้าง (หากลูกช้างยังไม่มีตั๋วรูปพรรณ) จำนวน ๓ ชุด (เจ้าของช้างรับรองสำเนาถูกต้อง)

2. สำเนาใบตรวจดีเอ็นเอช้างหรือแม่ช้าง จำนวน ๓ ชุด (เจ้าของช้างรับรองสำเนาถูกต้อง) (ถ้ามี)

3. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านเจ้าของช้าง อย่างละ ๓ ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)

4. ใบรับรองจากผู้นำชุมชน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน เป็นต้นจำนวน ๓ ชุด พร้อมสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน อย่างละ ๓ ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)

สมัครได้ที่

โรงเรียนฝึกควาญช้างและช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

272 หมู่ 6 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190

สอบถามได้ที่

โทร. 054 – 829313  สำนักงานโรงเรียนฝึกควาญช้างและช้าง

มือถือ 089 – 7554917  นายสมชาติ ช่างการ หัวหน้างานโรงเรียนฝึกควาญช้างและช้าง

อีเมล์ : [email protected], [email protected]

Line ID: mahout

หมายเหตุ โครงการฯ นี้เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณจากรัฐบาล ซึ่งไม่มีการเรียกเก็บเงินใดๆ จากเจ้าของช้าง/เจ้าของปางช้าง หรือควาญช้างทั้งสิ้น

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วิจารณ์ ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2565 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (กล้องจุลทรรศน์ แบบสเตอริโอ ชนิด 2 กระบอกตา จำนวน 1 กล้อง) โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศ การเสนอราคาเพื่อให้สิทธิประกอบการร้านค้า และร้านถ่ายภาพนิ่ง ร้านค้าห้องหมายเลข 12 ร้านอาหาร 8 ล็อค

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 100 KVA แบบมีตู้เก็บเสียง พร้อมชุดตัดถ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ (ATS) ขนาดไม่น้อยกว่า 160 A พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ

ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 100KVA แบบมีตู้เก็บเสียง พร้อมชุดตัดถ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ (ATS) ขนาดไม่น้อยกว่า 160A พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วิจารณ์ ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 100KVA แบบมีตู้เก็บเสียง พร้อมชุดตัดถ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ (ATS) ขนาดไม่น้อยกว่า 160A พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ เครื่องดีเซล กำลังไม่น้อยกว่า 100 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 100 KVA แบบมีตู้เก็บเสียง พร้อมชุดตัดถ่ายอัตโนมัติ (ATS) ขนาดไม่น้อยกว่า 160 A พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงช้างต้น จำนวน 2 โรง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 100 KVA แบบมีตู้เก็บเสียง พร้อมชุดตัดถ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติ (ATS) ขนาดไม่น้อยกว่า 160A พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ และครุภัณฑ์อื่นๆ จำนวน 6 รายการ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)