271,944 total views,  92 views today

ลงนามถวายพระพร

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

มาทำความรู้จักกับศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง

 271,945 total views,  93 views today

ข้อมูลเพิ่มเติม
สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ช้าง

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อนำรายได้มาใช้ในการบริหารและดำเนินการกิจกรรม รวมทั้งได้รับงบประมาณส่วนหนึ่งจากภาครัฐเพื่อใช้ในการดูแลช้างซึ่งก็ยังไม่เพียงพอที่จะดูแลช้างทั้งหมด จึงได้จัดตั้งโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ช้างขึ้นเพื่อสำหรับผู้ที่ต้องการช่วยเหลือช้างหรืออุปถัมภ์ช้างที่อยู่ในการดูแลของสถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

>>แบบฟอร์มโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ข้าง (แบบดาวน์โหลด)

>>แบบฟอร์มโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ช้าง (แบบกรอกออนไลน์)

 271,946 total views,  94 views today

ข้อมูลเพิ่มเติม
โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ช้าง
โปรแกรมควาญช้างสมัครเล่น

โปรแกรมควาญช้างสมัครเล่น

Mahout Training Program

 

 271,947 total views,  95 views today

รายละเอียดโปรแกรม

โปรแกรมการชมวิถีชีวิตช้างโขลง

 271,948 total views,  96 views today

ข้อมูลเพิ่มเติม
โปรแกรมการชมวิถีชีวิตช้างโขลง
บริการห้องประชุม อบรม สัมมนา

บริการห้องประชุม อบรม สัมมนา

 271,949 total views,  97 views today

ข้อมูลเพิ่มเติม

บริการห้องพัก

 271,950 total views,  98 views today

ข้อมูลเพิ่มเติม
บริการห้องพัก

 271,951 total views,  99 views today