โปรแกรมการฝึกควาญช้าง /Mahout Training Program

เป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ และศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเป็นแห่งแรกในเมืองไทยที่นำนักท่องเที่ยวขึ้นขี่บนคอช้าง และสอนให้รู้จักทักษะเบื้องต้นในการขี่ช้าง เช่น เทคนิคการควบคุมช้าง และใช้ภาษาคำสั่งช้าง ซึ่งเป็นช้างที่มีความฉลาดและนิสัยดี และช้างเหล่านั้นเป็นช้างที่ทำงานเป็นช้างแสดงในการแสดงช้างของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

Mahout training program has been so much attractive for foreigner tourist. We allowed the guest to get on elephant neck and educate first step basic capability of ridding elephant such as elephant control technique and elephant command words. The elephant here all of them are so gentle, intelligent and adorable as well as these elephants are member of elephant show at the show ground.

               โปรแกรม / Program                             ราคา บาท / Price  Baht(ราคาต่อคน / price per 1 person)

New โปรแกรมชมวิถีชีวิตช้างโขลง                                                     100.-

New โปรแกรมครั้งหนึ่งบนคอช้าง 10 นาที                                          600.-

Once on the Elephant 10 minutes

 1. โปรแกรมอาบน้ำกับช้าง 10 นาที                                             500.-

 Bathing times with elephant 10 minutes

 1. โปรแกรมอาบน้ำและร่วมแสดงกับช้าง                                    2,000.-

 Join with elephant

 1. โปรแกรมส่งช้างเข้าป่า                                                         1,000.-

end them back home 1 hour

 1. โปรแกรมดูแลเลี้ยงช้าง 1 วัน                                                 4,000.-

1 Day Taking Care Elephant Program

 1. โปรแกรมดูแลเลี้ยงช้าง ครึ่งวัน                                              3,000.-

Half Day Taking Care Elephant Program Home Stay Program

 1. โปรแกรมฝึกควาญช้าง 1 วัน (ลานแสดง)                                4,000.-

1 day Mahout Training Program (Showground)

 1. โปรแกรมโฮมสเตย์ 2 วัน 1 คืน                                               7,000.-

2 days Home Stay Mahout Training Program

 1. โปรแกรมโฮมสเตย์ 3 วัน 2 คืน                                               9,000.-

3 days Home Stay Mahout Training Program

VIP program

 1. โปรแกรม วี ไอ พี 2 วัน 1 คืน                                                  8,000.- 

2 days Mahout Training Program VIP

 1. โปรแกรม วี ไอ พี 3 วัน 2 คืน                                                  10,000.-

3 days Mahout Training Program VIP

Mahout and Elephant training school program

 1. โปรแกรมฝึกขี่ช้างเบื้องต้น 1 วัน                                             4,000.-

1 day Basic Mahout Training Program

 1. โปรแกรมฝึกขี่ช้างเบื้องต้น 2 วัน 1 คืน                                     8,500.-

2 days Mahout Training Program

 1. โปรแกรมฝึกเรียนรู้วิถีควาญช้าง 3 วัน 2 คืน                             12,500.-

The Way of Mahout Learning Program in 3 days

 1. โปรแกรมฝึกขี่ช้างเบื้องต้น 6 วัน                                             20,500.-

The Basic Mahout Training Program in 6 days

 1. โปรแกรมฝึกขี่ช้างเบื้องต้น 10 วัน                                           35,500.-

The Basic Mahout Training Course in 10 days

**หมายเหตุ**

 1. ราคาค่าบริการอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 2. ติดต่อสอบถามหรือจองโปรแกรมได้ที่ โทรศัพท์ 054 829 322 และ 054 829 333 หรือemail : info@thailandelephant.org
 3. กรุณาโอนเงินมัดจำล่วงหน้า จำนวน 50% ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้ติดต่อขอจองโปรแกรม และส่งหลักฐานการโอนเงิน  email : info@thailandelephant.org

ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำล่วงหน้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

กฎข้อระเบียบข้อผู้เข้าฝึกโปรแกรม

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพของนักท่องเที่ยวที่จะมาฝึกโปรแกรมควาญช้างนักท่องเที่ยวที่มาสัมผัสกับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมและเป็นเอกลักษณ์ ดังนั้นเราขอให้คุณโปรดทราบว่าทางศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยมีเงื่อนไขด้านสุขภาพและความปลอดภัยต่อไปนี้และแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรว่านักท่องเที่ยวที่มีสิทธิ์ได้รับการฝึกโปรแกรมควรปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว

 1. คุณต้องมีสุขภาพที่ดีและร่างกายของคุณต้องแข็งแรงและมีความสามารถในการขึ้น-ลงช้างได้
 2. คุณไม่ต้องไม่ทุพพลภาพพิการใด ๆ ทางร่างกายที่อาจทำให้ความสามารถในการขึ้น-ลงช้างของคุณไม่ปลอดภัยกับตัวคุณเองกับช้างหรือควาญช้างของคุณ
 3. น้ำหนักคุณต้องไม่เกิน 110 กิโลกรัมหรือ 242 ปอนด์
 4. คุณไม่เป็นโรคหัวใจ หรือ โรคพาร์คินสัน
 5. หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับควาญช้างใช้ได้เฉพาะกับบุคคลที่มีอายุระหว่าง 6 – 65 ปีเท่านั้น

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยขอให้คุณเข้าใจว่าพวกเขาไม่มีส่วนรับผิดชอบหากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้หรือไม่เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยตรงในขณะที่ทำการจองศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย และทางเราจะไม่มีการคืนเงินมัดจำการจองหากท่านไม่ปฏิบัติตามกฏ และไม่สามารถให้เข้าโปรแกรมได้ ดังนั้นเราจึงขอแนะนำให้คุณอ่านเงื่อนไขข้างต้นและพิจารณาอย่างรอบคอบว่าคุณมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่จำเป็นในการฝึกอบรมการฝึกก่อนที่คุณจะจองและจ่ายเงิน

**Remark**

 1. The price can be changes without previous inform.
 2. Contact and program reservation. Tel : 054-829 322, 054-829 333 E-mail : info@thailandelephant.org
 3. Please making 50% deposit within 7 days from the first day you have contacted with us and forward a bank slit to  E-mail : info@thailandelephant.org

**All program deposited could not be refund any case**

Attention for training

The Thai Elephant Conservation Center we’ve been thinking priority guest welfare for who would come to participation an experience with elephant in training program. For a good memorizing that you have spent the time in here. Thus we would like to inform you with physical and safety condition that you must healthy and abide by the terms.

 1. You must healthy and able to get on and off elephant.
 2. Non cripple and couldn’t get on and off elephant.
 3. Weight not more than 110 kilograms or 242 pound.
 4. Non heart disease or parkinson’s disease.
 5. Mind the age between 6 and 65 years only.

We will not take any responsibility, if you do not comply and we will not refund deposit if you do not follow the rules and could not attend the program. Therefore, we urge you to read and consider them carefully about participate qualification, health and safety required for the program before decide booking and payment.

QR Code รายละเอียดโปรแกรม โปรแกรมชมวิถีชีวิตช้างโขลง
  QR Code รายละเอียดโปรแกรม โปรแกรมครั้งหนึ่งบนคอช้าง 10 นาที
QR Code รายละเอียดโปรแกรม 1.โปรแกรมอาบน้ำกับช้าง 10 นาที 
QR Code รายละเอียดโปรแกรม 2.โปรแกรมอาบน้ำและร่วมแสดงกับช้าง
QR Code รายละเอียดโปรแกรม 3.โปรแกรมส่งช้างเข้าป่า 
QR Code รายละเอียดโปรแกรม 4.โปรแกรมดูแลเลี้ยงช้าง 1 วัน
QR Code รายละเอียดโปรแกรม 5.โปรแกรมดูแลเลี้ยงช้าง ครึ่งวัน
QR Code รายละเอียดโปรแกรม 6.โปรแกรมฝึกควาญช้าง 1 วัน (ลานแสดง)
QR Code รายละเอียดโปรแกรม 7.โปรแกรมโฮมสเตย์ 2 วัน 1 คืน
QR Code รายละเอียดโปรแกรม 8.โปรแกรมโฮมสเตย์ 3 วัน 2 คืน

VIP program

QR Code รายละเอียดโปรแกรม 9.โปรแกรม วี ไอ พี 2 วัน 1 คืน 
QR Code รายละเอียดโปรแกรม 10.โปรแกรม วี ไอ พี 3 วัน 2 คืน 

Mahout and Elephant training school program

QR Code รายละเอียดโปรแกรม 11.โปรแกรมฝึกขี่ช้างเบื้องต้น 1 วัน 
QR Code รายละเอียดโปรแกรม 12.โปรแกรมฝึกขี่ช้างเบื้องต้น 2 วัน 1 คืน
QR Code รายละเอียดโปรแกรม 13.โปรแกรมฝึกเรียนรู้วิถีควาญช้าง 3 วัน 2 คืน
QR Code รายละเอียดโปรแกรม 14.โปรแกรมฝึกขี่ช้างเบื้องต้น 6 วัน
QR Code รายละเอียดโปรแกรม 15.โปรแกรมฝึกขี่ช้างเบื้องต้น 10 วัน 

 18,484 total views,  13 views today