ผลิตภัณฑ์จากมูลช้าง (Elephant Dung Products)

ปุ๋ยมูลช้าง (Elephant manure)

เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ผลิตจากมูลช้าง ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ ถูกต้องตามหลักวิชาการ ประกอบด้วยธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชครบถ้วน มีคุณสมบัติทำให้ดินมีความสามารถในการเก็บความชื้น และถ่ายเทอากาศได้ดี เพิ่มจุลินทรีย์ในดิน และมีส่วนผสมเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า ควบคุมเชื้อราสาเหตุของโรคโคนเน่า รากเน่า เชื้ออโซโตแบคเตอร์ ช่วยตรึงไนโตรเจนให้กับต้นพืช และมีส่วนผสมช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตและความแข็งแรงของพืช ทั้งราก ลำต้น ใบ และมีส่วนผสมช่วยกักเก็บปุ๋ยในดินได้นาน และช่วยดูดซับสารพิษในดิน ช่วยทำให้ดินร่วนซุย น้ำผ่านได้ดี และมีส่วนผสมที่ช่วยปรับสภาพดินและโครงสร้างของดิน ลดความเป็นกรดและแก้ปัญหาดินเปรี้ยว ช่วยปรับ PH ในดินและปัญหาพืชไม่ดูดธาตุอาหารเป็นต้น

   

Elephant manure is a wonderful biological fertilizer. Elephant dung is known to contain the following properties:

  • Contains nutrients essential to plants
  • Keeps soil moist
  • Aerates the soil
  • Increases soil microorganisms and a mixture of trichoderma
  • Controls fungus and causes of root diseases
  • Provides nitrogen to plants
  • Promotes plant growth and strength
  • Absorbs toxins in the soil
  • Conditions soil and adds to soil structure
  • Reduces acidity and improves PH

At National Elephant Institute, we are caring for many elephants. Each day these elephants produce a large amount of dung. We utilize this resource, keeping it as a key ingredient in the production of methane, and as an ingredient in the production of organic fertilizer.

The remainder of the dung is used to produce a uniquely patterned paper. Tourists at the center may visit our Dung Paper Factory to see and understand the actual process of making paper. Elephant dung paper products such as cards, books, sheets of paper and photo frames are available there for purchase.

ขั้นตอนการผลิตมูลช้าง

            1) นำวัตถุดิบต่างๆที่เตรียมไว้มาชั่งน้ำหนักตามอัตราส่วนในสูตรการหมักปุ๋ย

            2) นำมาใส่ในบล็อก ขนาด 2×2 เมตร โดยจะหมักรวมกองเป็นชั้นๆ จำนวน 5 ชั้น ต่อ 1 บล็อก ซึ่งแต่ละชั้น จะราดด้วยน้ำจุลินทรีย์ประยุกต์ โดยใช้ทั้ง EM ขยาย และจุลินทรีย์เฉพาะสาร พด.1 และ พด.3

            3) หมักและพลิกกลับกอง ทุก 7 วัน โดยใช้ระยะเวลาในการหมักนาน 3-4 เดือน

            4) ครบกำหนดแล้วนำมาผึ่งให้แห้งพอประมาณ แล้วนำเข้าเครื่องตีปั่น เพื่อให้ปุ๋ยมีความละเอียดและกรองเอาเศษหินและกรวดที่ไม้ต้องการออก

            5) บรรจุปุ๋ยชีวภาพจากมูลช้างใส่กระสอบ โดยใช้ชื่อทางการค้าว่า ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพจาก มูลช้าง ตราศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ภายใต้สโลแกนปุ๋ยดี ปุ๋ยคุณภาพเหมาะสำหรับคนรักษ์ช้างและต้นไม้

กระดาษมูลช้าง (Elephant Dung Paper)

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีภารกิจในการดูแลเลี้ยงช้างมากกว่า 100 เชือก มีการจัดการด้านโภชนาการของช้างแต่ละเชือกให้ได้รับอาหารที่เหมาะสมในแต่ละวัน ซึ่งอาหารหลักของช้าง คือ หญ้าทุกชนิดที่เหมาะสมแก่การเลี้ยงสัตว์ ซึ่งทางสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้จัดหา หญ้าบาน่า หญ้าเนเปียร์  หญ้าแพงโกล่า(สดและแห้ง)  หญ้าขน (สด) เนื่องจากมีคุณค่าทางอาหารสูงและมีกากใยอาหารสูงด้วยเช่นกันเพื่อการขับถ่ายที่ดีของช้าง   นอกจากนี้ยังได้จัดอาหารเสริม ได้แก่ กล้วย อ้อย ข้าวโพด ข้าวเปลือก และพืชผักผลไม้ ฯลฯ ให้ตามความต้องการในปริมาณที่เหมาะสมซึ่งอาหารเสริมส่วนใหญ่จะมีกากใยอาหารค่อนข้างน้อย  ทั้งนี้  ยังได้ตระหนักถึงปัญหาจากขยะที่เกิดจากมูลช้าง  จึงได้ดำเนินการร่วมกับภาครัฐและเอกชน  หาแนวทางในการเพิ่มมูลค่าให้กับมูลช้าง มาตั้งแต่ปี 2544  จึงได้มีการค้นคว้าและศึกษาค้นคว้าการผลิตกระดาษจากมูลช้าง  ซึ่งเป็นอีกนวัตกรรมที่แปรรูปขยะจากมูลช้างเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษที่ได้จากเยื่ออาหารที่ช้างบริโภคในแต่ละวัน  ต่อมาได้มีต่อยอดกระบวนการผลิตในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  โดยได้รับความร่วมมือระหว่าง สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) Biodiversity-based Economy Development Office (BEDO) ซึ่งมีขั้นตอนการผลิตกระดาษมูลช้าง ดังนี้

Here there are many elephant in several places, each day these elephant would take a large amount of the dung. Thus it is the problem of dung disposal. But we can deal with this effectively because every day the dung will be kept to a key ingredient in the production of methane and as an ingredient in the production of organic fertilizer.

The remainder will be used to produce paper which has the beautiful pattern and priority to heat treatment processes. The tourist can visit and see how to make the paper every day at elephant dung paper factory. Moreover you can also visit and buy elephant dung paper products like post cards, photo frame and etc. as a souvenir before living.

            1) เริ่มจากการเก็บมูลช้างจากโรงช้างจำนวน 100 กิโลกรัม และปอสา 30 กิโลกรัม

            2) จากนั้นก็นำมูลช้างไปล้าง แล้วนำไปต้มเป็นเวลา 5 ชั่วโมง  ใส่โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ จำนวน 3 กิโลกรัม เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคและให้มูลช้างเปื่อยยุ่ย  จากนั้นนำปอสาที่เตรียมไว้จำนวน 30 กิโลกรัมต้มเป็นเวลา 5 ชั่วโมง ให้มูลช้างและปอสาเปื่อยยุ่ย   ใส่โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ จำนวน 1 กิโลกรัม  เพื่อให้ปอสาเปื่อยยุ่ย

            3) นำมูลช้างและปอสาที่ต้มแล้ว มาล้างในน้ำให้สะอาดแล้วนำไปปั่นในเครื่องปั่นเพื่อตัดเส้นใย ในสัดส่วนมูลช้าง 10 กิโลกรัมและปอสา 3 กิโลกรัม  เป็นเวลา 2 ชั่วโมง .ในขั้นตอนนี้ สามารถใส่สีสังเคราะห์ตามความต้องการได้ในสัดส่วนข้างต้นต่อสีสังเคราะห์จำนวน 5 ซอง

            4) จากนั้นนำมาล้างด้วยน้ำสะอาดแล้วคัดแยกกากออกเหลือในส่วนที่ละเอียดไว้

            5) จากนั้นนำมูลช้างผ่านกระบวนการคัดแยกในขั้นตอนที่ 4 ปั้น เป็นลูกและแบ่งเป็นลูกๆ ชั่งน้ำหนักประมาณ 400 กรัม สามารถผลิตกระดาษได้ 1 แผ่น ทั้งนี้ ขนาดนำหนักของมูลช้างที่เตรียมไว้อาจเพิ่มหรือลด ตามความต้องการความบางหรือหนา ของกระดาษได้

            6) นำลูกที่ได้นี้ไปละลายในถังแล้วใส่สารกระจายเยื่อลงไปจากนั้นก็เทลงในเฟรมกระจายไปให้ทั่วๆเฟรม

            7) นำเฟรมนั้นไปตากแดด ประมาณ 1-2 วัน ให้แห้งสนิทแล้วเลาะออกจากเฟรม  จะได้กระดาษมูลช้าง 1 แผ่น

            8) นำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์จากมูลช้าง  ได้แก่ ถุงกระดาษ  การ์ด  ภาพระบายสี ที่คั่นหนังสือ สมุดโน๊ต  โปสการ์ด ที่ใส่ดินสอ -ปากกา เป็นต้น

นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมกรรมวิธีการผลิตกระดาษมูลช้างได้ทุกวัน และสามารถเลือกชมสินค้าที่ทำมาจากกระดาษมูลช้างเป็นของที่ระลึกก่อนกลับบ้าน เช่น โพสการ์ดมูลช้าง อัลบัมใส่รูปและสินค้าอื่นๆ

 15,376 total views,  1 views today